สพป.ยโสธร เขต 1 จัดกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร

นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 เป็นประธานและบรรยายพิเศษในการจัดกิจกรรมโครงการ” ค่ายเยาวชน… รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารึ” ประจำปี 2562 รุ่นที่ 1 ในวันที่ 5  มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ จังหวัดยโสธร ซึ่งมีนักเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 จากโรงเรียนในสังกัด จำนวน 60 คน พร้อมด้วยครูพี่เลี้ยง โรงเรียนละ 2 คน โครงการนี้ ส่งเสริมให้เยาวชนได้ทราบถึงพระราชกรณียกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์ พระราชทานโครงการตามพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งปวง และกิจกรรมส่งเสริมให้เยาวชนได้มีโอกาสสัมผัสกับธรรมชาติ เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน รู้จักเสียสละ นำความรู้ไปต่อยอดขยายผลจากโรงเรียนสู่ชุมชนของตนเองได้ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติให้ก้าวสืบไป