จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น รายการค่าหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น รายการค่าหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

1. หนังสือแจ้งจัดสรร

2. บัญชีจัดสรรโรงเรียนหน่วยเบิก

3. สรุปบัญชีจัดสรรราย สพท.

4. บัญชีจัดสรรรายโรง สพป.

5. บัญชีจัดสรรรายโรง สพม.