บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน

นายวีระวัฒน์ ยั่งยืน
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน

โทรศัพท์ : 089-7186192

นางอังคณา สิริอนุศาสน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ : 088-4743145

นางมลิวัลย์ บุญยศ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ : 081-6606389

น.ส.สุคมัยนัญ อินพรมพะเนา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

โทรศัพท์ : 093-2923919

นางพัทธนันท์ มาลัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

โทรศัพท์ : 088-4666067

นายอดิชัย ศรีวะรมย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

โทรศัพท์ : 086-2616360

นางสาวรัตติกาล สายโสภา
เจ้าพนักงานธุรการ

โทรศัพท์ : 088-4641525