แนวปฏิบัติในการขออนุมัติและแนวทางการพิจารณาการอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัย ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการและมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในระหว่างลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัย