แนวปฏิบัติการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรสำหรับคุณวุฒิในประเทศ หนังสือ ก.ค.ศ. ว10 ลว 7 พ.ค. 63