บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน

นายวีระวัฒน์ ยั่งยืน
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
นางอังคณา สิริอนุศาสน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นางมลิวัลย์ บุญยศ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
น.ส.สุคมัยนัญ อินพรมพะเนา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางพัทธนันท์ มาลัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายอดิชัย ศรีวะรมย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวรัตติกาล สายโสภา
เจ้าพนักงานธุรการ