บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน

นายสฤษดิ์ ทองบ่อ
ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน

โทรศัพท์ : 093-5173586

นางประไพ เหรียญทอง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

โทรศัพท์ : 089-7218396

นางอัมพร ศรีอิสาณ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

โทรศัพท์ : 089-4165172