กลุ่มกฏหมายและคดี

นางจิราพร มิ่งขวัญ
ผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมายและคดี
นางทิพยรัตน์ ปรีชา
นิติกรชำนาญการ