โรงเรียนที่ลงข้อมูลประกอบการเบิกจ่ายยังไม่สมบูรณ์ จำนวน 85 โรงเรียน (เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงือนไขในสถานศึกษาในสังกัด)

Read more

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช่จ่าย และ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์

      &nb

Read more