การอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline และระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนออนไลน์ cct.thaieduforall.org ให้ไว้ ณ วันที่ ๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

สพป.ยโสธร เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline และระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนออนไลน์ cct.thaieduforall.org  วันที่ 4 กันยายน พุทธศักราช 2562 โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 200 คน