บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นายมีบุญ อุตอามาตย์
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

โทรศัพท์ : 089-6278533

นางศิริพรรณ แถวนาชุม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

โทรศัพท์ : 089-8464597

นางลำไย วงษ์โสภา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

โทรศัพท์ : 084-8362719

นางปาริชาติ แสนจันทร์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

โทรศัพท์ : 086-8785763

นางนพรัตน์ จูมผา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

โทรศัพท์ : 084-4010725

นายสัญญา กุลเกลี้ยง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

โทรศัพท์ : 085-2793363

นางสาวรัตนา นิยมพันธ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

โทรศัพท์ : 083-7302279

นางสาววาสนา บุญหลง
เจ้าหน้าที่ลูกเสือ

โทรศัพท์ : 084-6074452

น.ส.กิ่งแก้ว เวฬุวนารักณ์
ลูกจ้างชั่งคราว