สพป.ยโสธรเขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้ปฏิบัติงาน ธุรการโรงเรียน

นายอดุลย์กองทอง  ผอ. สพปยโสธรเขต 1 เป็นประธานและบรรยายพิเศษ ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนในวันที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านสำราญ ซึ่งมีผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนในสังกัด ทั้งหมด จำนวน 185 คน  เพื่อ ช่วยเสริมสร้างความตระหนัก  รับรู้ รับทราบ บทบาทภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบและสามารถปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการพัฒนาตนเองประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีวินัยคุณธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ และการพัฒนาตนเอง พัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบส่งผลถึงคุณภาพผู้เรียนได้อย่างแท้จริง