ค่านิยมองค์กร

YASOTHON 1  CoreValues

Y = Youthful  หมายถึง เปี่ยมพลังอย่างคนรุ่นใหม่
A =  Attention  หมายถึง มุ่งมั่นใสใจต่อหน้าที่
S =  Service Mind  หมายถึง จิตยินดีให้บริการ
O =  Organise  หมายถึง ระบบงานเป็นระเบียบ
T =  Team Work  หมายถึง เพียบพร้อมสามัคคี
H =  Hight Tech  หมายถึง เทคโนโลยีก้าวไกล
O =  Openly  หมายถึง โปร่งใสตรวจสอบ
N =  Network  หมายถึง สร้างเครือข่ายพันธมิตร
1  =  One  หมายถึง เพื่อพิชิตความเป็นที่หนึ่ง

 

“เปี่ยมพลังอย่างคนรุ่นใหม่ มุ่งมั่นใส่ใจต่อหน้าที่ มีจิตยินดีให้บริการระบบงานเป็นระเบียบ เพียบพร้อม

สามัคคี เทคโนโลยีก้าวไกล  โปร่งใสตรวจสอบได้สร้างเครือข่ายพันธมิตรเพื่อพิชิตความเป็นที่นึ่ง”