ประวัติ และผลงาน นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1

ชื่อ  นายอดุลย์  นามสกุล  กองทอง

    อายุ  55  ปี  อายุราชการ  34 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

 1. วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี

ป.กศ.สูง วิชาเอก เกษตรศาสตร์ จากสถาบันการศึกษา วิทยาลัยครูอุบลราชธานี

 1. วุฒิปริญญาตรี

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) วิชาเอก บริหารการศึกษา จากสถาบันการศึกษา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 1. วุฒิสูงกว่าปริญญาตรี

ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) วิชาเอก การบริหารการศึกษา

จากสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตำแหน่ง              ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 1

สถานศึกษา/หน่วยงาน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 อำเภอเมืองยโสธร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต  1  ส่วนราชการ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รับเงินเดือนอันดับ คศ. 4 ขั้น 65,910 บาท

 1. การรับราชการ

2.1 เริ่มรับราชการในตำแหน่ง  ครู 2 ระดับ 2  เมื่อวันที่  1  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2527

2.2 เคยดำรงตำแหน่งที่สำคัญ ดังนี้

 

 

วัน  เดือน  ปี

 

 

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ

รับเงินเดือน
ระดับ/อันดับ ขั้น(บาท)
25 พ.ย. 2536 ครูใหญ่ โรงเรียนบ้านบาก อำเภออำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี 5 7,940
1 ต.ค. 2543 ศึกษาธิการอำเภอกิ่งอำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี 6 14,010
18 มิ.ย. 2547 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 8 18,240
1 พ.ย. 2553 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 คศ.3 33,410
1 ต.ค. 2554 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ คศ.4 41,720
15 ต.ค. 2559 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 29 คศ.4 59,190
1 ต.ค. 2560 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 คศ.4 62,760

 

2.3 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปัจจุบัน เมื่อวันที่  1  เดือนพฤศจิกายน  พ.. 2553

ได้รับแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะปัจจุบัน เมื่อวันที่  18  เดือนเมษายน  พ.. 2549

2.4 เคยขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเดียวกันนี้  ครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่….เดือน…..…….. …..-

 1. 3. การปฏิบัติงานในปีที่รับการประเมิน (ระบุรายการที่ปฏิบัติจริง)

1) þ  ปฏิบัติงานบริหารเต็มเวลา

2) o  ปฏิบัติงานบริหารไม่เต็มเวลา  โดยไปช่วยราชการหรือปฏิบัติหน้าที่อื่นบางส่วน  ดังนี้

 

 

งานที่ปฏิบัติ

 

สถานที่ปฏิบัติงาน

ตั้งแต่วันที่/เดือน/พ.ศ.

ถึงวันที่/เดือน/พ.ศ.

 

จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์

   

3) หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ 

 1. ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 13
 2. ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

 1. ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
 2. กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดยโสธร
 3. คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยโสธร
 4. ด้านที่ 1 วินัย  คุณธรรม  จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

พฤติกรรมที่แสดงถึงความเป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพและรวบรวมเอกสารหลักฐานอ้างอิงไว้ที่สถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อรอรับการประเมินจากคณะกรรมการ ดังนี้

4.1  การมีวินัย

1) การมีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม และแบบแผนอันดีงามของสังคม

ด้านการมีวินัยในตนเอง ข้าพเจ้าได้ประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นผู้นำที่มีวินัยในตนเอง         ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเสมอมา ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประพฤติตน       ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม อยู่ในกฎ กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียมและแบบแผนอันดีงาม    ของสังคม เป็นผู้ตรงต่อเวลาและให้ความเคารพต่อผู้บังคับบัญชา แสวงหาความรู้มาพัฒนาการปฏิบัติงาน             ให้มีคุณภาพเป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมตลอดเวลา เช่น ผ่านการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผู้นำขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่ 749 (Commissioners Advanced Course) ปี พ.ศ.2558   ซึ่งเป็นการปลูกฝังความมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียมประเพณีและแบบแผนอันดีงามของสังคม ข้าพเจ้าได้รับการแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรพี่เลี้ยง โครงการพัฒนา    ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2560 ถึง 24 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 139/2560 ลงวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ข้าพเจ้าปฏิบัติตนเป็นผู้นำที่มีวินัยในตนเอง เป็นแบบอย่างให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของข้าพเจ้า ส่งผลให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1      และผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับรางวัลต่างๆ เช่น โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง ได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปี พ.ศ. 2558 – 2560 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับใบประกาศเกียรติคุณของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ รางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560 ประเภทผู้สนับสนุน ประเภทผู้บริหาร และประเภทผู้สอน เพื่อเป็นเกียรติ เป็นขวัญกำลังใจในการประกอบกิจกรรมลูกเสือ และเป็นตัวอย่างอันดีแก่ผู้บังคับลูกเสือ โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม  ได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปี พ.ศ. 2561

ข้าพเจ้าได้ส่งเสริมให้บุคลากรร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและขนบธรรมเนียมประเพณี ด้วยการเชิญชวนให้บุคลากรในสังกัดแต่งกายด้วยผ้าไทยในวันพุธและวันศุกร์ของสัปดาห์    เป็นผู้นำในการเสริมสร้างการพัฒนาด้านวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพให้แก่บุคลากร  ในสังกัด ดำเนินการโครงการเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรัก ความสามัคคี ความพร้อมเพรียง เน้นย้ำถึงความสำคัญในสถาบันหลักของชาติ ด้วยการดำเนินการกิจกรรม   การเคารพธงชาติในทุกเช้าวันจันทร์ ในเวลา 08.30 น. ด้วยการร่วมกันร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวอุดมการณ์รักชาติและปฏิญญาเขตสุจริต กล่าวคำมั่นสัญญาต่อพันธกรณี ในการต่อต้านการทุจริต     ทุกรูปแบบ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการ “เขตสุจริต” ปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ให้เป็นวิถีชีวิต       ในหน่วยงาน สร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สุจริตระหว่างโรงเรียนและชุมชนให้เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน ตลอดจนให้คำแนะนำโดยสอดแทรกความรู้ต่อที่ประชุมประจำเดือน เพื่อส่งเสริมพัฒนาผู้อื่นให้ดำรงตนตามกรอบวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

นอกจากนี้ ข้าพเจ้าเข้าร่วมกิจกรรมส่วนท้องถิ่นงานประเพณี กิจกรรมทำบุญตักบาตรย้อนยุควิถีถิ่น วิถีไทย งานถนนคนเดินยโสธร (บ้านสิงห์ท่า) ประจำปี พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นกิจกรรมทำบุญตักบาตรแบบโบราณ ด้วยวิธีการปูเสื่อนั่งกับพื้น ในทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ ซึ่งได้ร่วมกิจกรรมกับส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรต่างๆ และพุทธศาสนิกชน ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันร่วมกิจกรรม      ที่เป็นประโยชน์ในโอกาสต่างๆ เป็นอย่างดีเสมอมา ร่วมสนับสนุนบริจาคสิ่งของ ในวันสถาปนา       จังหวัดยโสธร ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมออกร้านมัจฉากาชาด            ของสำนักงานกาชาดจังหวัดยโสธร เพื่อหารายได้เป็นทุนทรัพย์ไว้ใช้จ่ายในกิจการสาธารณกุศล  ช่วยเหลือราษฎร  ผู้ยากไร้  ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น

2) การรักษาและเสริมสร้างวินัย ในตำแหน่งหน้าที่ราชการ การปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการ

ด้านการรักษาและเสริมสร้างวินัยในตำแหน่งหน้าที่ราชการ  ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ  โดยยึดหลักนิติธรรมเสมอมา ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ยึดมั่นในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสีย ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหารระดับสูงหลายครั้ง มีส่วนร่วมและเสริมสร้างวินัย             แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยการอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา            ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ให้มีความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่    ตามกฎระเบียบของทางราชการและนโยบายต่างๆ อย่างเคร่งครัดและมีคุณธรรม จริยธรรม             ได้จัดทำโครงการติดตามตรวจสอบการบริหารการเงินและงบประมาณของสถานศึกษาในสังกัด        ทุกโรงเรียน เป็นผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ จนได้รับรางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ         “คุรุสดุดีประจำปี พ.ศ. 2555 จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้รับโล่เชิดชูเกียรติเป็นนักบริหาร   การศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558 สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ส่งผลให้โรงเรียนบ้านยางน้อยได้รับรางวัลหน่วยงานตัวอย่าง ที่มีแนวปฏิบัติที่ดีระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2560 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข้าพเจ้าศึกษาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเพิ่มเติม เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ    เช่น เข้าร่วมประชุมสัมมนาเรื่องการสร้างความรู้ด้านกฎหมายการศึกษา  เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา จากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  อบรมการพัฒนาศักยภาพเชิงวิชาการด้านกฎหมายมหาชน       (60 ชั่วโมง) จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  อบรมการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ผู้อำนวยการและ    รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จากสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทาง  การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้เสริมสร้างวินัยแก่ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา โดยการ        จัดอบรมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 200 คน           ตามโครงการพัฒนาครูด้านกฎหมายและการดำเนินการทางวินัยให้กับข้าราชการครูและบุคลากร        ทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานบุคคลในสถานศึกษา  เมื่อวันที่  9  กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ข้าพเจ้าได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทาง  การศึกษา จำนวน 200 คน เรื่อง การกระทำที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม โดยวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เมื่อวันที่  4  กันยายน พ.ศ. 2561 ข้าพเจ้าได้มีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบต่างๆ เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เช่น โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร  ได้จัดประชุม    วีดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อชี้แจงรูปแบบวิธีการอบรม เพื่อให้ข้าราชการครูได้ทราบถึงแนวทางและรูปแบบโครงการพัฒนาครูที่หลากหลายวิธี

และได้จัดโครงการอบรมข้าราชการครู ผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานศึกษา เพื่อให้ผู้รักษาการในตำแหน่ง             ผู้อำนวยการสถานศึกษา  สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 เป็นหน่วยพัฒนาประจำจังหวัด  โครงการอบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นมืออาชีพในประชาคมอาเซียน

ข้าพเจ้าตระหนักและให้ความสำคัญในการพัฒนาครูสู่การเป็นมืออาชีพเพื่อให้ข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วยได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่  การรักษาวินัย จรรยาบรรณวิชาชีพ ส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูเข้ารับการพัฒนา ก่อนการแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญกับสถาบันการศึกษาที่ ก.ค.ศ.รับรอง รวมไปถึงส่งเสริมให้เข้ารับ      การอบรมตามโครงการผลิตครู เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา อบรมโครงการผู้นำด้านเทคโนโลยี (ICT TALENT) ซึ่งมีภารกิจหลักในการสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีพร้อมผลักดันให้คณะครูและนักเรียนประยุกต์ใช้อุปกรณ์ไอซีที       และสื่อมัลติมีเดียให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการเรียนการสอนและขยายผลสู่ชุมชนรอบข้างให้สามารถใช้ในการประกอบอาชีพได้

นอกจากนี้ข้าพเจ้าได้ส่งเสริมให้ข้าราชการครูมีการพัฒนาตนเอง โดยเข้ารับการอบรมจากสถาบันอื่นๆ และเข้ารับการศึกษาต่อจากสถาบันการศึกษานอกเวลาราชการ เช่น ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ข้าพเจ้าเห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้บุคลากร           ในหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด ตระหนักถึงคุณค่าการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี ประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท มีจรรยาบรรณวิชาชีพต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อชุมชน และต่อสังคม ส่งผลการปฏิบัติราชการ มีผลงานปรากฏเป็นที่ประจักษ์ จนได้รับรางวัล ทั้งจากในกระทรวงศึกษาธิการและจากหน่วยงานอื่น เช่น รางวัลครูดีในดวงใจ เป็นการคัดเลือกข้าราชการครู   สายงานการสอน ผู้เป็นที่ศรัทธา ยกย่อง ยอมรับของนักเรียน เพื่อนครูและสังคมว่าเป็นแบบอย่าง    ของผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู และได้ทุ่มเท เสียสละ เพื่อช่วยเหลือดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่อง    จนเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์  โดยเป็นผู้ที่มีผลงานส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน และส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม เป็นบุคคลที่ครองตน ครองคน และครองงาน         ได้อย่างเหมาะสม ให้ได้รับรางวัลและยกย่องเชิดชูเกียรติ และเผยแพร่ผลงานความดีให้ปรากฏ          ต่อสาธารณชน เพื่อเป็นแบบอย่างของครูและเด็กให้ทำความดี

ข้าพเจ้าเห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้บุคลากรหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัด ตระหนักถึงคุณค่าการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี ประพฤติปฏิบัติตนตาม   รอยพระยุคลบาท มีจรรยาบรรณวิชาชีพต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อชุมชนและต่อสังคมจนได้รับรางวัลดีเด่นต่างๆ เช่น โรงเรียนบ้านยางน้อย ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันโครงการคุณธรรมและจริยธรรม             มูลนิธิเปรมติลาสูลานนท์ ครั้งที่ 16 ปี พ.ศ. 2561 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับ  มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์  รางวัลต้นแบบโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติปี พ.ศ. 2561 โล่รางวัล      ยอดเยี่ยม ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี พ.ศ. 2561 เป็นต้น

ข้าพเจ้าในฐานะผู้บริหารองค์กร ได้ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ    ได้เน้นการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน คือการส่งเสริมพัฒนา ป้องกันและแก้ปัญหา            ให้แก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะการดำรงชีวิตและรอดพ้นจากวิกฤติทั้งปวง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นกระบวนการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน มีครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลัก                ในการดำเนินงาน  โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและนอกสถานศึกษา ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้บริหารและครูทุกคน มีวิธีการเครื่องมือที่ชัดเจน          มีมาตรฐานคุณภาพและมีหลักฐานการทำงานที่ตรวจสอบได้ โดยมีองค์ประกอบ 5 ประการ               ซึ่งมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน เพื่อให้นักเรียนที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมีอนาคตที่ดี  โดยการสนับสนุน     การจัดการศึกษาของโรงเรียน ประสานความสัมพันธ์กับชุมชุน เช่น กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน     กิจกรรมมอบทุนการศึกษากรณีที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ กิจกรรมช่วยเหลือนักเรียนกรณีไฟไหม้บ้าน      หรือประสบภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น

                  3) การตรงต่อเวลา การอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการและผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง                         ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการตรงต่อเวลาอย่างเคร่งครัด ส่งเสริมและสร้าง        ความตระหนักให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานและพัฒนาตนเองให้เป็นคนตรงต่อเวลา  โดยแบ่งเวลา            ให้เหมาะสมกับกิจกรรมต่าง ๆ  มีการนัดหมายและวางแผนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ  ซึ่งการบริหารจัดการเรื่องการตรงต่อเวลา เป็นการจัดระเบียบให้กับชีวิต การตรงต่อเวลานั้นจะช่วยให้เป็นคนที่          ขยันขันแข็ง  มีความกระตือรือร้น รักที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ ช่วยให้ไม่เฉื่อยชา ทันสมัย  มีชีวิตชีวา    เป็นคนมีวินัย สามารถจัดการกับงานหรือสิ่งที่ผ่านเข้ามาได้อย่างเป็นระบบระเบียบ จึงทำให้เป็นคนที่ประสบความสำเร็จมีความก้าวหน้าในชีวิต รวมถึงเป็นคนน่าเชื่อถือ

ข้าพเจ้าอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการอย่างต่อเนื่อง  ตั้งใจปฏิบัติงานราชการให้สำเร็จ         มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความเสียสละทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจและกำลังทรัพย์    ในการทำงานให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์  ให้บริการแก่ผู้มารับบริการทั้งในหน่วยงานและหน่วยงานอื่นๆ เช่น ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน ชุมชน ผู้ปกครองและบุคคลจากหน่วยงานอื่นๆ เป็นอย่างดีให้คำปรึกษา แนะนำและช่วยเหลือแก่ผู้รับบริการ ให้ผ่านวิกฤติต่าง ๆ ไปได้ด้วยดี  และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกคนในทุกเรื่อง  โดยเฉพาะด้านการบริหารการศึกษา การจัดการศึกษา ทำให้ผู้มารับบริการเกิด              ความพึงพอใจสามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดผลดีแก่ตนเองและทางราชการได้ จนเป็นที่ยอมรับ        จากหน่วยงานอื่น เช่น ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้บริหารการศึกษาที่มีภาวะผู้นำดีเด่น ประจำปี 2556    จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา        จังหวัดอำนาจเจริญ ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ได้กระทำความดีตามอุดมการณ์ของลูกเสือ เป็นแบบอย่าง   อันดีงามสมควรได้รับการยกย่องมีสิทธิ์ประดับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ชั้นที่ 1 ปี พ.ศ. 2556      ได้รับโล่เชิดชูเกียรติเป็นนักบริหารการศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558  สาขาการบริหารการศึกษา             จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการตรงต่อเวลา เคร่งครัด อุทิศเวลาให้กับราชการ         จนส่งผลให้เกิดความสำเร็จในด้านต่างๆ มากมาย เช่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์

จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม   การทุจริตแห่งชาติ ได้คะแนนในระดับสูงสุด  ข้าพเจ้าได้อุทิศเวลาให้แก่ทางราชการด้วยความเสียสละทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ เข้าร่วมกิจกรรมในวันหยุดราชการกับหน่วยงานต่างๆ เช่น ร่วมกิจกรรม        วันสำคัญ งานพิธี งานรัฐพิธี ซึ่งข้าพเจ้าให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมกิจกรรม  โดยได้กำหนดให้มีปฏิทินการเข้าร่วมกิจกรรมงานพิธี/งานรัฐพิธี ในแต่ละปี และแจ้งเวียนให้แต่ละกลุ่มงานทราบและเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม  ตระหนักถึงการอุทิศเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการโดย      ร่วมกิจกรรมอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์กับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมเชิญชวนบุคลากรในสังกัดร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ในการดูแลรักษาทำความสะอาดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 การเยี่ยมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมของกิจกรรมลูกเสือ งานกีฬาสีหรือ        การเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมของแต่ละโรงเรียน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการครูและนักเรียน นอกจากนี้ข้าพเจ้าได้ส่งเสริมให้ข้าราชการครูมีการพัฒนาตนเองโดยเข้ารับการอบรมจากสถาบันต่างๆ และเข้ารับการศึกษาต่อจากสถาบันการศึกษานอกเวลาราชการ เช่น ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก เป็นต้น

4) ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่การรักษาผลประโยชน์ ของทางราชการและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน

ข้าพเจ้ามีความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่คดโกง  เสียสละมีความรับผิดชอบบริหารจัดการ โดยใช้หลักธรรมาภิบาลจนได้รับคำชมเชยจากผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาตลอดมา ยึดระเบียบปฏิบัติอย่างเคร่งครัด คำนึงถึงผลประโยชน์ที่เกิดแก่ทางราชการอย่างสูงสุด มีนโยบายให้ผู้ใต้บังคับบัญชายึดถือปฏิบัติในการทำงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ด้านการรักษาผลประโยชน์ของทางราชการและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน บริหารจัดการ           โดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ  ดูแลกำกับเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณของหน่วยงานและสถานศึกษาเพื่อให้ใช้งบประมาณและทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด  ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ทางราชการ ไม่เคยใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตนเองไปเรียกร้องผลประโยชน์หรือเอื้อให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์ ดูแลเอาใจใส่ รักษาผลประโยชน์ของทางราชการ ให้เกิดความคุ้มค่าและ  เกิดประโยชน์มากที่สุด เป็นที่ยอมรับและไว้วางใจของผู้ใต้บังคับบัญชาและบุคคลทั่วไป ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนด้วยความดีมาโดยตลอด  จนได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ได้กระทำความดี ตามอุดมการณ์ของลูกเสือ เป็นแบบอย่างอันดีงามสมควรได้รับการยกย่อง มีสิทธิ์ประดับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ชั้นที่ 1 ปี พ.ศ. 2556 จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ข้าพเจ้าพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเองให้เกิดประโยชน์         แก่ทางราชการอย่างสูงสุด เช่น ได้เข้าร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง  การบังคับใช้กฎหมายเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา รุ่น 4 เพื่อเสริมสร้างพัฒนาตนเองด้านกฎหมายการศึกษาและ      ได้ส่งเสริมสนับสนุน โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ป้องกันการทุจริต จากการประเมินโครงการ “สพฐ. ใสสะอาดปราศจากคอร์รัปชัน” โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จนได้รับคะแนนการประเมิน  ตามโครงการดังกล่าวในระดับสูงมาก จากการส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  โครงการเสริมสร้างคุณธรรมครบทุกโรงเรียนในสังกัด  ส่งผลให้โรงเรียนในสังกัดได้รับรางวัลระดับชาติหลายรางวัล เช่น โรงเรียนบ้านยางน้อย ได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรมระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2559 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับธนาคารออมสิน รางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2560 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา          ขั้นพื้นฐานร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

นอกจากนี้ข้าพเจ้ายังยึดระเบียบปฏิบัติอย่างเคร่งครัด คำนึงถึงผลประโยชน์ที่เกิดแก่ทางราชการอย่างสูงสุด มีนโยบายให้ผู้ใต้บังคับบัญชายึดถือปฏิบัติในการทำงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ด้านการรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน โดยได้จัดโครงการพัฒนาครู      ด้านกฎหมาย และการดำเนินการทางวินัย ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติงานบุคคล    ในสถานศึกษา เมื่อวันที่  9  กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารงานบุคคล มีความรู้     ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายได้อย่างถูกต้อง รวมไปถึงการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การกระทำที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและปรับฐานความคิดบุคลากร         ให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2561  ดำเนินการ      โครงการจิตสำนึกดีบุคลากรดีเพื่อศักดิ์ศรีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1       ระหว่างวันที่  24 – 25 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4    เพื่อให้บุคลากรในสำนักงานได้ศึกษางานด้านเขตสุจริต นำมาปรับปรุงและพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้ดียิ่งขึ้น

ข้าพเจ้ายึดระเบียบปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่เกิดแก่ทางราชการอย่างสูงสุด มีนโยบายให้ผู้ใต้บังคับบัญชายึด ถือปฏิบัติในการทำงานด้วยความโปร่งใส       ตรวจสอบได้ ด้านการรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ข้าพเจ้าได้บริหารจัดการโดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ ส่งผลให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ได้รับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระดับสูง ได้รับเกียรติบัตรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน       เขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integity & Transparency Assessment Online : ITA Online)              ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นต้น

5) การรักษาความสามัคคี มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมงาน องค์กร และชุมชน

ด้านการรักษาความสามัคคีมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมงาน องค์กรและชุมชน ข้าพเจ้าเป็นผู้มีน้ำใจ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จ จนได้รับการยอมรับ   จากหน่วยงานและองค์กรอื่น เช่น ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ เป็นผู้ได้สนับสนุนและทำคุณประโยชน์ให้กับหน่วยทหารพราน กองทัพภาคที่ 2 ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติจากหน่วยทหารพรานกิตติมศักดิ์ และเครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษ ทหารพรานจู่โจมกิตติมศักดิ์ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ให้การสนับสนุนการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง นทพ. เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2556 จากสถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สำนักงานพัฒนา ภาค 5  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชา   การกองทัพไทย ได้รับเกียรติบัตรเป็นอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ  เสียสละ อุทิศตน ทำคุณประโยชน์ในการจัดการศึกษาอย่างดียิ่ง       เมื่อวันที่  12  สิงหาคม พ.ศ. 2556 จากกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับเกียรติบัตรเป็นวิทยากร การจัดค่ายพัฒนา         การอ่านเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามโครงการปฏิรูปการเรียนรู้จังหวัดอำนาจเจริญ       เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2557 จากสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)          และได้รับความไว้วางใจจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่       ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประจำเขตตรวจราชการที่ 13 ตลอดจนได้รับความไว้วางใจ          จากผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการและคณะทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ       ในจังหวัดยโสธร เช่น คณะกรรมการอำนวยการงานบุญบั้งไฟ คณะกรรมการอำนวยการงานวันสถาปนาจังหวัดยโสธร คณะกรรมการงานประเพณีท้องถิ่นบุญข้าวตอก คณะกรรมการงานประเพณีจุดไฟตูมกา เข้าร่วมงานประเพณีท้องถิ่นการทำบุญตักบาตร ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ วันเข้าพรรษา วันสำคัญต่างๆ                        ข้าพเจ้าส่งเสริมสนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมไปถึงโรงเรียนในสังกัด ร่วมทำกิจกรรมกับชุมชน เช่น โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ ดำเนินโครงการสวนหม่อนสร้างรายได้     (ชาใบหม่อน/กระหรี่ปั๊บมัลเบอรี่/น้ำมัลเบอรี่) ปลูกป่าทดแทน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู (อินทร์ประชาคาร) ดำเนินการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ โรงเรียนบ้านสามเพียแสนจำปา ดำเนินกิจกรรมขยะทองคำ/บัญชีสู่ความพอเพียง โรงเรียนบ้านหนองตุ ดำเนินการโครงการบริหารจัดการขยะ(ขยะทองคำ) โรงเรียนบ้านสำราญ ดำเนินการโครงการบริหารจัดการขยะ/ปุ๋ยสูตรพระราชทาน โดยบูรณาการกับกิจกรรมขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา,กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. กัลยาณมิตรนิเทศ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เกิดความตระหนัก หวงแหนในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจากโรงเรียนสู่ชมชนอย่างยั่งยืน ข้าพเจ้าเสริมสร้างความสามัคคีภายในหน่วยงานด้วยการจัดกิจกรรมกีฬาภายใน เพื่อให้บุคลากรทาง  การศึกษาได้มีกิจกรรมร่วมกันสร้างความสนุกสนานและผ่อนคลายจากการทำงานเป็นการ ละลายพฤติกรรม แข่งขันกีฬาเพื่อกระชับความสัมพันธ์  การจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  เป็นต้น

4.2. การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

1) ความอุตสาหะ ขยัน อดทน มุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์ของงาน       โดยยึดหลักประหยัด คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุตสาหะ ขยัน อดทน มุ่งมั่นและรับผิดชอบ        ต่อผลสัมฤทธิ์ของงานโดยยึดหลักประหยัด คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ จนส่งผลให้หน่วยงานและ    ตนเองมีผลงานชัดเจน เช่น การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน       จนได้รับรางวัลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีคะแนนพัฒนาการดีเยี่ยม ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เป็นอันดับที่ 10 ของประเทศ จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)         ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2557 จากการประเมินของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จากความอุสาหะ ขยัน อดทน มุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์ของงานโดยยึดหลัก ประหยัด คุ้มค่า   มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ได้รับการประเมินเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่อนหวานประจำปี พ.ศ. 2557 โครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่อนหวานประจำปี พ.ศ. 2557 จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปี พ.ศ. 2557 ระดับดีเยี่ยม คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 94.00 ตามประกาศสำนักงาน    คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง ผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา        ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปี พ.ศ. 2557 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา       ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

นอกจากนี้ข้าพเจ้าได้ส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือด้วยความมุ่งมั่น จนส่งผลให้สำนักงาน  เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ได้รับรางวัลชมเชย จากสำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน      ปี พ.ศ. 2559 โรงเรียนในสังกัดได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย เช่น โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง        ได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปี พ.ศ. 2558 – 2560  ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ส่งไปเข้าประกวดระดับประเทศ วันที่ 1 กรกฎาคม ประจำปี พ.ศ. 2558 – 2560 ณ สนามศุภชลาศัย       สนามกีฬาแห่งชาติ ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ชนะเลิศระดับจังหวัด เป็นประเภทเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ส่งเข้าไปประกวดระดับประเทศ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ สนามศุภชลาศัย       สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร  โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม ได้รับโรงเรียนต้นแบบลูกเสือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในปี พ.ศ. 2561

ข้าพเจ้าให้การส่งเสริมและมอบนโยบายระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้กับโรงเรียน     ในสังกัด จนโรงเรียนบ้านยางน้อยได้รับรางวัลชนะเลิศ สถานศึกษาที่จัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับดีเยี่ยม จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มความสามารถ มุ่งมั่นต่อผลสัมฤทธิ์ของงานโดยยึดหลักประหยัด คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ได้รับรางวัล IQA AWARD ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2561 และระดับประเทศได้รับรางวัล  IQA  AWARD  ประจำปี พ.ศ. 2561         ณ จังหวัดบุรีรัมย์ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พิจารณาคัดเลือกสถานศึกษา      ทุกขนาดที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา  มีประสิทธิภาพและดำเนินการจนเป็นวัฒนธรรมการทำงาน ส่งผลให้การจัดการศึกษาของสถานศึกษามีผลสัมฤทธิ์ยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่อง และสามารถเป็นแบบอย่างเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสถานศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษาได้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ได้รับรางวัล IQA AWARD ประจำปี พ.ศ. 2561 ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับยอดเยี่ยม ได้แก่ โรงเรียนบ้านยางน้อย ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับดีเด่น ได้แก่ โรงเรียนบ้านดวนบากน้อยและ     โรงเรียนชุมชนกู่จาน ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง ระดับยอดเยี่ยม ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก     (วันครู 2503) ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง ระดับดีเด่น ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลฟ้าหยาดราษฎร์นิยม ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ระดับยอดเยี่ยม ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลยโสธร เป็นต้น

     2) การยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความศรัทธาและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา

ด้านการยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความศรัทธาและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา ข้าพเจ้าเป็นผู้มีความประพฤติตนที่ดี  มีคุณธรรม  จริยธรรมที่ดีมาโดยตลอด  ไม่เคยมีประวัติการถูกลงโทษทางวินัย มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา โดยยึดเอาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา        มาถือปฏิบัติอย่างจริงจัง คือ การทำความดี ละเว้นความชั่วและทำจิตใจให้ผ่องใส เช่น การทำบุญตักบาตรร่วมกับครอบครัวเป็นประจำ ให้ความสำคัญความรักความอบอุ่นกับครอบครัว เป็นผู้นำครอบครัวที่ดี      ซึ่งสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีต่อบุตรธิดา ผู้ใต้บังคับบัญชาและบุคคลทั่วไป ข้าพเจ้าได้เข้าร่วม           การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2555 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ของสำนักปฏิบัติธรรมวัดบ้านเก่าบ่อ ร่วมกับสำนักงานคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ประจำปี พ.ศ. 2556 และได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ       เหรียญทองระดับประเทศ กิจกรรมการประกวด “ชวนน้องท่องพุทธวจน ครั้งที่ 1” ระดับชั้นประถมศึกษา     ปีที่ 1 – 6  ประจำปี พ.ศ. 2556 ส่งเสริมและขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข้าพเจ้าปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ยึดหลักพระพุทธศาสนา       มาถือปฏิบัติอย่างจริงจัง  คือ การทำความดี ละเว้นความชั่ว และทำจิตใจให้ผ่องใส สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรม/โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม        ของนักเรียน ให้ผู้เรียนมีความกตัญญูต่อบิดามารดาและผู้มีพระคุณ รู้จักการเสียสละ เคารพกฎระเบียบของสังคม ส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา เช่น ทำบุญ รักษาศีล ปฏิบัติธรรม    ฟังธรรม เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรมตามแนววิถีพุทธ จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา บุคลากรทุกภาคส่วน จนสถานศึกษาในสังกัดมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ได้รับรางวัลหลายรางวัล เช่น โรงเรียนบ้านดงเจริญ ได้รับรางวัลโรงเรียนคุณธรรม ระดับเหรียญทอง,รางวัลโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน ระดับ 3 ดาว ประจำปี พ.ศ. 2561 จากคณะกรรมการระดับเขตตรวจราชการ ที่ 13  โรงเรียนบ้านยางน้อย ได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ประจำปี พ.ศ. 2561       ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันโครงงานคุณธรรมและจริยธรรมมูลนิธิเปรม ติลาสูลานนท์ ครั้งที่ 16 โรงเรียนบ้านคำม่วง ได้รับรางวัล โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 ในระดับประเทศ และข้าพเจ้าได้ร่วมกิจกรรมทางศาสนาในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น ร่วมกิจกรรมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เชิญชวนบุคลากรและโรงเรียนในสังกัด แต่งกายด้วยชุดสีขาวร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ในรูปแบบการจัดกิจกรรมภายในสถานศึกษา หรือวัดใกล้สถานศึกษา เป็นต้น

                  3) การยึดมั่นในหลักนิติธรรม ยืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมและชอบด้วยกฎหมาย

ข้าพเจ้าเป็นผู้ยึดมั่นในหลักนิติธรรม ยืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมและ       ชอบด้วยกฎหมาย ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส  ตรวจสอบได้  ส่งเสริมและให้โอกาสผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมทางการบริหารจัดการ เกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ     ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย  ข้าพเจ้ารับรางวัลเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ เช่น เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ       “คุรุสดุดี ประจำปี พ.ศ. 2555 จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ ได้รับเกียรติบัตร         เป็นผู้ได้กระทำความดีตามอุดมการณ์ของลูกเสือ เป็นแบบอย่างอันดีงามสมควรได้รับการยกย่องมีสิทธิ์ประดับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ชั้นที่ 1 ปี พ.ศ. 2556 จากคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ

ข้าพเจ้าได้รับรางวัลนักบริหารการศึกษาดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2558 สาขาการบริหารการศึกษา            จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และได้รณรงค์และส่งเสริมให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา       ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักนิติธรรม ให้รับการอบรมโครงการพัฒนาครูด้านกฎหมาย และการดำเนินการ    ทางวินัยให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานบุคคลในสถานศึกษา

ข้าพเจ้าศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เช่น เข้าร่วมประชุมสัมมนาเรื่องการสร้างความรู้ ด้านกฎหมายการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา จากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  อบรมการพัฒนาศักยภาพเชิงวิชาการด้านกฎหมายมหาชน       จำนวน 60 ชั่วโมง จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  อบรมการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ  ผู้อำนวยการและ    รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จากสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

 

และได้เสริมสร้างวินัยแก่ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา โดยการจัดอบรมผู้บริหารสถานศึกษา      ในสังกัดและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 200 คน ตามโครงการพัฒนาครู         ด้านกฎหมายและการดำเนินการทางวินัยให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติงานบุคคลในสถานศึกษา  เมื่อวันที่  9  กรกฎาคม พ.ศ. 2561 และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 200 คน เรื่อง การกระทำที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์  ทับซ้อนและปรับฐานความคิดบุคลากร  ให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม โดยวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เมื่อวันที่  4  กันยายน พ.ศ. 2561  เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปตามหลักนิติธรรมยืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง   เป็นธรรมและชอบด้วยกฎหมาย ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ส่งเสริมและให้โอกาสผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมทางการบริหารจัดการเกี่ยวกับการตัดสินใจ         ในเรื่องต่างๆ เป็นต้น

4) ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และวางตัวเป็นกลางทางการเมือง

ด้านการยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และวางตัวเป็นกลางทางการเมือง  ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตนในการบริหารจัดการศึกษา ใช้หลัก    การมีส่วนร่วมการกระจายอำนาจ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการส่งเสริมประชาธิปไตย ประพฤติปฏิบัติตนในการใช้สิทธิ์และหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย โดยการไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งต่างๆ ที่มีสิทธิ์       ในการเลือกตั้งทุกครั้ง รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี คำนึงถึงความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพและความเท่าเทียมกันของบุคคล ทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรม เคารพกฎหมาย จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนเป็น  พลเมืองดีตามพระบรมราโชวาท รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัดจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย ให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินชีวิต ตามหลักประชาธิปไตยและการปกครองระบอบประชาธิปไตย         อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประกอบสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

ข้าพเจ้าเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยความจงรักภักดีและปกป้องรักษาพระบรม  เดชานุภาพ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์          และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก ในวันที่ 9 ธันวาคม 2561       โดยได้เชิญชวนผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อส่งเสริมให้เห็นความสำคัญในการรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย และเสริมสร้างความรักความสามัคคีในครอบครัวและสังคม               ทั้งสนับสนุนโครงการทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ เรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงาน สามารถนำหลักดังกล่าว  มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการ และการพัฒนาตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่าง     ที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลาย

 

ข้าพเจ้าได้ดำเนินงานโครงการค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพรเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา      สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561 ปีที่ 4 ภายใต้นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ณ ศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ จังหวัดยโสธร  ซึ่งเป็นความร่วมมือกับมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และภาคีเครือข่าย 12 หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมป่าไม้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมส่งเสริมสหกรณ์ องค์การสวนสัตว์ บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนัก ความรู้ ทักษะ ความรับผิดชอบ คุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีในด้านการอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้ทางทรัพยากรธรรมชาติ      ของนักเรียน พร้อมทั้งเสริมสร้างให้ครูและผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ ในการบริหารจัดการเรียน   การสอนและบูรณาการ ด้านการอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้ทางทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น

ทั้งนี้ การนำไปต่อยอดขยายผลในโรงเรียน ชุมชนและท้องถิ่นได้อย่างเข้มแข็ง       โดยมีกลไกการพัฒนาที่สำคัญคือ การปลูกจิตสำนึกให้เด็กเยาวชนเห็นถึงคุณค่าทรัพยากรธรรมชาติ  เกิดความรักหวงแหนและร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยผ่านกิจกรรมค่าย      เพื่อให้เด็กและเยาวชนทั่วประเทศได้เรียนรู้แบบ Active learning มีการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้โดยตรงจากแหล่งเรียนรู้ทางทรัพยากรธรรมชาติ พืชพรรณ และสิ่งแวดล้อมของป่า เป็นไปตามพระราโชบายของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9  เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนและสถานศึกษาใช้แหล่งเรียนรู้ทางทรัพยากรธรรมชาติอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข้าพเจ้าสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระราชกรณียกิจ  ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า          ที่ทรงห่วงใยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เล็งเห็นความสำคัญของป่าไม้            จังหวัดยโสธร ภารกิจในการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนได้เห็นคุณค่าและร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จะสัมฤทธิ์ผลได้ก็ต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน  จึงจัดทำโครงการ       ค่ายเยาวชน  รักษ์พงไพรขึ้น เพื่อสนองพระราชปณิธานและเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ให้สัมฤทธิ์ผลในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าอย่างยั่งยืน   มีความเชื่อมโยงวิถีการดำเนินชีวิตประจำวันให้มากยิ่งขึ้นคาดหวังให้นักเรียนทุกคนพร้อมเป็นแนวร่วม  ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้สืบต่อไป ซึ่งได้ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร ระว่างวันที่ 17 พฤษภาคม – 9 มิถุนายน พ.ศ. 2561 กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 17 โรงเรียน จำนวน 4 รุ่น รวม 240 คน  โดยมีการประชุมภาคีเครือข่ายที่ร่วมเป็นวิทยากร เพื่อประสานความร่วมมือสร้าง    ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม

 

 

 

 

ข้าพเจ้าได้ดำเนินการวางแผนการต่อยอดขยายผล โดยมอบหมายให้รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและศึกษานิเทศก์ นิเทศติดตามโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ โดยบูรณาการกับกิจกรรมขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา, กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. กัลยาณมิตรนิเทศ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เยาชนเกิดความตระหนัก หวงแหนในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       จากโรงเรียนสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน โดยเน้นกิจกรรมดำเนินการในโรงเรียน เช่น การคัดแยกขยะ             (ขยะทองคำ) การลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติก การรณรงค์การใช้ถุงผ้า กิจกรรม 3R การปลูกและดูแลต้นไม้ประจำค่าย (ต้นยางนา) โครงการคุณธรรม สวนหม่อนสร้างรายได้ ปุ๋ยสูตรพระราชทานโครงการเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร เป็นต้น

5) การมีส่วนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม

ข้าพเจ้าเป็นผู้ที่เห็นความสำคัญ และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด ช่วยเหลือทำนุบำรุงศาสนา ทำบุญตักบาตรในวันสำคัญต่างๆ ส่งเสริม     ให้บุคลากรทุกคนตระหนักและเห็นคุณค่า ร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย รักษาเอกลักษณ์ของชาติและท้องถิ่น รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ดำรงคงอยู่ส่งเสริมให้บุคลากรร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย         และขนบธรรมเนียมประเพณี ด้วยการเชิญชวนให้บุคลากรในสังกัดแต่งกายด้วยผ้าไทยในวันพุธ      และวันศุกร์ของสัปดาห์ ปฏิบัติตามกฎหมายของบ้านเมือง เป็นผู้นำในการเสริมสร้างการพัฒนาด้านวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพให้แก่บุคลากรในสังกัด ดำเนินการโครงการเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรัก ความสามัคคี ความพร้อมเพรียง เน้นย้ำถึงความสำคัญในสถาบันหลักของชาติ  ด้วยการดำเนินการกิจกรรม  การเคารพธงชาติในทุกเช้าวันจันทร์ ในเวลา 08.30 น. ด้วยการร่วมกันร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวอุดมการณ์รักชาติ            และปฏิญญาเขตสุจริตกล่าวคำมั่นสัญญาต่อพันธกรณี ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการ“เขตสุจริต” ปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้เป็นวิถีชีวิตในหน่วยงาน สร้างเครือข่าย     ความซื่อสัตย์สุจริตระหว่างโรงเรียนชุมชนให้เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน ตลอดจนให้คำแนะนำ          โดยสอดแทรกความรู้ต่อที่ประชุมประจำเดือน เพื่อส่งเสริมพัฒนาผู้อื่น ให้ดำรงตนตามกรอบวินัย    ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

นอกจากนี้ ข้าพเจ้าเข้าร่วมกิจกรรมส่วนท้องถิ่น งานประเพณี กิจกรรมทำบุญตักบาตรย้อนยุควิถีถิ่น วิถีไทย งานถนนคนเดินยโสธร (บ้านสิงห์ท่า) ประจำปี พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นกิจกรรมทำบุญตักบาตรแบบโบราณ ด้วยวิธีการปูเสื่อนั่งกับพื้น เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการทุกวันศุกร์      ของสัปดาห์ ซึ่งได้ร่วมกิจกรรมกับส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรต่างๆ และพุทธศาสนิกชน ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในโอกาสต่างๆ เป็นอย่างดีเสมอมา ร่วมสนับสนุนบริจาคสิ่งของในวันสถาปนาจังหวัดยโสธร ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมออกร้านมัจฉากาชาด ของสำนักงานกาชาดจังหวัดยโสธร เพื่อหารายได้เป็นทุนทรัพย์ไว้ใช้จ่ายในกิจการสาธารณกุศล  ช่วยเหลือราษฎร  ผู้ยากไร้  ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ  ซึ่งกิจกรรมที่มีส่วนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย       และสิ่งแวดล้อม มีดังต่อไปนี้

 

 

 

5.1 ให้บุคลากรในสังกัดแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย สัปดาห์ละ 2 วัน คือวันพุธและวันศุกร์

5.2 การจัดงานทำบุญเลี้ยงพระ ในเทศกาลปีใหม่ เป็นประจำทุกปี

5.3 จัดงานพิธีทำบุญเลี้ยงพระ พิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุและผู้อาวุโสในงาน      เทศกาลวันสงกรานต์

5.4 จัดกิจกรรมค่ายเยาชนรักษ์พงไพรเฉลิมพระเกียรติ  60  พรรษา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ  ศูนย์การเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ จังหวัดยโสธร  ให้กับนักเรียนในสังกัด จำนวน  4  วัน  นักเรียนที่              ผ่านการอบรม จำนวน  240  คน

5.5 ร่วมงานและสนับสนุนการจัดงานประเพณีบุญข้าวตอก อำเภอมหาชนะชัย

 1. 6 เป็นคณะกรรมการงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2560

5.7 จัดพิธีบูชาบูรพาจารย์ในงานวันครู ของคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร                             5.8 เป็นคณะกรรมการงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร ประจำปี พ.ศ. 2561

5.9 ร่วมงานและสนับสนุนการจัดงานประเพณีจุดไฟตูมกาตามแบบวิถีโบราณ

5.10 เป็นคณะกรรมการจัดงานวันสถาปนาจังหวัดยโสธร และเข้าร่วมพิธีวางขันหมากเบ็ง สักการะอนุสาวรีย์พระสุนทรราชวงศา (สิงห์) เจ้าเมืองยโสธรท่านแรก

4.3 การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม

     1) การดำรงชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข้าพเจ้าได้ใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม ดำรงตนโดยน้อมนำ      เอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ซึ่งมีคุณค่ายิ่งมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยคำนึงถึงหลัก 3 ห่วง ได้แก่

มีเหตุผล พอประมาณ  มีภูมิคุ้มกันในตัวเองที่ดี ภายใต้เงื่อนไข 2 เงื่อนไข โดยมีพฤติกรรมการดำรงชีวิตที่แสดงถึงการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ เช่น ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้แบบชีวภาพและปลอดสารพิษ ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย รู้จักมัธยัสถ์ อดออม ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุราและของมึนเมา ไม่เป็นหนี้สินล้นพ้นตัว    ไม่ซื้อสินค้าราคาแพงตามค่านิยม ไม่ซื้อสิ่งของเครื่องใช้เกินความจำเป็นและได้ดำเนินกิจกรรม          ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1 ในการพัฒนาบุคลากรให้ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญา      ของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่อย่างพอเพียง และมีการเผยแพร่ผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เป็นที่ยอมรับระดับจังหวัด ระดับประเทศ เช่น โรงเรียนบ้านผือฮี ได้รับรางวัล สถานศึกษาพอเพียงที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ปี พ.ศ. 2560 โรงเรียนบ้านขาม ได้รับรางวัล สถานศึกษาพอเพียงที่มีวิธี   ปฏิบัติที่เป็นเลิศปี พ.ศ. 2560

 

 

 

 

 

 

ข้าพเจ้าสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินกิกรรมตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จนทำให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ได้รับรางวัล MOE AWARDS ปี พ.ศ. 2559 ระดับดีเด่นดังนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1  ได้รับรางวัล MOE  AWARDS ประเภทหน่วยงาน  สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากกระทรวงศึกษาธิการ นำผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์ด้านหลักปรัชญา  ของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้แก่ นางเกษราภรณ์  ไชยมาตย์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1  ได้รับรางวัล MOE AWARDS ประเภทโครงการ สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากกระทรวงศึกษาธิการ  นางปวีณา  ไชยแสง ครูโรงเรียนบ้านสามเพียแสนจำปา ได้รับรางวัล MOE AWARDS ประจำปี พ.ศ. 2560 ประเภทบุคคล สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  จากกระทรวงศึกษาธิการ  โรงเรียนอนุบาลฟ้าหยาดราษฎร์นิยม ได้รับรางวัล MOE AWARDS   ประเภทสถานศึกษา สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี พ.ศ. 2560                      โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ทุกโรงเรียนได้รับรองเป็นสถานศึกษาพอเพียงในปี พ.ศ. 2560 ครบทุกโรงเรียน นอกจากนี้  โรงเรียนบ้านผือฮี  ได้รับรางวัลสถานศึกษาพอเพียงที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในปี พ.ศ. 2560  อาทิเช่น  โรงเรียนบ้านขาม ได้รับรางวัลสถานศึกษาพอเพียงที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศปี พ.ศ. 2560 และมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ได้บูรณาการกับกิจกรรมขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. กัลยาณมิตรนิเทศ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เยาชนเกิดความตระหนักหวงแหน ในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากโรงเรียนสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน โดยเน้นกิจกรรมดำเนินการในโรงเรียน เช่น การคัดแยกขยะ (ขยะทองคำ) การลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติก รณรงค์การใช้ถุงผ้า กิจกรรม 3R คือ ใช้น้อย Reduce ใช้ช้ำ Reuseและนำกลับมาใช้ใหม่ Recycle การปลูกและดูแลต้นไม้ประจำค่าย (ต้นยางนา) โครงการคุณธรรม           สวนหม่อนสร้างรายได้ ปุ๋ยสูตรพระราชทาน โครงการเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร

    2) การละเว้นอบายมุข และสิ่งเสพติด

ข้าพเจ้าเป็นผู้ที่ไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขสิ่งเสพติดทั้งปวง  มีพฤติกรรมที่แสดงถึง    การเป็นผู้ละเว้นอบายมุขและสิ่งเสพติด ได้แก่ ข้าพเจ้าไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุราของมึนเมาทุกชนิด ไม่เที่ยวเตร่ ข้าพเจ้าได้ส่งเสริมผู้อื่นให้ละเว้นอบายมุขสิ่งเสพติด ส่งเสริมให้หน่วยงานและสถานศึกษาปลอดอบายมุขสารเสพติด กำหนดเป็นนโยบายให้สถานศึกษาทุกแห่งดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามแนวทางโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดละอบายมุข ของกระทรวงศึกษาธิการ ส่งผลให้ในปี พ.ศ. 2558 ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ TO BE NUBER ONE จากกระทรวงสาธารณสุข สถานศึกษาในสังกัดได้รับรางวัลโล่เชิดชูเกียรติสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2558 ได้แก่ โรงเรียนบ้านขาม โรงเรียนบ้านผือฮี โรงเรียนบ้านสำราญ จากการความมุ่งมั่นและพฤติกรรมที่แสดงถึงการเป็นผู้ละเว้นอบายมุขและสิ่งเสพติด

 

ข้าพเจ้าได้กำหนดเป็นนโยบายแนวปฏิบัติด้านยาเสพติดให้กับสถานศึกษาส่งผลให้ข้าพเจ้าได้รับโล่รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น ประจำปี พ.ศ.  2559 จากกระทรวงศึกษาธิการ โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา พ.ศ. 2559 ได้รับรางวัลโล่เชิดชูเกียรติ เสมา ป.ป.ส. ประเภทหน่วยงาน ปี พ.ศ. 2559 จากกระทรวงศึกษาธิการ จากการที่ข้าพเจ้าได้ส่งเสริมผู้ใต้บังคับบัญชา และสถานศึกษาในสังกัดดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามนโยบาย     ด้านยาเสพติด ส่งผลให้ได้รับรางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มากมาย เช่น รางวัลโล่เชิดชูเกียรติสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2559 ได้แก่ โรงเรียนบ้านผือฮี โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน  โรงเรียนบ้านสงยาง  โรงเรียนบ้านดงเจริญ โรงเรียนบ้านปอแดงโคกสะอาด และโรงเรียนบ้านสำราญ รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น       ระดับเหรียญทอง โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี พ.ศ. 2560 ได้แก่ โรงเรียนบ้านผือฮี โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน โรงเรียนบ้านปอแดงโคกสะอาด โรงเรียนบ้านดงเจริญและโรงเรียน    บ้านสงยาง  ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเหรียญเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี พ.ศ. 2560 ได้แก่ โรงเรียนบ้านแจ้งน้อย  โรงเรียนชุมชนบึงแกชัยชนะบูรพา  โรงเรียนบ้านดงจงอาง โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่  โรงเรียนบ้านคุ้ม โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง โรงเรียนบ้านพระเสาร์สามัคคีวิทยาคม และโรงเรียนบ้านสำราญ  โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณผลการคัดเลือก       “ครูดีไม่มีอบายมุข” ปีการศึกษา พ.ศ. 2560 ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก่ นายชุมพล ฝูงใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก (อ่อนอำนวยศิลป์)

ข้าพเจ้าได้มอบนโยบายในการดำเนินการโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข สร้างโอกาสในการพัฒนาได้ทุกสถานการณ์ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสามารถปรับงาน    ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง สอดคล้อง สมดุลต่อยอดและต่อเนื่องอย่างเป็นระบบสถานศึกษาสามารถ   จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดกับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ดี มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ทำให้ชุมชน สังคม เกิดความชื่นชม ภาคภูมิใจ    และเป็นผู้มีส่วนร่วมในความสำเร็จ เกิดความร่วมมือร่วมใจที่ดี ทุ่มเทให้กับหน่วยงาน สถานศึกษาอย่างเต็มความสามารถ  โดยมีการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาภายใต้            5 มาตรการ คือ มาตรการป้องกัน มาตรการรักษา มาตรการค้นหา รักษา เฝ้าระวัง และมาตรการบริหารจัดการ และกลยุทธ์ 4 ต้อง 2 ไม่ คือ ต้องมียุทธศาสตร์ ต้องมีแผนงานยาเสพติด ต้องมีระบบงานรองรับยุทธศาสตร์ ต้องมีเครือข่ายการทำงาน ไม่มีปกปิดข้อมูล ไม่มีการไล่นักเรียนนักศึกษาออกจากระบบการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 จึงได้จัดทำโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียน นักศึกษา ไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด เมื่อผ่านเกณฑ์การประเมิน สถานศึกษาจะได้รับรางวัล เชิดชูเกียรติ เสมา ป.ป.ส. ในปีการศึกษา พ.ศ. 2560 มีโรงเรียนที่ได้รับรางวัล       เชิดชูเกียรติ เสมา ป.ป.ส. ระดับเงิน จำนวนทั้งสิ้น 26 โรงเรียน ระดับทอง  จำนวน  8  โรงเรียนและระดับเพชร จำนวน 5 โรงเรียน  นอกจากนี้ยังได้รับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณผลการคัดเลือก“ครูดีไม่มีอบายมุข”          ปีการศึกษา พ.ศ. 2561 ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก่ นายชุมพล ฝูงใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก (อ่อนอำนวยศิลป์) และครูผู้สอนโรงเรียนชุมชนบึงแกชัยชนะบูรพา ได้รับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ  “ครูดีไม่มีอบายมุข” ปีการศึกษา พ.ศ. 2561 จำนวน 10 คน

 

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการจัดการศึกษาที่เข้มแข็ง เช่น กิจกรรมครูแดร์ (DARE) โครงการ 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน  โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด โครงการค่ายทักษะชีวิต โครงการค่ายพุทธบุตร เป็นต้น ข้าพเจ้าในฐานะผู้บริหารองค์กร ได้ดำเนินการตามนโยบาย             ของกระทรวงศึกษาธิการได้เน้นภารกิจในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน คือการส่งเสริมพัฒนา           การป้องกันและการแก้ไขปัญหาให้แก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษะที่พึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกัน    ทางจิตใจที่เข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะการดำรงชีวิตและรอดพ้นจากวิกฤติทั้งปวง

ข้าพเจ้ายังได้ส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการดำเนินงาน      ดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน มีครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการดำเนินงาน      โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและนอกสถานศึกษา ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้บริหารและครูทุกคน มีวิธีการเครื่องมือที่ชัดเจน มีมาตรฐานคุณภาพ และมีหลักฐานการทำงานที่ตรวจสอบได้ โดยมีองค์ประกอบ 5 ประการ คือ 1) การรู้จักนักเรียน       เป็นรายบุคคล 2) การคัดกรองนักเรียน 3) การส่งเสริมพัฒนานักเรียน 4) การป้องกันและแก้ไขปัญหา       5) การส่งต่อ เพื่อให้นักเรียนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาที่ขัดสน ได้รับการดูแลให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อันส่งผลให้นักเรียนมีขวัญและกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียน มีอนาคตที่ดีโดยการสนับสนุน             การจัดการศึกษาของโรงเรียน ประสานความสัมพันธ์กับชุมชน เช่น กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน กิจกรรมมอบทุนการศึกษากรณีที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  กิจกรรมช่วยเหลือนักเรียนกรณีไฟไหม้บ้าน หรือประสบภัยพิบัติต่าง ๆ  ส่งผลให้สถานศึกษาในสังกัด ได้แก่ โรงเรียนบ้านยางน้อย ได้รับรางวัลสถานศึกษาระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก โล่รางวัลยอดเยี่ยมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี พ.ศ. 2561

 3) การใช้หรือให้ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลและของทางราชการ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง

ด้านการใช้หรือให้ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล และทางราชการให้เป็นไปด้วย   ความถูกต้อง ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ในการใช้หรือให้ข้อมูลได้ถูกต้องเหมาะสมและพัฒนาผู้อื่น จนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์  เช่น  ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล มีการจัดเก็บนักเรียนรายบุคคลด้วยระบบ DMC การเข้าถึงข้อมูลได้จะต้องใช้รหัสผ่านของเจ้าหน้าที่ผู้รายงานเท่านั้น ข้อมูลครูจัดเก็บด้วยระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีรหัสผ่านเฉพาะผู้เกี่ยวข้องเช่นเดียวกัน  การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีการดำเนินการ        อย่างเปิดเผยตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนดทุกประการ เช่น งานด้านบริหารการเบิกจ่ายงบประมาณ      ข้าพเจ้าได้รับวุฒิบัตรสำเร็จโครงการฝึกอบรมกำกับการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS (Government Fiscal Management Information System) สำหรับผู้บริหารของหน่วยงานในจังหวัดอำนาจเจริญ เมื่อวันที่      3  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 จากสำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งเป็นการพัฒนาตนเองให้มีความรู้    ความเข้าใจในการบริหารงานด้านการเบิกจ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ สามารถกำกับดูแลข้อมูล    ในระบบการเบิกจ่ายงบประมาณได้  นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้มีการใช้และให้ข้อมูลข่าวสารด้วยระบบทันสมัย สื่อสารได้สะดวกรวดเร็ว เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่ทางราชการได้เป็นอย่างดี

ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นแบบอย่างที่ดี  และส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติราชการในการให้ข้อมูลข่าวสารบุคคลและราชการ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ ส่งผลให้โรงเรียนบ้านยางน้อย นำไปปรับใช้ในการบริหารจัดการด้านข้อมูลสารสนเทศ ส่งผลให้โรงเรียนและชุมชนได้รับรางวัลหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับประเทศ ปี 2561          จากกรมพัฒนาชุมชนกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ข้าพเจ้าได้จัดให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศ ที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลภายในหน่วยงานได้อย่างมีระบบ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสามารถสืบค้นได้อย่างรวดเร็ว เช่น ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  (Data Management Center : DMC) ระบบ Video Conference เป็นระบบการประสานงานระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากับโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ระบบบัญชี    การจ่ายเงินรายเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา http://salary.yst1.go.th/            ระบบบริหารงานพัสดุ  http://202.29.213.163/ ระบบจัดตั้งงบประมาณ http://budget.yst1.go.th/ระบบบริหารงานสำนักงาน http://office.yst1.go.th/  ระบบ GIS ซึ่งเป็นระบบที่จัดทำแผนที่ตั้งโรงเรียน     ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 https://data.boppobec.info/emis/gis_all.php?Area_CODE=3501

ระบบแจ้งเตือนผ่านกลุ่ม Line เว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1 www.yst1.go.th ที่สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายภายในสำนักงานได้ทุกกลุ่มงาน ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูล                ได้อย่างรวดเร็วและหลากหลาย มีการสร้าง การพัฒนาและการประสานเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือ   ในการจัดการศึกษาทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ มีการนำเสนอเผยแพร่ให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่โรงเรียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในสถานศึกษาของ       เขตพื้นที่การศึกษาตรงตามความต้องการของสถานศึกษาอย่างพอเพียง ส่งผลให้สถานศึกษาบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น

     4) การดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี เหมาะสมกับสถานภาพและตำแหน่งหน้าที่

ด้านการดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี เหมาะสมกับสถานภาพและตำแหน่งหน้าที่       ข้าพเจ้าดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี เหมาะสมกับสถานภาพ ตำแหน่งหน้าที่โดยประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเคร่งครัด ดำรงตนตามหลักธรรมของศาสนา เช่น การครองตน ข้าพเจ้า          ยึดหลักสัปปุริสธรรม 7 ประการ  การครองคน ยึดหลักสังคหวัตถุ 4 และการครองงาน ยึดหลักอิทธิบาท 4         จากการดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีเหมาะสมกับสถานภาพและตำแหน่งหน้าที่ จนทำให้             ข้าพเจ้าได้รับรางวัลและเกียรติบัตรยกย่อง ได้แก่ รางวัลพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1     ประจำปี พ.ศ. 2555  ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ได้กระทำความดีตามอุดมการณ์ของลูกเสือ เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ หน่วยทหารพรานกิตติมศักดิ์  และเครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษทหารพรานจู่โจมกิตติมศักดิ์ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 จากศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 เป็นแบบอย่างอันดีงามสมควรได้รับการยกย่องมีสิทธิ์ประดับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ชั้นที่ 1 พ.ศ. 2556 จากคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  เกียรติบัตรเป็นผู้บริหารการศึกษา ผู้ที่มีภาวะผู้นำดีเด่น ประจำปี 2556 จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดอำนาจเจริญ เกียรติบัตรแสดงว่าได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ รางวัลเหรียญทอง ระดับประเทศ

กิจกรรมการประกวด “ชวนน้องท่องพุทธวจน ครั้งที่ 1” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ประจำปี     พ.ศ. 2556 จากมูลนิธิพุทธโฆษณ์ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ เป็นผู้สนับสนุนและทำคุณประโยชน์ให้กับหน่วยทหารพราน กองทัพภาคที่ 2 ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2557 จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ข้าพเจ้าได้รับเกียรติบัตร  เป็นผู้ให้การสนับสนุนในการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็ก       ที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ. 2558 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  ได้มีส่วนร่วมเสริมสร้างพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี  ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเคร่งครัด และดำรงตนตามหลักธรรมของศาสนา       จนได้รับรางวัลเป็นที่ประจักษ์จากหน่วยงานต่างๆ  เช่น  นายพิทยา  นามบุญลือ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางน้อย  ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประเภทผู้อำนวยการสถานศึกษา    ยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการสอน ปี พ.ศ. 2560 รางวัลคุรุสดุดี ปี พ.ศ. 2560 รางวัลสุดยอดครูดี ประจำปี พ.ศ. 2560 จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา นายนพดล  ศิริโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียน     บ้านผือฮี นายยงยุทธ สายสุด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน นายปัญญธร  บุญอาจ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปอแดงโคกสะอาด ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน   และปราบปรามยาเสพติด ประเภทผลงานดีเด่นระดับทอง  โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปี พ.ศ. 2560  นอกจากนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity & Transparency Assessment Online : ITA Online) ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับผลคะแนนการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระดับสูง จากสำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

      5) การประหยัด มัธยัสถ์ อดออม

ข้าพเจ้าในฐานะผู้บริหารองค์กร เป็นผู้มีวินัย มีการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี          มีการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม  การดำรงชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรัก ความศรัทธาในวิชาชีพ ความรับผิดชอบในวิชาชีพ โดยข้าพเจ้าน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาปรับใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสม จนเป็นนิสัย ละเว้นอบายมุขและสิ่งเสพติด ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีเหมาะสมกับสถานภาพและตำแหน่งหน้าที่ โดยรู้จักประหยัด มัธยัสถ์ อดออม เพื่อสร้างฐานะความเป็นอยู่ที่พอเพียง ไม่เพียงแค่ประหยัดการใช้จ่ายเงิน        มีเงินฝากเพื่อให้สามารถนำมาใช้ในยามฉุกเฉินจำเป็น ข้าพเจ้ายังประหยัดการใช้สิ่งของโดยรู้จักใช้สิ่งของอย่างรู้คุณค่าและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งที่เป็นทรัพย์สินส่วนตัวและทรัพย์สินของส่วนราชการ เพื่อให้สามารถมีใช้ต่อไปในวันข้างหน้า  เช่น รณรงค์และมีมาตรการในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและรู้คุณค่า ปิดไฟเมื่อไม่ใช้งาน ใช้น้ำอย่างประหยัด ดูแล ซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินและใช้ทรัพย์สินของตนเอง และทางราชการอย่างประหยัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ข้าพเจ้าจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักประหยัด อดออม ใช้จ่ายอย่างประหยัดและรู้คุณค่า รู้จักเลือกซื้อและเลือกใช้สิ่งของที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ ส่งเสริมให้โรงเรียนสมัครเข้ารับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง จัดกิจกรรมออมทรัพย์ในโรงเรียน กิจกรรมขยะรีไซเคิล กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน การดำเนินการตามมาตรการประหยัด ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1  มีการวางแผนในการใช้เงินภายในครอบครัว รู้จักใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้เป็นประโยชน์ประหยัดและคุ้มค่ามากที่สุด พร้อมสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาและสถานศึกษาจัดกิจกรรมโครงการรักการออมของโรงเรียนที่จัดทำขึ้น เพื่อให้นักเรียนรู้จักการประหยัด อดออมในสถานศึกษา     ปลูกจิตสำนึกให้รู้จักใช้สิ่งของอย่างประหยัด รู้จักใช้น้ำ ใช้ไฟฟ้า อย่างประหยัด ควรปิดเมื่อเลิกใช้ทุกครั้ง

ข้าพเจ้าได้ส่งเสริมความร่วมมือการมีส่วนร่วมระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง     ประเทศไทย กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 และโรงเรียนอนุบาลยโสธร ในการดำเนินการ “โครงการความร่วมมือด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา โครงการห้องเรียนสีเขียวและโรงเรียนสีเขียว      โดยจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการความร่วมมือด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา  มีวัตถุประสงค์ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างทัศนคติด้านการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพให้เกิดผลสัมฤทธิ์กับเยาวชน พร้อมทั้งขยายผล   การดำเนินงานสู่ครอบครัวและชุมชน เพื่อให้เกิดการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างเป็นรูปธรรม              ซึ่งโรงเรียนอนุบาลยโสธรได้เข้าร่วมโครงการประกวดการพัฒนาโรงเรียนคาร์บอนต่ำ โดยการไฟฟ้า     ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงาน          และสิ่งแวดล้อมโรงเรียนสีเขียว ประจำปี พ.ศ. 2560 จากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น

ข้าพเจ้าได้ส่งเสริมการจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกและวินัย ด้านการจัดการขยะ        ในสถานศึกษาตามนโยบายของรัฐบาล และแผนยุทธศาสตร์บูรณาการประสานความร่วมมือ          จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กระทรวงพลังงานร่วมจัดทำมาตรฐานโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Eco – School) ที่เน้นด้านการจัดการขยะโดยการบูรณาการเกณฑ์มาตรฐานของแต่ละโครงการ เช่น โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (ZERO WASTE) ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนในสังกัด ในการขับเคลื่อนการดำเนินการสร้างวินัยสร้างจิตสำนึก          ในการจัดการขยะ และเพื่อให้เกิดความร่วมมือ การมีส่วนรวมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดทำโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ในระดับจังหวัด ส่งผลให้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โรงเรียนบ้านดงเจริญ  ได้คะแนนในระดับดี ในการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดยโสธร เพื่อประกาศยกย่องเชิดชูโรงเรียนที่ทำประโยชน์     ต่อสังคมในด้านการจัดการขยะแบบครบวงจร คือ การลดปริมาณขยะ การใช้ซ้ำและการนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อสร้างวินัย สร้างจิตสำนึกในการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางจนถึงการกำจัดขั้นสุดท้าย

4.4 ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ

1) การเป็นสมาชิกที่ดี สนับสนุนหรือร่วมกิจกรรมของวิชาชีพ และทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์

ข้าพเจ้าปฏิบัติตนในการเป็นสมาชิกที่ดี  สนับสนุนหรือร่วมกิจกรรมของวิชาชีพและ  ทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์ ด้วยการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยเฉพาะจรรยาบรรณต่อ     ผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ข้าพเจ้าได้รับรางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุรุสดุดี ประจำปี พ.ศ. 2555 สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของคุรุสภาในส่วนภูมิภาค   ด้วยการปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอำนาจเจริญ ประจำปี พ.ศ. 2558 ได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1 สนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ด้วยการเป็นคณะกรรมการคัดเลือกครู  ผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี พ.ศ. 2558 เป็นคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดยโสธร ประจำปี พ.ศ. 2561 เป็นกรรมการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดยโสธรปี พ.ศ. 2561 เป็นคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยโสธร      ปี พ.ศ. 2561 ส่งเสริมให้ผู้ร่วมประกอบวิชาชีพที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตนและมีจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์จนได้รับรางวัลจากหน่วยงานอื่นๆ อีกมากมาย

ข้าพเจ้าส่งเสริมสนับสนุน ร่วมกิจกรรมของวิชาชีพและทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์   ให้ความสำคัญในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น เข้าร่วมกิจกรรมงานวันครูเป็นประจำทุกปี จัดชุมนุมคณะครู เพื่อให้คุณครูทุกคนได้มีโอกาสกล่าวคำปฏิญาณตนต่อผู้ปกครองและชุมชน เพื่อแสดงถึงการให้คำมั่นในการประกอบวิชาชีพ และการรับผิดชอบต่อเยาวชนและการศึกษาของชาติ ร่วมทำบุญตักบาตร บำเพ็ญกุศลอุทิศให้แก่ครูผู้วายชนม์ ร่วมพิธีบูชาบูรพาจารย์และระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ คารวะครูอาวุโสและมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครูและพัฒนาวิชาชีพครู ส่งเสริมสามัคคีธรรมความร่วมมือและทำความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับประชาชน เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม เพื่อปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนของชาติ นอกจากนี้ ยังส่งเสริมสถานศึกษาในสังกัดจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู เช่น จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์การทำความสะอาดสถานศึกษาและชุมชน  การเก็บขยะในชุมชน  เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบและความเสียสละของครูที่มีต่อสังคม กำหนดคำขวัญวันครู ให้เป็นคำขวัญประจำสถานศึกษาตลอดปีเป็น “หนึ่งคำขวัญ หนึ่งสถานศึกษา” (one slogan One school : OSOS) เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดความตระหนัก      ในความสำคัญของวันครู และความภาคภูมิใจในความเป็นครู จัดให้มีกิจกรรมครูเยี่ยมบ้านเด็ก การเยี่ยมเยือนครูในสัปดาห์วันครู เพื่อเป็นการแสดงความถึงความรัก ความห่วงใยระหว่างศิษย์และครู รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างครูและผู้ปกครองที่เกี่ยวกับเด็ก เป็นต้น

 2) การศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ๆ มาใช้พัฒนางานในอาชีพ

ข้าพเจ้าได้ศึกษาค้นคว้าริเริ่ม สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ๆ มาใช้พัฒนางานในอาชีพ        เช่น การเข้าร่วมเสวนาทางวิชาการ “การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ประชาคมอาเซียน และการพัฒนาผลงานทางวิชาการสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ”  ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2554 จังหวัดมหาสารคาม “สุดยอดเด็กไทย ก้าวล้ำ     สู่ผู้นำอาเซียน” Nurturing Talent Towards Supremacy in ASEAN จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ การฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e – Training         และผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม ประจำปี พ.ศ. 2555 หลักสูตรรายวิชาเฉพาะ UTQ – 2302  การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ ตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2555               จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และได้ผ่านการอบรมหลักสูตร “AHHA English Intensive Training Program” จาก AHHA education การอบรมหลักสูตร       นักบริหารการศึกษาระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่  5  ผ่านการอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 9 จากคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนและแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็น   วิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ ระหว่างวันที่ 9 – 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 จากสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ

ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง การบริหารงานบุคคลที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่    ที่โรงเรียนราชวินิตมัธยม ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม พ.ศ. 2561 ประชุม (PISA 2018) ระดับผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 18 – 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561 กรุงเทพมหานคร อบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ (NEW DLTV) และผ่านเกณฑ์ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการอบรม ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เข้าร่วมประชุมสัมมนาเรื่องการสร้างความรู้ด้านกฎหมายการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา  จากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาอบรมการพัฒนาศักยภาพเชิงวิชาการด้านกฎหมายมหาชน     จำนวน 60 ชั่วโมง จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561            ผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มี      และเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ ระหว่างวันที่              9 – 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเยาวชน รักษ์พงไพร ระดับประเทศ พ.ศ. 2561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและประชุมสัมมนา เรื่อง เปิดศักราชใหม่ในการประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างวันที่ 9 – 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้น

 3) การมีบทบาทเป็นผู้นำทางวิชาการในวงการวิชาชีพ

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติหน้าที่ทางราชการจนได้รับการยอมรับในวงการวิชาชีพ  ในเรื่องของการเป็นผู้นำทางวิชาการ และผู้นำทางการบริหารการศึกษา โดยการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้มีคุณภาพในทุกด้าน  ทั้งด้านวิชาการ  ด้านงบประมาณ  ด้านการบริหารบุคคลและด้านการบริหารทั่วไป  โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ข้าพเจ้าได้รับการยกย่องชมเชย ด้านการบริหาร       จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  โดยได้รับโล่เชิดชูเกียรตินักบริหารดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558      สาขาบริหารการศึกษาและได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้บริหารการศึกษาที่มีภาวะผู้นำดีเด่น จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข้าพเจ้ามีนโยบายให้โรงเรียนในสังกัด จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ส่งผลให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา พ.ศ. 2560  ดังนี้

O – NET (Ordinary National Educational Test)  การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ระดับคะแนนเฉลี่ยรวม  4  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา พ.ศ. 2560 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า   ระดับจังหวัด ส่วนโรงเรียนขนาดใหญ่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าทุกระดับ โรงเรียนขนาดกลางมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับเขตพื้นที่ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 มีคะแนนเฉลี่ยรวม 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้  สูงกว่าระดับประเทศ (ระดับประเทศมีคะแนนเฉลี่ย รวม 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เท่ากับ 39.79) จำนวน 32 โรงเรียน  โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยรวมสูงสุด 10 ลำดับแรก ได้แก่  โรงเรียนบ้านแจนแลน บ้านยางน้อย บ้านหนองตุ บ้านหัวดอน อนุบาลยโสธร บ้านท่าเยี่ยม บ้านดอนกลองหนองไฮ บ้านปลาอีด บ้านเหล่าฝ้าย          และบ้านศิริพัฒนา ตามลำดับ

NT (National Test) การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานระดับคะแนนเฉลี่ยร้อยละรวมทุกกลุ่มสาระ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาเท่ากับ 45.95 โดยมีคะแนนเฉลี่ย สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับภาคและระดับประเทศ  ความสามารถด้านเหตุผล        (Reasoning abilities)  เท่ากับ  45.98  สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของทุกระดับ  ด้านภาษา (Literacy)          มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 52.76 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของทุกระดับ 

ข้าพเจ้าได้ส่งเสริมกิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา พ.ศ. 2560  มีคะแนนเต็ม ในการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ดังนี้

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา พ.ศ.  2560  ได้แก่ เด็กหญิงวาทิตตา  ทองน้อย  โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว ได้คะแนนเต็ม ในการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา พ.ศ. 2560  ด้านความสามารถด้านเหตุผล (Reasoning  Abilities)

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ปีการศึกษา พ.ศ. 2560  ได้คะแนนเต็ม             ในการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ดังนี้

เด็กชายพชรพฤกษ์  พิทักษ์ราษฏร์  โรงเรียนอนุบาลยโสธร

เด็กชายนัธทวัฒน์  สายสุด             โรงเรียนอนุบาลยโสธร

เด็กหญิงปรายฟ้า  บุรีศรี                            โรงเรียนอนุบาลยโสธร

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ปีการศึกษา พ.ศ. 2560 ได้คะแนนเต็มในการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ดังนี้

เด็กชายจิรเมธ  สาระบูรณ์              โรงเรียนอนุบาลยโสธร

เด็กชายภูวดล  บุญทศ                               โรงเรียนอนุบาลยโสธร

เด็กหญิงปรายฟ้า  บุรีศรี                            โรงเรียนอนุบาลยโสธร

ข้าพเจ้ามีนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ผู้เรียนพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ เพื่อให้มีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะด้านสารสนเทศ การใช้สื่อ        และการสื่อสาร มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัยและจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งปลูกฝังค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ภูมิใจในความเป็นไทยเตรียมพร้อมสู่       การเป็นพลโลกในศตวรรษที่ ๒๑ โดยครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้     ที่มีบทบาทสำคัญในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนปัจจุบันครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องเข้าสู่กระบวนการพัฒนาศักยภาพตามนโยบาย ระบบหรือหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของตนเอง  หรือโรงเรียน ในบางกรณีอาจนำผลงานนั้นไปนำเสนอเพื่อขอให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ และเมื่อผลงานผ่านการประเมิน จะต้องเข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง หรือเมื่อครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งสายงานใหม่ จะต้องเข้ารับการพัฒนาตามที่หลักสูตรกำหนด       ทำให้ครูไม่ได้ปฏิบัติการสอนในช่วงดังกล่าวในห้องเรียน ส่งผลให้ผู้เรียนไม่ได้รับการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเต็มเวลาตรงตามหลักสูตร และเต็มศักยภาพ

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าเห็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการคืนครู    สู่ห้องเรียน คืนเวลาปฏิบัติราชการในหน้าที่ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบใหม่เป็น “การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบออนไลน์ (Teachers and Educational Personnel Enhancement Based on Mission and Functional Areas as Majors : TEPE Online) ซึ่งเป็นกระบวนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบของการเรียนรู้ศตวรรษ  ที่ 21 ที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกสถานที่ ทุกเวลาตามความต้องการและความสนใจของตนเอง อีกทั้งยังช่วยประหยัดงบประมาณของทางราชการ

ข้าพเจ้ามีความเชื่อมั่นว่าการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและหน้าที่การปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบออนไลน์ (TEPE  Online) เป็นการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองทุกสถานที่ ทุกเวลาตามความต้องการและความสนใจ        ของตนเอง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการปฏิบัติงานในหน้าที่        ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ ออนไลน์ (TEPE Online)           เป็นกระบวนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลามีการตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพให้บรรลุตามเป้าหมายของการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ          มาตรฐานวิชาชีพ องค์ความรู้ ที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ตามบริบท ในแต่ละตำแหน่งและความก้าวหน้า    ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบ TEPE Online ประกอบด้วยส่วนของการพัฒนาตนเอง และส่วนการรับรองความรู้  โดยเริ่มจากความต้องการในการพัฒนาตนเองตามวัตถุประสงค์การพัฒนา เลือกหลักสูตรเพื่อศึกษาเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์การพัฒนา ที่มีอย่างหลากหลายสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ และองค์ความรู้สำคัญที่จำเป็น ดำเนินการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ (TEPE Online) ตรวจสอบผลการพัฒนาและการทดสอบเพื่อรับรองความรู้ นอกจากนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ยังได้รับรางวัล IQA AWARD ประจำปี พ.ศ. 2561 ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับยอดเยี่ยม ได้แก่ โรงเรียนบ้านยางน้อย ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็กระดับดีเด่น ได้แก่ โรงเรียนบ้านดวนบากน้อย และโรงเรียนชุมชนกู่จาน ประเภทสถานศึกษาขนาดกลางระดับยอดเยี่ยม ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก (วันครู 2503) ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง ระดับดีเด่น ได้แก่     โรงเรียนอนุบาลฟ้าหยาดราษฎร์นิยม ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ระดับยอดเยี่ยม ได้แก่    โรงเรียนอนุบาลยโสธร เป็นต้น

 4) การรักษาชื่อเสียง ปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพและการยกย่องเชิดชูเกียรติ

ข้าพเจ้าได้ประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบจรรยาบรรณวิชาชีพ ผู้ประกอบวิชาชีพครูอย่างเสมอต้นเสมอปลาย ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจรรยาบรรณวิชาชีพ  โดยการกำหนดค่านิยมร่วมกันด้วยค่านิยมที่ว่า “ทำงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ จิตมุ่งบริการ งานสัมฤทธิ์ผล ทุกคนตรวจสอบได้” นอกจากนั้นยังได้กำหนดวิสัยทัศน์ของหน่วยงานร่วมกันเพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาองค์กร จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ข้าพเจ้า          ได้ปฏิบัติหน้าที่ ได้รับการยกย่องและมีชื่อเสียง เช่น ได้รับรางวัลสำนักงานเขตพื้นที่ที่จัดกิจกรรม       ลูกเสือดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ระดับดีเด่น ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง ผลการคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่ที่จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่นและชมเชย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ได้รับรางวัลสำนักงานเขตพื้นที่ที่จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ระดับดีเด่น ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน          เรื่อง ผลการคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่ที่จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น และชมเชย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ข้าพเจ้าได้รับรางวัลที่แสดงถึงการรักษาชื่อเสียง ปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ          และการยกย่องเชิดชูเกียรติ เช่น ได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2555                 ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2557 ประเภทผู้สนับสนุน จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ  ได้รับโล่เชิดชูเกียรติรางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น โครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2556 จากกระทรวงศึกษาธิการ  ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้บริหารการศึกษาผู้ที่มีภาวะผู้นำดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2556 จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ ได้รับโล่เชิดชูเกียรติเป็นนักบริหารการศึกษาดีเด่น ประจำปี        พ.ศ. 2558 สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ข้าพเจ้าประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบจรรยาบรรณวิชาชีพ ผู้ประกอบวิชาชีพครูอย่างเสมอต้นเสมอปลาย ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาประพฤติปฏิบัติตน อยู่ในกรอบจรรยาบรรณวิชาชีพ ส่งเสริมให้ข้าราชการครูมีการพัฒนาตนเอง  ส่งผลให้ผู้ใต้บังคับบัญชา สถานศึกษา ในสังกัดได้รับรางวัลเป็นที่ประจักษ์ ทั้งจากในกระทรวงศึกษาธิการและจากหน่วยงานอื่นๆ                 เช่น โรงเรียนบ้านยางน้อย ได้รับรางวัลสุดยอดโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ระดับประเทศ   พ.ศ. 2558 รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ประเภทผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษาขนาดเล็กด้านบริหารจัดการ ปี พ.ศ. 2559 – 2560 รางวัลหน่วยงานตัวอย่างที่มีแนวปฏิบัติดีเด่นระดับประเทศ ปี พ.ศ. 2560 นายพิทยา นามบุญลือ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางน้อย        ได้รับรางวัลสุดยอดครูดี โครงการยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชา ปี พ.ศ. 2561 รางวัลผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ปี พ.ศ. 2561 นางอรพัทธ ศิริแสง ครูโรงเรียนอนุบาลยโสธร        ได้รับรางวัล ครูผู้มีผลงานดีเด่นสาขาครูภาษาไทย ปี พ.ศ. 2561 มูลนิธิสมาน-คุณหญิงเบญจา แสงมลิ นางสาวนันทกาญจน์ สว่างวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองยาง ได้รับรางวัลครูดีในดวงใจ ปี พ.ศ. 2561     นางสุพรรณี ธงชัย ครูโรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง ปี พ.ศ. 2561 นายอุทัย เกษกัน ครูโรงเรียน      บ้านดวนบากน้อย ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง นายยรรยง ปกป้อง ครูโรงเรียนบ้านดงเจริญ ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ด้านนวัตกรรม ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ปี พ.ศ. 2561

นอกจากนี้ข้าพเจ้าได้ส่งเสริม และสนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด ประพฤติตนให้อยู่ในกรอบจรรยาบรรณวิชาชีพ และเห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้บุคลากร หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด  ตระหนักถึงคุณค่าการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี ประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท มีจรรยาบรรณวิชาชีพต่อตนเอง ต่อผู้เรียน        ต่อชุมชนและสังคม

ส่งผลให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับรางวัล MOE AWARDS ปี พ.ศ. 2561 ดังนี้      นางปาริชาติ  แสนจันทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นางสุภาพ  สายสุด ครูโรงเรียนบ้านผือฮี       นายยงยุทธ สายสุด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน นางราตรี รัตนพิมพ์ ครูโรงเรียนบ้านสะแนน นางจุรีรัตน์ พินิจมนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะแนน นางนภัสวรรณ โรจนะ ครูโรงเรียนบ้านดงเจริญ นายบัญชา สุวรรณโท ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายนพดล ศิริโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผือฮีและนางนิตยา จักรไชย ครูโรงเรียนบ้านโพนทัน

นอกจากนี้ คุรุสภาได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาผู้ปฏิบัติ    ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติคุณและส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา     มีขวัญกำลังในในการปฏิบัติหน้าที่ และมีข้าราชการครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม     ศึกษายโสธร เขต 1 ได้รับรางวัลคุรุสดุดี ปี พ.ศ. 2561 ได้แก่ นายพิทยา  นามบุญลือ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางน้อย นายบัญชา สุวรรณโท ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางจินตนา เรืองบุตร     ครูโรงเรียนอนุบาลยโสธร นางสาวมะลิลา แสงภักดี ครูโรงเรียนอนุบาลฟ้าหยาดราษฎร์นิยม เป็นต้น

    5) การเสริมสร้างปลูกจิตสำนึกที่ดีแก่ผู้เรียน ชุมชน สังคม

ด้านการเสริมสร้างปลูกจิตสำนึกที่ดีแก่ผู้เรียน ชุมชน สังคม ข้าพเจ้าปฏิบัติตน           ในการเป็นผู้นำ ในการเสริมสร้างปลูกจิตสำนึกที่ดีแก่ผู้รับบริการส่งเสริม และเน้นให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดี   มีคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยการมอบหมายให้โรงเรียนในสังกัด นำกิจกรรมลูกเสือมาเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและจัดกิจกรรมกระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความกตัญญู มีจิตสำนึก   ตอบแทนพระคุณบุพการี และผู้มีพระคุณ เช่น วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ          พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วันไหว้ครู หรือวันสำคัญทางศาสนา เป็นต้น    จากการที่ข้าพเจ้าได้ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม  ที่เสริมสร้างปลูกจิตสำนึกที่ดีแก่ผู้เรียน ชุมชน สังคม   ทำให้ข้าพเจ้าและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติหน้าที่ ได้รับเกียรติบัตรที่แสดงถึง  การได้ทำหน้าที่ดังกล่าว โดยข้าพเจ้าได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ เป็นผู้สนับสนุนและทำคุณประโยชน์ให้กับหน่วยงานทหารพราน กองทัพภาคที่ 2  ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ หน่วยทหารพรานกิตติมศักดิ์ และเครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษทหารพรานจู่โจมกิตติมศักดิ์ เมื่อวันที่             18 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 จากศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ให้การสนับสนุน        การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง นทพ. เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2556 จากสถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ได้รับเกียรติบัตร    เป็นผู้ได้กระทำความดีตามอุดมการณ์ของลูกเสือเป็นแบบอย่างอันดีงาม สมควรได้รับการยกย่องมีสิทธิ์ประดับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ชั้นที่ 1 ปี พ.ศ. 2556 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ได้รับประกาศเกียรติคุณโดยได้เสนอการเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างความโปร่งใส   ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปี พ.ศ. 2556  

ข้าพเจ้าได้จัดทำโครงการค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพรขึ้น เพื่อสนองพระราชปณิธาน      และเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ให้สัมฤทธิ์ผล         ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่าอย่างยั่งยืน มีความเชื่อมโยงวิถีการดำเนินชีวิตประจำวัน     ให้มากยิ่งขึ้น และหวังให้นักเรียนทุกคนพร้อมเป็นแนวร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้    ซึ่งได้ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพรฯ ระว่างวันที่ 17 พฤษภาคม – 9 มิถุนายน พ.ศ. 2561 กลุ่มเป้าหมาย จำนวน  17  โรงเรียน  จำนวน 4  รุ่น รวม 240  คน โดยมีการประชุมภาคีเครือข่ายที่ร่วมเป็นวิทยากร เพื่อประสานความร่วมมือ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม

ข้าพเจ้าได้ดำเนินการวางแผนการต่อยอดขยายผล โดยคณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและศึกษานิเทศก์ ติดตามโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ โดยบูรณาการกับกิจกรรมขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. กัลยาณมิตรนิเทศ เพื่อสร้างจิตสำนึก     ให้เยาชนเกิดความตระหนัก หวงแหนในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       จากโรงเรียนสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน โดยเน้นกิจกรรมดำเนินการในโรงเรียน เช่น การคัดแยกขยะ         (ขยะทองคำ) การลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติก รณรงค์ การใช้ถุงผ้า กิจกรรม 3R คือ ใช้น้อย Reduce    ใช้ช้ำ Reuse และนำกลับมาใช้ใหม่ Recycle การปลูกและดูแลต้นไม้ประจำค่าย (ต้นยางนา) โครงการคุณธรรม สวนหม่อนสร้างรายได้ ปุ๋ยสูตรพระราชทาน โครงการเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร เป็นต้น

4.5 ความรับผิดชอบในวิชาชีพ

      1) การเอาใจใส่ ถ่ายทอดความรู้ หรือส่งเสริมการแสวงหาความรู้โดยไม่บิดเบือน ปิดบัง            หวังสิ่งตอบแทน

ข้าพเจ้าได้ประพฤติปฏิบัติตน มุ่งมั่นตั้งใจ เอาใจใส่ ในการถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมการแสวงหาความรู้ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน ผู้บริหาร ครู นักเรียน ตลอดจนผู้รับบริการต่าง ๆ       โดยไม่บิดเบือนหรือปิดบังหรือหวังผลตอบแทน จนทำให้เกิดผลดีต่องานในหน้าที่ มีผลงานปรากฏ     อย่างต่อเนื่อง และได้รับการยกย่องจากผู้มารับบริการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีการจัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดประจำทุกเดือน เพื่อมอบนโยบาย แนวทางปฏิบัติตามกฎ ระเบียบต่างๆ ที่เอื้อต่อ   การปฏิบัติงานของโรงเรียนอย่างชัดเจน ในการถ่ายทอดความรู้ ได้ดำเนินการโดยการสนับสนุนอำนวยการ และร่วมเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรในสังกัดและนอกสังกัด เช่น เข้ารับ         การฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ E-Training และผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2555 หลักสูตรรายวิชาเฉพาะ UTQ-2302 การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์      ตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้ให้        การสนับสนุนในการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ. 2558  ให้กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ผ่านการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ     ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่ 749 (COMMISSIONERS  ADVANCED COURSE) ปี พ.ศ. 2558    ได้สำเร็จการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ระหว่างวันที่ 9 – 20 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ข้าพเจ้ามุ่งมั่นแสวงหาความรู้ ในการเข้ารับการประชุมเพื่อเสริมสร้างความรู้อย่างต่อเนื่อง เช่น การประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหารซึ่งเป็นคุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งนักบริหารระดับสูง ในวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา     ขั้นพื้นฐานระยะ 4 ปี ( 2561 – 2564 ) ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 จังหวัดอุบลราชธานี ประชุมอบรมความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการปฐมวัยแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ระหว่างวันที่ 7 – 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กรุงเทพมหานคร ประชุมเสริมสร้างความเข้มแข็งการบังคับใช้กฎหมายในการปฏิรูปการศึกษา จังหวัดอุดรธานี

นอกจากนี้ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมประชุมหารือ เรื่อง การบริหารงานบุคคลที่มี            การเปลี่ยนแปลงใหม่ ที่โรงเรียนราชวินิตมัธยม ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม พ.ศ. 2561     ประชุม (PISA 2018) ระดับผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 18 – 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561 กรุงเทพมหานคร อบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ (NEW DLTV)      และผ่านเกณฑ์ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการอบรม ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน     ในวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เข้าร่วมประชุมสัมมนาเรื่องการสร้างความรู้ด้านกฎหมายการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา จากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาอบรมการพัฒนาศักยภาพ  เชิงวิชาการด้านกฎหมายมหาชน จำนวน 60 ชั่วโมง จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน        ในวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทาง  การศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ ระหว่างวันที่ 9-13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเยาวชน…รักษ์พงษ์ไพร ระดับประเทศ พ.ศ. 2561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและประชุมสัมมนา                เรื่อง เปิดศักราชใหม่ในการประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างวันที่ 9 – 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้น

ข้าพเจ้าตระหนักและให้ความสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาครูสู่การเป็นมืออาชีพเพื่อให้ข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วย ได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ การรักษาวินัย  จรรยาบรรณวิชาชีพ ส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูเข้ารับการพัฒนา ก่อนการแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญกับสถาบันการศึกษาที่ ก.ค.ศ. รับรอง รวมไปถึงส่งเสริม   ให้เข้ารับการอบรมตามโครงการผลิตครู เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา อบรมโครงการผู้นำด้านเทคโนโลยี (ICT TALENT) ซึ่งมีภารกิจหลักในการสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีพร้อมผลักดันให้คณะครูและนักเรียนประยุกต์ใช้อุปกรณ์ไอซีที  และสื่อมัลติมีเดียให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการเรียนการสอน และขยายผลสู่ชุมชนรอบข้างให้สามารถใช้ในการประกอบอาชีพ

นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติราชการแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์แก่ทางราชการอย่างสูงสุด เช่น ได้จัดประชุมอบรมพัฒนาครูโครงการ DLIT (Distance learning information technology : DLIT) ในวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ประชุมปฏิบัติการการพัฒนาระบบการประเมินและประกันคุณภาพภายใน ในระหว่างวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ในวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2561 ประชุมปฏิบัติผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ       การอบรมพัสดุระบบ E – GP (Electronic GovernmentProcurement : e – GP) ในวันที่ 7 กันยายน      พ.ศ. 2561 เป็นต้น

     2) การเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียน และผู้รับบริการเต็มความสามารถตามหลักวิชาชีพ   

อย่างสม่ำเสมอ เท่าเทียมกัน

ข้าพเจ้าประพฤติปฏิบัติตนในการช่วยเหลือส่งเสริม ให้กำลังใจแก่ผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า เอาใจใส่ช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษา อย่างเต็มความสามารถ ข้าพเจ้ามอบนโยบายระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  จัดให้มีระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  (Data Management Center : DMC)  มีโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ซักถามปัญหากับผู้ปกครอง  เพื่อทราบสภาพปัญหาสร้างขวัญกำลังใจและช่วยแก้ปัญหาอย่างเสมอภาค มีโครงการและกิจกรรมสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียนส่งเสริมพัฒนาป้องกันและแก้ปัญหาให้แก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีภูมิคุ้มกัน       ทางจิตใจที่เข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ดังนี้

สร้างบ้านที่อยู่อาศัย จำนวน 23 หลัง มูลค่าประมาณ 3,300,000 บาท             (สามล้านสามแสนบาทถ้วน) เพื่อให้ผู้เรียนและผู้ปกครองมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีบ้านอยู่อย่างมั่นคงและปลอดภัย ในปี พ.ศ. 2558

จัดหาทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนและยากจน  ครบทั้ง  7  อำเภอ          มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน จำนวน 400 ทุนๆ ละ 1,500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน) และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 29 เป็นเงินจำนวน  5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ในปี พ.ศ. 2559

มอบเงินเพื่อช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่ประสบภัยทางน้ำเสียชีวิต             จำนวน  3  ราย ครอบครัวละ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,000 บาท          (เก้าพันบาทถ้วน) ในปี พ.ศ. 2560

มอบทุนการศึกษาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่นักเรียนที่มีความกตัญญูดูแลตายาย       จำนวน 1 ราย  เป็นเงินจำนวน  4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน) ในปี พ.ศ. 2561

มอบเงินเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มีความบกพร่องทางเหงือก ขนขึ้นตามตัวยาวผิดปกติ  จำนวน  1 ราย เป็นเงินจำนวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) ในปี พ.ศ. 2561

มอบเงินช่วยเหลือเด็กพิเศษที่มีปัญหาทางด้านร่างกาย นักเรียนชั้นประถมศึกษา   ปีที่ 6  โรงเรียนบ้านกุดระหวี่ ในปี พ.ศ. 256

ข้าพเจ้าในฐานะผู้บริหารองค์กร ได้ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ   ได้เน้นภารกิจระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน คือการส่งเสริมพัฒนาป้องกันและการปัญหา          ให้แก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะการดำรงชีวิตและรอดพ้นจากวิกฤติทั้งปวง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นกระบวนการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน มีครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลัก                ในการดำเนินงานโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและนอกสถานศึกษา ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้บริหารและครูทุกคน มีวิธีการเครื่องมือที่ชัดเจน          มีมาตรฐานคุณภาพและมีหลักฐานการทำงานที่ตรวจสอบได้ ด้วยองค์ประกอบ 5 ประการ               ซึ่งมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน เพื่อให้นักเรียนที่ด้วยการศึกษาเล่าเรียน มีอนาคตที่ดีต่อไป             โดยการสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน ประสานความสัมพันธ์กับชุมชุน เช่น กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน กิจกรรมมอบทุนการศึกษากรณีที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ กิจกรรมช่วยเหลือนักเรียนกรณีไฟไหม้บ้าน      หรือประสบภัยพิบัติต่างๆ

ข้าพเจ้ามอบนโยบายระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  เพื่อส่งเสริมพัฒนา ป้องกัน           และแก้ปัญหาให้แก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็ง        มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะการดำรงชีวิตและรอดพ้นจากวิกฤติทั้งปวง มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน และครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการดำเนินงาน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและนอกสถานศึกษา ส่งผลให้โรงเรียนบ้านยางน้อย ได้รับโล่รางวัลยอดเยี่ยม ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี พ.ศ. 2561 รางวัลชนะเลิศการแข่งขันโครงการคุณธรรมและจริยธรรมมูลนิธิเปรมติลาสูลานนท์ ครั้งที่ 16          ปี พ.ศ. 2561 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับ มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ รางวัลต้นแบบโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2561 เป็นต้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ได้มีการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและมีกองทุนในการช่วยเหลือเด็กนักเรียนจากอุบัติภัยต่างๆ จำนวน 3 กองทุน คือ 1) กองทุนมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนยากจน      จังหวัดยโสธร จำนวน 920,477.51 บาท (เก้าแสนสองหมื่นสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์)            2) กองทุนประถมศึกษาจังหวัดยโสธร จำนวน 371,549.28 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบเก้าบาทยี่สิบแปดสตางค์) 3) กองทุนพัฒนาจิต เฉลิมพระเกียรติจังหวัดยโสธร จำนวน 218,698.04 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยเก้าสิบแปดบาทสี่สตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,510,724.83 บาท    (หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยยี่สิบสี่บาทแปดสิบสามสตางค์) ทำให้เด็กที่ประสบอุบัติภัยต่างๆ   ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทันท่วงที

    3) การศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมในการพัฒนางานในหน้าที่

ข้าพเจ้าได้ศึกษาหาความรู้ ค้นคว้าในสิ่งใหม่ๆ ศึกษานวัตกรรมเพื่อการพัฒนา การบริหารและจัดการศึกษาตลอดเวลา  โดยเข้ารับการอบรมประชุมสัมมนาจากหน่วยงานต้นสังกัด               และหน่วยงานระดับชาติสม่ำเสมอ ได้ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ เป็นคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อการนิเทติดตาม           และประเมินผลการจัดการศึกษา  เช่น  การอบรมพัฒนาก่อนการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ         จากสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารการศึกษา ผ่านการอบรมหลักสูตร ส.นบส. จากคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, ผ่านการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ (NEW DLTV) ปี พ.ศ. 2561 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้นำความรู้ในด้านการบริหารจัดการสร้างสรรค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมในการพัฒนางานในหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนจนโรงเรียนบ้านยางน้อย ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง              OBEC AWARDS ประเภทผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ปี พ.ศ. 2561 ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการสอน รางวัลผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ระดับประเทศ

นอกจากนี้ข้าพเจ้าได้จัดให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศ ที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลภายในหน่วยงาน ได้อย่างมีระบบ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสามารถสืบค้นได้อย่างรวดเร็ว               เช่น ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center: DMC) ระบบ Video Conference เป็นระบบการประสานงานระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากับโรงเรียนในสังกัด     ทุกโรงเรียน ระบบบัญชีการจ่ายเงินรายเดือนของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา http://salary.yst1.go.th/  ระบบบริหารงานพัสดุ  http://202.29.213.163/  ระบบจัดตั้งงบประมาณ http://budget.yst1.go.th/ ระบบบริหารงานสำนักงาน http://office.yst1.go.th/ ระบบ GIS ซึ่งเป็นระบบ ที่จัดทำแผนที่ตั้งโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 https://data.boppobec.info/emis/gis_all.php?Area_CODE=3501 ระบบแจ้งเตือนผ่านกลุ่ม  Line  เว็บไซต์   ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1 www.yst1.go.th ที่สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายภายในสำนักงานได้ทุกกลุ่มงาน ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและหลากหลาย มีการสร้าง การพัฒนาและการประสานเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาทั้งภายในและภายนอกอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการมีการประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษา  และการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรในการบริหารและการจัดการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ บุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์ สื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอนอื่นๆ โดยได้ดำเนินการติดต่อประสานงานจากทุกภาคส่วน การเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรในการบริหารและการจัดการเรียนการสอน โดยได้ส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทางการบริหาร ได้แก่ ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ข้อมูลโรงเรียนข้อมูลครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง ข้อมูลบุคลากร เป็นต้น

    4) การประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ และแบบแผนพฤติกรรม  ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ

ด้านการประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ  และแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณ      ของวิชาชีพ  ข้าพเจ้าได้รับการยกย่องจากคุรุสภา องค์กรภายนอก หน่วยงานอื่น ในด้านการพัฒนาตนเอง  ด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ข้าพเจ้าประพฤติตนอยู่ในกฎระเบียบวินัยของข้าราชการ และตามมาตรฐานการปฏิบัติตน ตามข้อบังคับของคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณของ    ผู้ประกอบวิชาชีพครู ส่งผลให้ข้าพเจ้าได้รับรางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2555 จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี  ชั้นที่ 1 ประจำปี 2555 จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ข้าพเจ้าได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ได้กระทำความดี ตามอุดมการณ์ของลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ชั้นที่ 1 ปี พ.ศ. 2556 จากคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ได้รับโล่เชิดชูเกียรติเป็น    นักบริหารการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2558 สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย                      ราชภัฏอุบลราชธานี ได้รับรางวัล เสมา ป.ป.ส. ดีเด่นระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด  และอบายมุข ประจำปี 2559 จากกระทรวงศึกษาธิการ นอกจากนี้ข้าพเจ้าประพฤติปฏิบัติตน         ตามจรรยาบรรณวิชาชีพและเป็นแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นแบบอย่าง            ให้ผู้ใต้บังคับบัญชานำไปปรับใช้ในการปฏิบัติราชการ จนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และได้รับรางวัลต่างๆ เช่น นายพิทยา นามบุญลือ ได้รับรางวัลสุดยอดครูดี รางวัลคุรุสดีดี ปี พ.ศ. 2560 ข้าพเจ้าได้เข้ารับ   การอบรมพัฒนาตนเอง ด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เช่น ได้รับเกียรติบัตรการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV และผ่านเกณฑ์ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการอบรม จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่               9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ได้รับวุฒิบัตรผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ ระหว่างวันที่ 9–13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ข้าพเจ้าประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ  ตามข้อบังคับ   ของคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพครูจากการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ส่งผลให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ได้รับรางวัลมากมาย ข้าพเจ้าประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบจรรยาบรรณวิชาชีพ ผู้ประกอบวิชาชีพครูอย่างเสมอต้นเสมอปลาย  ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจรรยาบรรณวิชาชีพด้วยเช่นกัน ส่งเสริมให้ข้าราชการครูมีการพัฒนาตนเองส่งผลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาและสถานศึกษาในสังกัดได้รับรางวัลเป็นที่ประจักษ์  ทั้งจากในกระทรวงศึกษาธิการและจากหน่วยงานอื่นๆ เช่น นายพิทยา นามบุญลือ ผู้อำนวยการโรงเรียน          บ้านยางน้อย ได้รับรางวัลสุดยอดครูดี โครงการยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชา ปี พ.ศ. 2561     รางวัลผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ชนะเลิศระดับเหรียญทอง     ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ปี พ.ศ. 2561 นางอรพัทธ ศิริแสง ครูโรงเรียนอนุบาลยโสธร ได้รับรางวัล ครูผู้มีผลงานดีเด่นสาขาครูภาษาไทย ปี พ.ศ. 2561 มูลนิธิสมาน-คุณหญิงเบญจา แสงมลิ นางสาวนันทกาญจน์  สว่างวงษ์  ครูโรงเรียนบ้านหนองยาง ได้รับรางวัลครูดีในดวงใจ      ปี พ.ศ. 2561 นางสุพรรณี ธงชัย ครูโรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง ปี พ.ศ. 2561 นายอุทัย เกษกัน           ครูโรงเรียนบ้านดวนบากน้อย ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง นายยรรยง ปกป้อง ครูโรงเรียนบ้านดงเจริญ ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม ด้านนวัตกรรม ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ปี พ.ศ. 2561

   5) การมีจิตอาสา จิตสาธารณะ และมุ่งประโยชน์ส่วนรวม

ด้านการมีจิตอาสา จิตสาธารณะและมุ่งประโยชน์ส่วนรวม ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตน           ในการให้การช่วยเหลือหรือให้ความร่วมมือแก่ส่วนรวม อย่างทุ่มเทกำลังกาย กำลังทรัพย์และเสียสละเวลา         จนงานสำเร็จ มีจิตอาสา จิตสาธารณะ และทำงานโดยมุ่งประโยชน์ส่วนรวม ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานแต่ละภาคส่วนมากมาย เช่น ได้ให้การสนับสนุนและทำคุณประโยชน์ให้กับหน่วยทหารพราน กองทัพภาคที่ 2  ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติหน่วยทหารพรานกิตติมศักดิ์ และเครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษทหารพรานจู่โจมกิตติมศักดิ์  เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 จากศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 สนับสนุนการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง นทพ. เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2556  ที่สถานีวิทยุ       กระจายเสียง 921 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมกิจกรรมอาสาสมัครกับหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดยโสธร เช่น ร่วมกิจกรรมการทำความสะอาดกับส่วนราชการในจังหวัดยโสธร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 บริเวณสถานที่ส่วนราชการและบริเวณสาธารณะใกล้เคียง ร่วมกิจกรรมส่วนท้องถิ่นงานประเพณี กิจกรรมทำบุญตักบาตรย้อนยุควิถีถิ่นวิถีไทย งานถนนคนเดินยโสธร (บ้านสิงห์ท่า) ประจำปี พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นกิจกรรมทำบุญตักบาตรแบบโบราณ ด้วยวิธีการปูเสื่อนั่งกับพื้น ในทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ ซึ่งได้ร่วมกิจกรรมกับส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรต่างๆ และพุทธศาสนิกชน ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในโอกาสต่างๆ เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ร่วมสนับสนุนบริจาคสิ่งของในวันสถาปนาจังหวัดยโสธร           ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมออกร้านมัจฉากาชาด ของสำนักงานกาชาดจังหวัดยโสธร เพื่อหารายได้เป็นทุนทรัพย์ไว้ใช้จ่ายในกิจการสาธารณกุศล  ช่วยเหลือราษฎร  ผู้ยากไร้  ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ ข้าพเจ้าได้อุทิศเวลาให้แก่ทางราชการด้วยความเสียสละทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ เข้าร่วมกิจกรรมในวันหยุดราชการกับหน่วยงาน เช่น ร่วมกิจกรรมวันสำคัญ งานพิธี งานรัฐพิธี    ข้าพเจ้าให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมกิจกรรม  โดยได้กำหนดให้มีปฏิทินการเข้าร่วมกิจกรรมงานพิธี งานรัฐพิธีในแต่ละปีและแจ้งเวียนให้แต่ละกลุ่มงานทราบและเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วม   ในกิจกรรมตระหนักถึงการอุทิศเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เช่น ร่วมกิจกรรมอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์กับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมเชิญชวนบุคลากรในสังกัดร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ในการดูแลรักษา ทำความสะอาดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 การเยี่ยมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมของกิจกรรมลูกเสือ งานกีฬาภายใน หรือการเตรียมความพร้อม      ในการเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมของแต่ละโรงเรียนเรียน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่    คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน

 

ในการนี้ข้าพเจ้าและผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าร่วมกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก จังหวัดยโสธร            ปี พ.ศ. 2561 ร่วมปั่นจักรยานเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เห็นความสำคัญในการรักษาสุขภาพด้วยการ      ออกกำลังกายและส่งเสริมสร้างความรักความสามัคคีในครอบครัวและสังคม นอกจากนั้นได้เข้าร่วมกิจกรรม “วันกีฬาแห่งชาติ” จังหวัดยโสธร ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดยโสธร ร่วมกับหน่วยงานส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         ในจังหวัดยโสธร  เข้าร่วมแข่งขันกีฬา ในระหว่างวันที่ 10 – 14 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ สนามกีฬาจังหวัดยโสธร และร่วมเดินขบวนพาเหรดในวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้น