รายชื่อโรงเรียนในเครือข่ายคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562  

DOWNLOADายชื่อคณะกรรมการเครือข่ายคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 

ายชื่อโรงเรียนในเครือข่ายคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562  
แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต  1
เรื่อง การจัดตั้งเครือข่ายคุณภาพการศึกษา   พ.ศ. 2562 ฉบับที่  2 ประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
ที่ ชื่อเครือข่าย โรงเรียนในเครือข่าย หมายเหตุ
ตำบล ที่ โรงเรียน
1 ไตรมิตรสัมพันธ์ ค้อเหนือ 1 บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง
ค้อเหนือ 2 บ้านดอนกลอย
ค้อเหนือ 3 บ้านคำน้ำสร้าง
ค้อเหนือ 4 บ้านดอนยางกล้วยสำโรง
ค้อเหนือ 5 บ้านท่าเยี่ยม
ค้อเหนือ 6 บ้านแจ้งน้อย
ดู่ทุ่ง 7 บ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา
ดู่ทุ่ง 8 บ้านสามเพียแสนจำปา
ดู่ทุ่ง 9 บ้านพลับหนองคำ
ดู่ทุ่ง 10 บ้านดู่ทุ่งคำบอน
สำราญ 11 บ้านสำราญ
สำราญ 12 เมืองยโสธร
สำราญ 13 บ้านสว่างเชียงหวาง
2 ยศบดินทร์ ขั้นไดใหญ่ 1  บ้านเชือกน้อย
ขั้นไดใหญ่ 2  บ้านหนองบั่ว
ขั้นไดใหญ่ 3  บ้านขั้นไดใหญ่
ขั้นไดใหญ่ 4 บ้านคำฮี
ขั้นไดใหญ่ 5 บ้านหนองบั่ว(สาขาโพนขวาว)
เดิด 6 บ้านเชือก
เดิด 7 บ้านนาคำ(นาคำวิทยาคาร)
เดิด 8 ไทยรัฐวิทยา 63
เดิด 9 บ้านเดิด
เดิด 10 บ้านบาก
เดิด 11 บ้านน้ำโผ่
เดิด 12 บ้านใหม่ชุมพร
3 วารีราชเดช ทุ่งนางโอก 1 บ้านทุ่งนางโอก
ทุ่งนางโอก 2 บ้านหนองเป้า
ทุ่งนางโอก 3 บ้านหนองไม้ตาย
น้ำคำใหญ่ 4 บ้านน้ำคำใหญ่
น้ำคำใหญ่ 5 บ้านตับเต่า
น้ำคำใหญ่ 6 บ้านห้องข่าหนองเสือตาย
น้ำคำใหญ่ 7 บ้านน้ำคำน้อย
น้ำคำใหญ่ 8 บ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก
น้ำคำใหญ่ 9 บ้านสมสะอาดหนองแวง
ทุ่งแต้ 10 บ้านทุ่งแต้
ทุ่งแต้ 11 บ้านคำเม็กหนองนางฟ้า
ทุ่งแต้ 12 บ้านคำน้ำเกี้ยง
4 เจ้าเสด็จ นาสะไมย์ 1 บ้านนาดีดอนจาน
นาสะไมย์ 2 บ้านนาสะไมย์
นาสะไมย์ 3 บ้านผือฮีนาลานาจาน
นาสะไมย์ 4 บ้านชาดศาลา
สิงห์ 5 บ้านกุดระหวี่
สิงห์ 6 บ้านสิงห์
สิงห์ 7 บ้านหนองขอนโพนสิม
สิงห์ 8 บ้านหนองไร่จันทร์เกษม
สิงห์ 9 บ้านหนองแสง
หนองเรือ 10 บ้านนาสีนวล
หนองเรือ 11 บ้านดอนกลองหนองไฮ
หนองเรือ 12 บ้านหนองเรือ
5 อรุณประเสริฐ หนองเป็ด 1 บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม
หนองเป็ด 2 บ้านโนนค้อ
หนองเป็ด 3 บ้านโตงโต้น
หนองเป็ด 4 บ้านหนองเป็ด
หนองหิน 5 บ้านหนองบกโนนสวาท
หนองหิน 6 บ้านหนองหิน
หนองหิน 7 บ้านหนองทองหลางโนนกุง
หนองหิน 8 บ้านหนองหงอก
ตาดทอง 9 บ้านตาดทอง
ตาดทอง 10 บ้านสะเดา
ตาดทอง 11 บ้านหนองแฝก
ตาดทอง 12 บ้านดอนมะยาง กม. 3
หนองคู 13 ขุมชนบ้านหนองคู
หนองคู 14 บ้านโนนทรายงาม
หนองคู 15 บ้านดงบัง
6 เขื่องคำขุมเงิน ขุมเงิน 1 บ้านสะแนน
ขุมเงิน 2 บ้านขุมเงิน
ขุมเงิน 3 บ้านหนองบัว
ขุมเงิน 4 บ้านคุยตับเต่า
เขื่องคำ 5 บ้านหนองหอย
เขื่องคำ 6 บ้านกุดกง
เขื่องคำ 7 บ้านดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง
เขื่องคำ 8 บ้านเขื่องคำ
เขื่องคำ 9 บ้านกว้างท่าเยี่ยม
เขื่องคำ 10 อนุบาลยโสธร
7 ลุมพุก แคนน้อย 1 บ้านประชาสงเคราะห์
แคนน้อย 2 บ้านแคนน้อยหนองเลิง
ลุมพุก 3 คำเขื่อนแก้ว
ลุมพุก 4 อนุบาลลุมพุก(วันครู2503)
ลุมพุก 5 วุฒิศักดิ์คุรุราษฎร์อุปถัมภ์
ลุมพุก 6 บ้านโคกกลาง
ลุมพุก 7 บ้านโนนหนองแผก
ลุมพุก 8 บ้านแหล่งแป้น
ลุมพุก 9 บ้านเหล่าฝ้าย
8 ดงเมืองเตย กุดกุง 1 บ้านกุดกุง
กุดกุง 2 บ้านโนนม่วง
กุดกุง 3 บ้านเหล่ามะเขียว
กุดกุง 4 บ้านทรายงาม
กุดกุง 5 บ้านนาโพธิ์
สงเปือย 6 บ้านดอนขะยอม
สงเปือย 7 บ้านสงเปือย
สงเปือย 8 บ้านบุ่งหวาย
สงเปือย 9 บ้านกุดตากล้า
9 จตุสัมพันธ์ ดงเจริญ 1 บ้านดงเจริญ
ดงเจริญ 2  บ้านคำแหลม
ดงเจริญ 3 บ้านแหล่งหนู
ทุ่งมน 4 บ้านทุ่งมน
ทุ่งมน 5 บ้านโซงเหล่โป่วิทยา
ทุ่งมน 6 บ้านมะพริกดู่โพนสิม
โพนทัน 7 บ้านน้ำเกลี้ยง
โพนทัน 8 บ้านสำโรง
โพนทัน 9 บ้านโพนทัน
ย่อ 10 ชุมชนย่อวิทยา
ย่อ 11 บ้านคำม่วง
ย่อ 12 บ้านสว่างดอนดู่
ย่อ 13 บ้านโคกป่าจิก
ย่อ 14 ราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร
10 พระธาตุกู่จาน กู่จาน 1 ชุมชนกู่จาน
กู่จาน 2 บ้านนาเวียงคำศิริ
กู่จาน 3 บ้านหนองเสียวชัยมงคล
นาคำ 4 บ้านหัวขัว
นาคำ 5 บ้านนาห่อม
นาคำ 6 บ้านนาคำปักแฮด
เหล่าไฮ 7 บ้านกุดเป่ง
เหล่าไฮ 8 บ้านเหล่าไฮหนองแวงฯ
เหล่าไฮ 9 บ้านเหล่าหุ่ง
11 แก้วบูรพา ดงแคนใหญ่ 1 บ้านกลางนา
ดงแคนใหญ่ 2 บ้านนาถ่ม
ดงแคนใหญ่ 3 บ้านบกน้อยหนองแคนหนองแปน
ดงแคนใหญ่ 4 ชุมชนดงแคนใหญ่
ดงแคนใหญ่ 5 บ้านผักบุ้ง
นาแก 6 บ้านปลาอีด
นาแก 7 บ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก
นาแก 8 บ้านนาหลู่เหล่าตอง
นาแก 9 บ้านหนองเทา
12 เมืองฟ้า คูเมือง 1 บ้านคุ้ม
คูเมือง 2 บ้านขาม
คูเมือง 3 บ้านคุเมือง
คูเมือง 4 ชุมชนบ้านสำโรง
คูเมือง 5 บ้านพลไว
ฟ้าหยาด 6 อนุบาลฟ้าหยาดราษฎร์นิยม
ฟ้าหยาด 7 บ้านมหาชนะชัย
ฟ้าหยาด 8 บ้านเหมือดป่าตอง
ฟ้าหยาด 9 บ้านโนนธาตุ
13 ราชนาวา โนนทราย 1  บ้านราชมุนี
โนนทราย 2 บ้านเลียบ
โนนทราย 3 บ้านยางกลาง
โนนทราย 4 บ้านแดง
บากเรือ 5 บ้านท่าช้าง
บากเรือ 6 ชุมชนบ้านดอนผึ้ง
บากเรือ 7 บ้านปอแดงโคกสะอาด
บากเรือ 8 บ้านบากเรือดอนเรือ
บากเรือ 9 บ้านดงยาง
14 ม่วงบึงแก บึงแก 1 บ้านยางเครือ
บึงแก 2 บ้านดงจงอาง
บึงแก 3 บ้านยางน้อย
บึงแก 4 ชุมชนบึงแกชัยชนะบูรพา
ม่วง 5 บ้านหนามแท่งไชยประสิทธิ์
ม่วง 6 บ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์
ม่วง 7 บ้านเหล่าใหญ่
ม่วง 8 บ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี
ม่วง 9 บ้านบัวขาว
ม่วง 10 บ้านเหมือดขาว
15 สงยางผือฮี ผือฮี 1 บ้านผือฮี
ผือฮี 2 บ้านโนนกอย
ผือฮี 3 บ้านหัวดอน
ผือฮี 4 บ้านเวินชัย
ผือฮี 5 บ้านเปือย
สงยาง 6 บ้านสงยาง
สงยาง 7 บ้านซำ
สงยาง 8 บ้านดงขวาง
สงยาง 9 บ้านสร้างแป้น
สงยาง 10 บ้านบ่อบึงโพนจาน
16 หัวเมืองพระเสาร์ พระเสาร์ 1 บ้านพระเสาร์
พระเสาร์ 2 บ้านหัวดง
พระเสาร์ 3 บ้านแดงประชาสรรค์
พระเสาร์ 4 บ้านโนนยาง
พระเสาร์ 5 บ้านขาทรายมะเขือสามัคคี
หัวเมือง 6 บ้านนาดีนาอุดม
หัวเมือง 7 ชุมชนบ้านหัวเมือง
หัวเมือง 8 บ้านหนองยาง
หัวเมือง 9 บ้านหนองตุ
หัวเมือง 10 บ้านคูสองชั้น
หัวเมือง 11 บ้านกุดพันเขียว
17 วังคู่ฟ้า ค้อวัง 1 บ้านผิผ่วน
ค้อวัง 2 อนุบาลค้อวัง
ค้อวัง 3 บ้านเหล่าน้อย
ค้อวัง 4 บ้านดงมะหรี่
ค้อวัง 5 บ้านหมากหมาย
ค้อวัง 6 วัดบ้านเปาะ
ฟ้าห่วน 7 บ้านแข่โพนเมือง
ฟ้าห่วน 9 บ้านฟ้าห่วน
18 พลังน้ำใส กุดน้ำใส 1 บ้านติ้ว
กุดน้ำใส 2 บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย
กุดน้ำใส 3 บ้านสังข์
กุดน้ำใส 4 บ้านตูม
กุดน้ำใส 5 บ้านแจนแลน
น้ำอ้อม 6 บ้านน้ำอ้อม
น้ำอ้อม 7 สหประชาสรรค์
น้ำอ้อม 8 บ้านโพนแบง
น้ำอ้อม 9 บ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ
น้ำอ้อม 10 บ้านศิริพัฒนา
น้ำอ้อม 11 บ้านดวน
น้ำอ้อม 12 บ้านจานทุ่ง