การประเมิน ITA ออนไลน์ประจำปี ๒๕๖๒ สพป.ยโสธร เขต ๑

 

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

 ข้อมูลพื้นฐาน  แผนการดำเนินงาน
1. โครงสร้างองค์กร
2. ข้อมูลผู้บริหาร
3. อำนาจหน้าที่
   –  อำนาจหน้าที่ของเขตพื้นที่การศึกษา
–  การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560
–  การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฉบับที่2 พ.ศ. 2561
4. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5. ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
6.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   –  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
–  พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
–  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 23 ฉบับ
– อื่น ๆ
7. ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
8. Q&A
9. Social Network
    facebook สพป.ยโสธร เขต 1
facebook งานประชาสัมพันธ์

   
Line

10. แผนปฏิบัติราชการประจำปี
11. รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน รายไตรมาส
12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 การปฏิบัติงาน  การให้บริการงาน
         
  กลุ่มอำนวยการ              กลุ่มนโยบายและแผน        
กลุ่มนิเทศติดตาม               กลุ่มบริหารงานบุคคล    
และประเมิลผลการ
       
กลุ่มส่งเสริมการ          กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
จัดการศึกษา

       
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา          
กลุ่มกฎหมายและคดี
ทางไกล  เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

      
กลุ่มพัฒนาครูและ            หน่วยตรวจสอบภายใน
บุคลากรทางการศึกษา

14. มาตรฐานการให้บริการ
15. ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ
16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
17. E-Service
– Smart Obec
– Smart AREA
– E-Sarary
– E-Budget
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
19. รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
22. ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
28. รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต  มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
34. เจตจำนงของผู้บริหารสูงสุด
35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
37. การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
40. รายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
42. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
43. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
44. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
45. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
46. มาตรการป้องกันการรับสินบน
47. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม
48. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ