การอ่านการเขียน ป.๑-๖ (มกราคม ๒๕๖๒) และ PISA ม.๑-ม.๓ (มกราคม ๒๕๖๒)

การอ่านการเขียน ป.๑-๖ (มกราคม ๒๕๖๒)

 

 

 

 

 

 

 

PISA ม.๑-ม.๓ (มกราคม ๒๕๖๒)