นักเรียนในสังกัด

ข้อมูลนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร  เขต 1

(ข้อมูล 10 มิถุนายน 2561)

ระดับชั้น นักเรียน
ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อ.1 41 29 70 13
อ.2 894 805 1,699 189
อ.3 1,001 976 1,978 192
รวมระดับก่อนประถม 1,937 1,810 3,747 394
ป.1 1,218 1,107 2,325 205
ป.2 1,104 1,036 2,140 198
ป.3 1,136 1,106 2,242 201
ป.4 1,264 1,111 2,375 202
ป.5 1,233 1,158 2,391 200
ป.6 1,240 1,178 2,418 199
รวมระดับประถม 7,195 6,696 13,891 1,205
ม.1 351 295 646 49
ม.2 434 256 690 49
ม.3 404 380 784 50
รวมระดับมัธยม 1,189 931 2,120 148
รวมทั้งสิ้น 10,321 9,437 19,758 1,747