บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายกำจัด บุญวิทย์
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสาววรรณพร บุญทัน
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวประภัสสร ศรีบุญ
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวศุภรัตนดา นามศรี
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวสุมาลี ศิริวงศ์
เจ้าพนักงานธุรการ
นางนพวรรณ รัตนก้านตง
นักทรัพยากรบุคคล
นางสุภชาดา หาญจังสิทธิ์
นักทรัพยากรบุคคล
นางขวัญใจ นำภา
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวณีรนุช ทองมณี
นักทรัพยากรบุคคล
นางสงวนศรี หงษ์ศรี
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาววรรัตน์ หอมพะนา
ลูกจ้างชั่งคราว
นางสาวปุณยนุช สระบัว
ลูกจ้างชั่งคราว