หมายเลขโทรศัพท์ผู้บริหารโรงเรียน

หมายเลขโทรศัพท์ผู้บริหารโรงเรียน

 1. เครือข่ายเครือข่ายไตรมิตรสัมพันธ์ .
ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน หมายเลขโทรศัพท์
1 นายทรงธรรม ทองประทุม บ้านสำราญ 081-5482493
2 นายฉวี  พารุสุข บ้านหนองนางตุ้มบากหัวคำ 089-2856373
3 นายครุกานต์  โคตรชาดา บ้านสว่างเชียงหวาง 086-2652070
4 นายประสิทธิ์  พิลาวุฒิ บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง 081-3932620
5 นายพัฒนศักดิ์  โอวาท บ้านดอนกลอย 062-1715730
6 นายไพรี  เข็มพันธ์ บ้านคำน้ำสร้าง 089-6273571
7 นายชำนาญ  โคตรพงษ์ บ้านดอนยางกล้วยสำโรง 081-2662347
8 นายพฤฒิชัย  เรืองวัณณภา บ้านท่าเยี่ยม 081-5486247
9 นายกำจัด แสนจันทร์ บ้านแจ้งน้อย 085-6825768
10 นายบัณฑิต  ทองประทุม บ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา 087-2420283
11 นายสุวัฒน์  สาระวัน บ้านสามเพียแสนจำปา 085-0270655
12 นายธีรกุล พงษ์จงมิตร บ้านพลับหนองคำ (รกน.) 089-7198357
13 นายเสนก  เพิ่มพูน บ้านดู่ทุ่งคำบอน 081-9660184

 

 1. เครือข่ายยศบดินทร์    
ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน หมายเลขโทรศัพท์
1 นายแทนนง  ธิมาชัย บ้านนาคำ (นาคำวิทยาคาร) 063-7611512
2 นายพรชัย  ภาพันธ์ ไทยรัฐวิทยา 63  090-0422314
3 นายสนทนา  โพธิแสน บ้านเดิด  082-8683522
4 นางวาสนา  มูลเกษร บ้านบาก  084-8274199
5 นายสุรพัฒน์  ชูชัยโตธนพัฒน์ บ้านน้ำโผ่  093-4180863
6  นางญาณันธร  ธิมาชัย บ้านใหม่ชุมพร  090-2435813
7 นายประทีป  ทองบ่อ รกน. บ้านเชือก 094-0268900
8 นายธนศักดิ์ เวียงกมล บ้านเชือกน้อย  087-2615656
9 นายพูลศักดิ์  ชูรัตน์ บ้านหนองบั่ว  084-7877684
10 นายพูลศักดิ์  ชูรัตน์ บ้านหนองบั่วสาขาโพนขวาว  084-7877684
11 นายสุทธิรักษ์  จันทุม บ้านขั้นไดใหญ่ 086-2218981
12 นายวิเศษ  มิรัตนไพร บ้านคำฮี  081-7251435

 

                              

 1. เครือข่ายวารีราชเดช
ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน หมายเลขโทรศัพท์
1 นายปรีดา  พลสิงห์ บ้านสมสะอาดหนองแวง 062-8037975
2 นางนิภาภรณ์ ยาวะโนภาส บ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก 081-9665898
3 นายนิเทศ ศิริโสม บ้านน้ำคำใหญ่ 081-5796863
4 นางมัสริน  จงกลรัตน์ บ้านตับเต่า 091-8346650
5 นายสมจิต  ขันธุปัทม์ บ้านน้ำคำน้อย รกน. 085-0242977
6 นายชุมพล  ฝูงใหญ่ บ้านห้องข่าหนองเสือตาย 089-9487253
7 นายมนูญกิต  ขอสุข บ้านหนองเป้า 081-0663948
8 นายอนิรุทธิ์  แสงดี บ้านหนองไม้ตาย 086-8772502
9 นายอุทิศ  สืบศรี บ้านทุ่งนางโอกฯ  รกน. 087-2513851
10   บ้านทุ่งแต้  
11 จ.ส.อ.มานพ  ชื่นตา บ้านคำเม็กหนองนางฟ้า 098-1586123
12 นายสนอง  แสงสุข บ้านคำน้ำเกี้ยง 090-2597402

                                   

 1. เครือข่ายเจ้าเสด็จ
ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน หมายเลขโทรศัพท์
1 นายสถิต  บรรลือหาญ บ้านนาสะไมย์ 092-9122981
2      
3 นายธานาพล สังฆพรหม บ้านหนองเรือ  ( รกน.) 097-3417544
4 นายสำรวย  ผ่องใส บ้านนาสีนวลโนนสะอาด 081-7252975
5 นายชาญณรงค์  ผ่องใส บ้านนาดีดอนจาน 081-7602303
6 นายประยูร  ไชยมี บ้านดอนกลองหนองไฮ 085-2032611
7 นายอังกูร  อุ่นตา บ้านผือฮีนาลานาจาน 082-8559455
8 นายขจรศักดิ์  โฮมราช บ้านชาดศาลา 088-5957094
9 นายมานพ  ชื่นตา บ้านกุดระหวี่ 086-2602411
10 นายเดวิช  ไศลบาท บ้านสิงห์ 081-7609399
11 นายจรูญ  ทองแท่ง บ้านหนองขอนโพนสิม (รกน.) 093-3358567
12 นายอำนาจ  ราตรีสุข บ้านหนองไร่จันทร์เกษม 081-9670655
13 นายธัญพิสิษฐ์  แพไธสง บ้านหนองแสง 088-5715979
       

 

                                  

 

 1. เครือข่ายศิลาวารี
ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน หมายเลขโทรศัพท์
1 นายกฤษฎากร  มิ่งขวัญ บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม  085-4901622
2 นายณรงค์  ศรีคำเวียง บ้านหนองหิน  098-5863155
3 นางเรืองวลี  สุพล บ้านหนองหงอก  088-7062807
4 นายบัญญัติ เวชกามา บ้านหนองทองหลางโนนกุง  095-8759473
5 นายสมัย  สมโสภา บ้านหนองเป็ด  093-3209211
6  นายชัยวิชิต ทันพรม บ้านหนองโบกโนนสวาท  081-8774598
7   บ้านโนนค้อหนองบ่อ  
8  นายสกลยุทธ ยุทธพงษ์ บ้านโต่งโต้น 086-4615975

 

 1. เครือข่ายเขื่องคำขุมเงิน  
ที่ ชื่อ-สกุล     โรงเรียน หมายเลขโทรศัพท์
1 นายกมล  ณ รุณ บ้านกว้างท่าเยี่ยม  083-1008493
2   บ้านหนองหอย  
3   บ้านกุดกง  
4 นางชุติกาญจน์ ลาภสาร บ้านดอนแก้ว (รกน.)  090-2842162
5 นายกิติชัย  ธานี บ้านเขื่องคำ  (รกน.)  091-0644966
6 นางจุรีรัตน์  พินิจมนตรี บ้านสะแนนฯ  083-1284418
7 นายทองสวง  แสวงสาย บ้านขุมเงิน 086-7241533
8 นายนิพล  สมสะอาด บ้านหนองบัว  084-8351001
9   บ้านคุยตับเต่า  

 

                          

 

 

 

 

 

 

 1. เครือข่ายแจ้งอรุณ 

 

ที่ ชื่อ-สกุล     โรงเรียน หมายเลขโทรศัพท์
1 นายประครอง จันทคง บ้านตาดทอง  098-4696526
2 นายนิเวศ  มุทุกัณฑ์ บ้านหนองแฝก  098-1700026
3 นายมนตรี  เวียงอินทร์ บ้านดอนมะยางกม.3  090-2625072
4 นายกำพล  ภาภักดี บ้านสะเดาฯ  088-0833036
5 นายทองรื่น  ขยันทำ บ้านโนนทรายงาม  081-9770695
6 นายพินิจ คาดพันโน ชุมชนบ้านหนองคู  087-2427078
7 นายสุทัศน์  สันทา บ้านดงบัง 081-7905826
8 นายสุวรรณ เทียบศรี อนุบาลยโสธร  081-9554254
9      

 

 1. เครือข่ายลุมพุก
ที่ ชื่อ-สกุล     โรงเรียน หมายเลขโทรศัพท์
1 นายคูณ  วงศ์อนันต์ อนุบาลลุมพุกฯ 081-7605072
2 นายวรศิลป์ โคตรมนตรี วุฒิศักดิ์ฯ 089-2828291
3 นายจิรภัทร  ชาแท่น บ้านโคกกลาง  095-6057363
4 นายพิเชษฐ์ชัย  แก้วคำชาติ บ้านโนนหนองแฝก  089-9499192
5 นายพัทธรัตน์  วิสูญ บ้านแหล่งแป้น 086-2657442
6 นายพิสิทธิ์  ไชยช่วย บ้านเหล่าฝ้าย  081-0661748
7 นายโสรจ  สำโรง คำเขื่อนแก้ว 081-8772202
8 นายประยูร  ตั้งจิต ประชาสงเคราะห์  081-9767071
9 นายไพบูลย์  โพธิ์ไพร บ้านแคนน้อยหนองเลิง 081-7605219
       

 

 

 

                                

 

 

 1. เครือข่ายดงเมืองเตย
ที่ ชื่อ-สกุล     โรงเรียน หมายเลขโทรศัพท์
1 นายประภาส  ศรีแสน บ้านกุดกุง  081-8771938
2 นายนงรักษ์ นรทีทาน บ้านโนนม่วง  062-1805137
3 นายทิชากร  จังหวะ บ้านเหล่ามะเขียว  093-3463889
4 นางนารีรัตน์  ขอแจ้งกลาง บ้านทรายงาม  088-1245406
5 นายปัญญา  สิงห์กาล บ้านนาโพธิ์  081-9761618
6 นายบัญญัติ  ขอสุข บ้านดอนขะยอม  083-3712034
7 นายอุทาน  สิงห์ครุธ บ้านสงเปือย 084-4742033
8 นายวิคิด  อุ่นตา บ้านบุ่งหวาย  089-9498402
9   บ้านกุดตากล้า  
       

 

 1. เครือข่ายจตุสัมพันธ์ 
ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน หมายเลขโทรศัพท์
1 นายชุมพล  ผองขำ ชุมชนย่อวิทยา 089-9481991
2 นายนิรันดร์ เขียนนอก บ้านสว่างดอนดู่ 095-6925550
3 นายปิยะ  เด่นดวง บ้านโคกป่าจิก 089-9869171
4 นายหมิ่ง  ยวนยี บ้านคำม่วง 087-8771603
5 นายทองสุข  ชาภักดี บ้านทุ่งมน 091-3674509
6 นายสุรชาติ  แสวงแก้ว โซงเหล่าโป่วิทยา 094-9965516
7 นายธีระเดช  ขอสุข บ้านมะพริกดู่โพนสิม 080-0117857
8 นายสมเพศ  คามใส บ้านดงเจริญ 081-8782063
9 นายจิระพล มะเสนา บ้านคำแหลม 082-1519257
10 นายอัครเดช  สุบินดี บ้านแหล่งหนู 081-0623782
11 นายสัญญา  แก้วศิริ บ้านน้ำเกลี้ยง 086-8772190
12   บ้านสำโรง  
13 นายวิทยา จักรไชย บ้านโพนทัน 081-8778708
14 นายสุรศักดิ์  เอนกแสน ราชประชานุเคราะห์ 28 081-7185860

 

 

 

 

 1. 11. เครือข่ายพระธาตุกู่จาน
ที่ ชื่อ-สกุล     โรงเรียน หมายเลขโทรศัพท์
1 นายธนาวุฒิ  ส่องแสง ชุมชนบ้านกู่จาน  097-3418415
2 นางทิพยพิศุทธิ์ จันทรษุตะ บ้านหนองเสียวชัยมงคล  087-4393394
3 นายบรรจง  ปามุทา บ้านนาเวียงคำศิริ  091-3754850
4  นายมนูญ  พันธ์พิพัฒน์ บ้านกุดเป่ง  (รกน.)  090-1912669
5  นางอมร  จักรสาร บ้านเหล่าไฮ  (รกน.)  082-1306276
6 นางทิพยพิศุทธ์  จันษุตะ บ้านเหล่าหุ่ง  (รกน.)  087-4393394
7 นายสมเกียรติ  ประการแก้ว บ้านหัวขัว 086-2539236
8 นายไสว หินทอง บ้านนาห่อม  081-5790526
9 นางณัฏฐินี  สมสอาด บ้านนาคำปักแฮด 091-0179369
       

 

 1. เครือข่ายแก้วบูรพา
ที่ ชื่อ-สกุล     โรงเรียน หมายเลขโทรศัพท์
1 นายชาญวิทย์  ยวงวิภักดิ์ บ้านกลางนา 085-6349689
2 นายศุภชัย  เหล็กกล้า บ้านบกน้อย  086-2612002
3 นายสุรพงษ์  แสวงศรี ชุมชนดงแคนใหญ่  093-9598923
4 นายสมชาย  วัฒนาไชย บ้านผักบุ้ง  098-5859197
5 นายวันชัย  บุญสาร บ้านนาถ่ม  089-5842217
6 นายวิชาญ  สมยา บ้านาแกม่วง หนองตุกหลุก  090-3638049
7 นายอมร  แสนสุด บ้านนาหลู่เหล่าตอง 088-3614716
8 นายบัญชา คำชัย บ้านหนองเทา 089-8445403
9 นายประเวศ  สานนท์ บ้านปลาอีด 086-2432415

 

 

 

 

 

 

 

 1. เครือข่ายเมืองฟ้า
ที่ ชื่อ-สกุล     โรงเรียน หมายเลขโทรศัพท์
1 นายนรินทร์  นครวงษ์ มหาชนะชัย  095-6014066
2 นายสุริยา  พิลาวัน บ้านเหมือดป่าตอง  083-3670497
3 นายอารีวัฒนา  หงษาพล บ้านโนนธาตุ  086-8721347
4 น.ส.พรทิพย์  เตียวพานิชย์กิจ ฟ้าหยาดราษฎร์นิยม  086-2433275
5 นายเริงฤทธิ์  เยื่อใย บ้านคุ้ม  062-1989676
6 นางสุภิญญา  นนทะวงษ์ บ้านขาม  085-6601112
7 นายสรศักดิ์  วิริยะสุชน บ้านคูเมือง 092-5623919
8 นายไมตรี หายเคราะห์ บ้านสำโรง  081-7253008
9 นายอำนาจ  ทองดีเลิศ บ้านพลไว 081-7602578

 

 1. เครืออข่ายราชนาวา
ที่ ชื่อ-สกุล     โรงเรียน หมายเลขโทรศัพท์
1 นายปัณณธร บุญอาจ บ้านท่าช้าง  084-4961832
2 นายวีรพันธ์ สานนท์ บ้านยางกลาง  086-8503185
3 นายศิริชัย  หัศจรรย์ บ้านแดง  086-2539165
4 นายปิยะรัช  หมื่นแสน บ้านราชมุนี  089-5796861
5 นายสนิท  เพ็งธรรม บ้านเลียบ  087-8769393
6 นายธีระวุฒิ ลาภเย็น ชุมชนบ้านดอนผึ้ง  088-7046905
7 นายปัณณธร  บุญอาจ บ้านปอแดงโคกสะอาด 084-4961832
8 นายศุภกาญจน์  เลิศแล้ว บ้านบากเรือดอนเรือ 099-8373887
9   บ้านดงยาง  

               

 

 

 

 

 

 

 

 1. เครือข่ายม่วงบึงแก     
ที่ ชื่อ-สกุล     โรงเรียน หมายเลขโทรศัพท์
1 นายวีระ  คำอาจ บ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี  086-2503365
2 นายวิทยา  กรแก้ว บ้านดงจงอาง  088-5129672
3 นายพิทยา  นามบุญลือ บ้านยางน้อย  082-1320672
4 นางนิภา  เพ็งธรรม ชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา  081-9764828
5 นายอุทัย  ทองลุม บ้านยางเครือ  064-3656254
6 นายชาญวิทย์  หมุนอุดม บ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์  081-3898581
7   บ้านบัวขาว  
8   บ้านหนามแท่งฯ 089-7454807
9 นายรินทอง  นรทีทาร บ้านเหล่าใหญ่ 086-2197563
10 นายสาลี  นาคสุข บ้านเหมือดขาว 081-7601162

 

 1. เครือข่ายสงยางผือฮี
ที่ ชื่อ-สกุล     โรงเรียน หมายเลขโทรศัพท์
1 นายนพดล  ศิริโชติ บ้านผือฮี  089-9481188
2 นายชัยสิทธิ์ เสริมพงษ์ บ้านสร้างแป้น  089-8458122
3 นายยงยุทธ  สายสุด บ้านบ่อบึงโพนจาน  089-2847735
4   บ้านดงขวาง  
5 นายเกียรติศักดิ์  บุญเรือง บ้านซำ  089-2842920
6 นายนิยม แสนบุญเรือง บ้านสงยาง  087-9586210
7 นายวิเชียร  สาริพันธ์ บ้านหัวดอน 085-2073433
8 นางชวัลลักษณ์  นครวงษ์ บ้านเปือย 090-2502974
9 นางลักขณา บุญแปลง บ้านเวินชัยฯ 087-8747097
10 นางศุภิสรา  กรแก้ว บ้านโนนกอย 087-8798038

 

                           

 

 

 

 

 1. เครือข่ายหัวเมืองพระเสาร์   
ที่ ชื่อ-สกุล     โรงเรียน หมายเลขโทรศัพท์
1 นางลักขณา แสงทองทิพย์ ชุมชนบ้านหัวเมือง  089-4942715
2 นายสมัคร  โสระมรรค บ้านนาดีนาอุดม  093-3259549
3 นายรักเกียรติ  ทองมูล บ้านหนองยาง  085-4797101
4 นายพิชัย เลาะหะนะ บ้านหนองตุ  081-2606653
5 นายพรเทพ คำหินกอง บ้านคูสองชั้น 093-2782170
6 นายเดชศักดิ์ พูนทรัพย์ บ้านกุดพันเขียว  091-8280791
7 นายสุรศักดิ์  วิเวกวินย์ บ้านแดงประชาสรรค์ 081-2650946
8 นายรัตนะ  แสงทองทิพย์ บ้านพระเสาร์  081-9660252
9   บ้านหัวดง  
10 นางรัตนวงศ์ เลาะหะนะ บ้านโนนยาง 095-6020785
11   บ้านขาทรายมะเขือสามัคคี  
12 นายพรเทพ  หินกอง บ้านคูสองชั้น 093-2782170

 

 

 

 

 1. เครือข่ายวังคู่ฟ้า
ที่ ชื่อ-สกุล     โรงเรียน หมายเลขโทรศัพท์
1 นายบุญเลิศ บุญโญ อนุบาลค้อวัง  093-4543884
2 นายณรงค์ สุวรรณเสาร์ บ้านเหล่าน้อยฯ  080-1095616
3 นางพรสวรรค์ ทองกลม บ้านดงมะหรี่ 064-4964084
4 นายณรงค์  สุวรรณเสาร์ บ้านหมากมาย 080-0075123
5 นางวชิรา  กิ่งมิ่งแฮ วัดบ้านเปาะ  097-1456019
6  นายบรรจบ นันทวงศ์ บ้านผิผ่วน  094-3693422
7 นายอดุลย์  ทองกลม บ้านแข่โพนเมือง 086-8671889
8 นายปรีชาพล ธานี บ้านฟ้าห่วน  081-5791594

 

                             

 

 

 

 1. เครือข่ายพลังน้ำใส
ที่ ชื่อ-สกุล     โรงเรียน หมายเลขโทรศัพท์
1   บ้านติ้ว  
2 นายสวัสดิ์  เครือไชย บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย  094-2863383
3 นางจินตะนา  ศรีหาญ บ้านสังข์  093-3234374
4 นายกฤษฎา แจ่มพันธ์ บ้านตูม 093-5235808
5 นายศิลป์  จารึกธรรม บ้านแจนแลน  088-1349943
6 นายอภิชาต  บุญเกลี้ยง สหประชาสรรค์  080-4777286
7 นายธวัชชัย เกษหอม บ้านน้ำอ้อม 087-2523737
8 นางสุมาลัยรักษ์ แสนการุณ บ้านโพนแบง  081-6009197
9 นายประสาร  บุตตะไมล์ บ้านบากใหญ่ฯ 089-7454807
10 นายจรัญ  สิทธิศาสตร์ บ้านศิริพัฒนา 089-8458663
11 นายปริตร  จันทรุทิน บ้านดวนบากน้อย 085-4973792
12 นายวีระยุทธ  งามล้วน บ้านจานทุ่ง 081-3930627

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. เครือข่ายโรงเรียนเอกชน    
ที่ ชื่อ-สกุล              โรงเรียน หมายเลขโทรศัพท์
1 นายคมสรรค์  โพธิ์ศรี    ศรีธรรมวิทยา  085-7704445
2 นายนวรัตน์  วงศ์โสภา    สันติธรรมวิทยาคม  089-8446935
3 นายปราโมทย์  เจริญศรี    ยโสธรวิทยาคาร  086-2616899
4 นางนันท์ณรัตน์  หาญจังสิทธิ์    อนุบาลอินทร์-โฮม  081-0731663
5 นางจำเนียร  แสงคำไพ    สาธิตอนุบาลพรเพชร  083-3518473
6 นายจิระศักดิ์  ทองขาว    อนุบาลทองขาว  086-8749299
7 นางพวงเพชร  ชุปวา  วิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์ฯ 086-4605031
8 นางดวงเดือน  จันทร์เหลือง วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร  085-0257852
9 นายเอกอนันต์ ณ เชียงใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอกวรรณยโสธร 086-6582353
10 นางสุมนา  ขวานทอง อนุบาลแก้วปัญญาอุปถัมภ์ 089-2823331
11 นางอรุณศรี  พรหมจารีย์ อนุบาลแก้วปัญญาอุปถัมภ์มหาชนะชัย 093-3241911
12 นายพรพรหม  ชุปวา วิทยาลัยเทคโนโลยีมหาชนะชัย 081-6609617
13 นายราเชษฐ์  คำไสย์ อนุบาลใหม่ปัญญานุสรณ์ค้อวัง 090-1853486
14 นางพัชรินทร์  คำดำ อนุบาลอมรสิริรัตน์ 090-1841174