ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน 169 ชุด ประถมศึกษา จำนวน 513 ชุด มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 100 ชุด