บุคลากรกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

นางแก้วตา ยั่งยืน
ผอ.กลุ่มบริหารงานการแลินและสินทรัพย์
นางอุบล จินตชาติ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิศษ
นางณัฐพร อินทะนิน
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางนงลักษณ์ ปันสกุล
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสัมฤทธิ์ วงศ์เกย
นักวิชาการพัสดุ
นายธีระพล สิงห์โสภา
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวธัญญลักษณ์ ทองขาว
ลูกจ้างชั่งคราว