ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช่จ่าย และ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์