ขอนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจักจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562