โรงเรียนบ้านดอนยางกล้วยสำโรง สพป.ยโสธร เขต 1 จัดฝึกอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรมสาธิตโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนในโรงเรียน

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนบ้านดอนยางกล้วยสำโรง สพป.ยโสธร เขต 1  นายอดุลย์  กองทอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1  ร่วมในพิธีเปิดการฝึกอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรมสาธิตโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนในโรงเรียน ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีนักเรียนจาก 6 โรงเรียน จำนวน 100 คน เข้าร่วมฝึกอบรม เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียนและเยาวชนได้อย่างเหมาะสม ปลูกฝังค่านิยมและฝึกทักษะในการทำการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อสร้างแหล่งผลิตอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป