หารือการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ในระยะเวลา1 ปี ของผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.