บุคลากรกลุ่มอำนวยการ

นางสมจิต เสนาวิเศษ
ผอ.กลุ่มอำนวยการ
นางทิพย์สุคนธ์ สอนพลทัน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
นายประยูร ใบบัว
นักประชาสัมพันธืชำนาญการพิเศษ
นางอรทัย โคตรบุตร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายมนตรี ยาวะโนภาส
นักประชาสัมพันธืชำนาญการ
นางสาวอุษณีย์ ภูมิพันธ์
นักจัดการ
นางนิรมล บุญเรือง
เจ้าพนักงานธุรการ

ลูกจ้างประจำ

นายสัมภาษส์ เจริญศรี
เจ้าพนักงาน ส4
นายสัมภาษส์ เจริญศรี
เจ้าพนักงาน ส4

ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวิตรี ชื่นบาน
พนักงานพิมพิ์ดีด
นางดวงเดือน ฝอยทอง
แม่บ้าน
น.ส.กิ่งแก้ว เวฬุวนารักณ์
ลูกจ้างชั่งคราว
นาย
ลูกจ้างชั่งคราว
นายสมบัติ มิลภา
ลูกจ้างชั่งคราว