บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายกำจัด บุญวิทย์
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล

โทรศัพท์ : 081-6601580

นางสาววรรณพร บุญทัน
นักทรัพยากรบุคคล

โทรศัพท์ : 086-0965852

นางสาวประภัสสร ศรีบุญ
นักทรัพยากรบุคคล

โทรศัพท์ : 062-3426563

นางสาวศุภรัตนดา นามศรี
นักทรัพยากรบุคคล

โทรศัพท์ : 089-0420949

นางสาวสุมาลี ศิริวงศ์
เจ้าพนักงานธุรการ

โทรศัพท์ : 080-4862299

นางนพวรรณ รัตนก้านตง
นักทรัพยากรบุคคล
นางสุภชาดา หาญจังสิทธิ์
นักทรัพยากรบุคคล

โทรศัพท์ : 098-5869923

นางขวัญใจ นำภา
นักทรัพยากรบุคคล

โทรศัพท์ : 085-6363369

นางสาวณีรนุช ทองมณี
นักทรัพยากรบุคคล

โทรศัพท์ : 063-7655959

นางสงวนศรี หงษ์ศรี
นักทรัพยากรบุคคล

โทรศัพท์ : 063-6289226

นางสาววรรัตน์ หอมพะนา
ลูกจ้างชั่งคราว
นางสาวปุณยนุช สระบัว
ลูกจ้างชั่งคราว

โทรศัพท์ : 085-0559543