เอกสารประกอบการขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

เอกสารประกอบการขอเบิกเงิ

Read more

สพป.ยโสธร เขต ๑ นำโดยนายสุริยันต์ มิ่งขวัญ และนายวิทย์ ศรีวะรมย์ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๑ ติดตามรายการ พุธเช้าข่าว สพฐ.และร่วมอบรมออนไลน์ “การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLTV. ณ ห้องประชุม ๒ สพป.ยส.๑ วันที่ ๑๕ พ.ค.๒๕๖๒ โดยมีคณะผู้บริหารฯ เจ้าหน้าที่ ร่วมการติดตามและรับการอบรม

สพป.ยโสธร เขต ๑ นำโดยนาย

Read more

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น รายการค่าหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประ

Read more

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (70%)

การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

Read more