บุคลากรกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นางสาวศศิวิมล ผาสุข
ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

โทรศัพท์ : 0844299393

นายนิรันดร์ พลเกตุ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ : 083-3718120

นางจันทราพร มูลลิสาร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ : 085-4903039

นางสิริลักษณ์ ฝูงใหญ่
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

0899483171

นายปราโมทย์ ดวงมุลตรี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวพชรภัทร เมฆมนต์
ศึกษานิเทศก์
นางฐิติยา อินตะนา
ศึกษานิเทศก์
นางสาวสมถวิล ขันอาษา
ศึกษานิเทศก์
นางสุทธินันท์ บุญศักดิ์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

0644879331

นางสาวศิริวรรณ์ คุณาพันธ์
ศึกษานิเทศก์
นางสาวกฤษฎาภรณ์ ทิพใส
ศึกษานิเทศก์
นางสาววิภาวี ดวงมุลตรี
ศึกษานิเทศก์
นางทักษิณา ทองศรี
เจ้าพนักงานธุรการ

โทรศัพท์ : 

นางสาวธันยพร แพงสกล
เจ้าหน้าที่ธุรการ

โทรศัพท์ : 097-3150570