เอกสารประกอบการขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

เอกสารประกอบการขอเบิกเงิ

Read more

โรงเรียนที่ลงข้อมูลประกอบการเบิกจ่ายยังไม่สมบูรณ์ จำนวน 85 โรงเรียน (เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงือนไขในสถานศึกษาในสังกัด)

Read more