บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน

นายสฤษดิ์ ทองบ่อ
ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน
นางประไพ เหรียญทอง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นางอัมพร ศรีอิสาณ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน