หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว12 ลงวันที่ 7 กันยายน 2561