ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เข้ารับการฝึกอบรม เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

นายอดุลย์   กองทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 และ  นายวรรณสิทธิ์   คำเพราะ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 และ เขต 2 เข้ารับการฝึกอบรม เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”  โดยวิทยากรจาก หลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรประจำ รุ่นที่ 2/2561 รุ่น เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการในสังกัด มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ มีความรู้ ความเข้าใจของการเป็นจิตอาสา สามารถปฏิบัติตนได้เป็นแบบอย่างที่ดีงาม สามารถนำความรู้และการฝึกปฏิบัติการบรรยาย ไปถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคลากรภายในและภายนอกหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ผู้เข้าร่วมอบรมครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครูฯ สพป.ยโสธร เขต 1-2 จำนวน 800 คน  โดยมีนายนิกร    สุกใส  ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  เป็นประธานเปิดการอบรม  เมื่อวันที่  26  เมษายน  2562 เวลา 08.00 – 11.30 น. ณ  หอประชุมวิถีอิสาน  ศาลากลางจังหวัดยโสธร