บุคลากรกลุ่มอำนวยการ

นางสมจิต เสนาวิเศษ
ผอ.กลุ่มอำนวยการ

โทรศัพท์ : 081-9550229

นางทิพย์สุคนธ์ สอนพลทัน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ : 093-3218699

นายประยูร ใบบัว
นักประชาสัมพันธืชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ : 089-8482689

นางอรทัย โคตรบุตร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

โทรศัพท์ : 086-2489169

นายมนตรี ยาวะโนภาส
นักประชาสัมพันธืชำนาญการ

โทรศัพท์ : 089-4244050

นางสาวอุษณีย์ ภูมิพันธ์
นักจัดการ

โทรศัพท์ : 089-9176029

นางนิรมล บุญเรือง
เจ้าพนักงานธุรการ

โทรศัพท์ : 084-4761141

ลูกจ้างประจำ

นายสัมภาษส์ เจริญศรี
เจ้าพนักงาน ส4

โทรศัพท์ : 094-2714547

นายณุจิต เนินทราย
เจ้าพนักงาน ส4

โทรศัพท์ : 086-2629530

นายชุมพร ชื่นบาน
พนักงานธุรการส 4

โทรศัพท์ : 083-7226776

นายทัศนัย วงศ์เกย
พนักงานธุรการส 4

โทรศัพท์ : 086-8716955  

นายธนพงษ์ อินทร์ภู
พนักงานธุรการส 4

โทรศัพท์ : 063-6258545

นายนริศ หลักหาญ
ช่างปูน ช 4

โทรศัพท์ : 081-3935728

ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวิตรี ชื่นบาน
พนักงานพิมพิ์ดีด

โทรศัพท์ : 083-7465675

นางดวงเดือน ฝอยทอง
แม่บ้าน

โทรศัพท์ : 082-3706141

นายศักดิ์ชาย แสวงพันธ์
ลูกจ้างชั่งคราว

โทรศัพท์ : 090-7700658

นายสัญญาศักดิ์ พานิชกุล
ลูกจ้างชั่งคราว ยาม

โทรศัพท์ : 063-0216567

นายประมวล ประเสริฐสังข์
ลูกจ้างชั่งคราว ยาม

โทรศัพท์ : 062-1042904

นายสมบัติ มิลภา
ลูกจ้างชั่งคราว

โทรศัพท์ : 086-0913802