การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (70%)

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (70%)

1. หนังสือแจ้งจัดสรร

2. บัญชีจัดสรร ร.ร.หน่วยเบิก

3. สรุป สพท. (ร.ร.ปกติ)

4. บัญชีจัดสรร ร.ร.ที่ได้รับครบ

5. บัญชีจัดสรร ร.ร.ที่ได้รับไม่ครบ

6. ร.ร. ที่ได้รับจัดสรรเกิน (-) และ ร.ร. ไม่มีนักเรียน