บุคลากรกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นางสาวศศิวิมล ผาสุข
ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นายนิรันดร์ พลเกตุ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางจันทราภรณ์ มูลลิสาร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นายบัญชา สุวรรณโท
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสิริลักษณ์ ฝูงใหญ่
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นายปราโมทย์ ดวงมุลตรี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวพชรภัทร เมฆมนต์
ศึกษานิเทศ
นางฐิติยา อินตะนา
ศึกษานิเทศ
นางสาวสมถวิล ขันอาษา
ศึกษานิเทศ
นางสุทธินันท์ บุญศักดิ์
ศึกษานิเทศ
นางสาวศิริวรรณ์ คุณาพันธ์
ศึกษานิเทศ
นางสาวกฤษฎาภรณ์ ทิพใส
ศึกษานิเทศ
นางสาววิภาวี ดวงมุลตรี
ศึกษานิเทศ