บุคลากรกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

นางแก้วตา ยั่งยืน
ผอ.กลุ่มบริหารงานการแลินและสินทรัพย์

โทรศัพท์ : 081-3898089

นางอุบล จินตชาติ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิศษ

โทรศัพท์ : 089-8978965

นางณัฐพร อินทะนิน
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

โทรศัพท์ : 089-8441469

นางนงลักษณ์ ปันสกุล
นักวิชาการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ : 080-4903397

นางสัมฤทธิ์ วงศ์เกย
นักวิชาการพัสดุ

โทรศัพท์ : 081-3604933

นางภิญญดา ตันสมรส
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

โทรศัพท์ : 

นางสาวยุวดี แซ่ตั้ง
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

โทรศัพท์ : 

นายธีระพล สิงห์โสภา
เจ้าพนักงานธุรการ

โทรศัพท์ : 087-8808899