บุคลากรกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นางสาวศศิวิมล ผาสุข
ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

โทรศัพท์ : 089-8484755

นายนิรันดร์ พลเกตุ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ : 083-3718120

นางจันทราภรณ์ มูลลิสาร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ : 085-4903039

นางสิริลักษณ์ ฝูงใหญ่
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นายปราโมทย์ ดวงมุลตรี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวพชรภัทร เมฆมนต์
ศึกษานิเทศก์
นางฐิติยา อินตะนา
ศึกษานิเทศก์
นางสาวสมถวิล ขันอาษา
ศึกษานิเทศก์
นางสุทธินันท์ บุญศักดิ์
ศึกษานิเทศก์
นางสาวศิริวรรณ์ คุณาพันธ์
ศึกษานิเทศก์
นางสาวกฤษฎาภรณ์ ทิพใส
ศึกษานิเทศก์
นางสาววิภาวี ดวงมุลตรี
ศึกษานิเทศก์
นางสาวธันยพร แพงสกล
เจ้าหน้าที่ธุรการ

โทรศัพท์ : 097-3150570