ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปี 2562