ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องนาฏศิลป์ (Shoping List) ครุภัณฑ์โรงอาหารและโภชนาการ (Shoping List) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Read more

โรงเรียนที่ลงข้อมูลประกอบการเบิกจ่ายยังไม่สมบูรณ์ จำนวน 85 โรงเรียน (เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงือนไขในสถานศึกษาในสังกัด)

Read more