หมายเลขโทรศัพท์ผู้บริหารโรงเรียน

หมายเลขโทรศัพท์ผู้บริหารโรงเรียน

 1. เครือข่ายเครือข่ายไตรมิตรสัมพันธ์ .
ที่ชื่อ-สกุลโรงเรียนหมายเลขโทรศัพท์
1นายทรงธรรม ทองประทุมบ้านสำราญ081-5482493
2นายฉวี  พารุสุขบ้านหนองนางตุ้มบากหัวคำ089-2856373
3นายครุกานต์  โคตรชาดาบ้านสว่างเชียงหวาง086-2652070
4นายประสิทธิ์  พิลาวุฒิบ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง081-3932620
5นายพัฒนศักดิ์  โอวาทบ้านดอนกลอย062-1715730
6นายไพรี  เข็มพันธ์บ้านคำน้ำสร้าง089-6273571
7นายชำนาญ  โคตรพงษ์บ้านดอนยางกล้วยสำโรง081-2662347
8นายพฤฒิชัย  เรืองวัณณภาบ้านท่าเยี่ยม081-5486247
9นายกำจัด แสนจันทร์บ้านแจ้งน้อย085-6825768
10นายบัณฑิต  ทองประทุมบ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา087-2420283
11นายสุวัฒน์  สาระวันบ้านสามเพียแสนจำปา085-0270655
12นายธีรกุล พงษ์จงมิตรบ้านพลับหนองคำ (รกน.)089-7198357
13นายเสนก  เพิ่มพูนบ้านดู่ทุ่งคำบอน081-9660184
 1. เครือข่ายยศบดินทร์    
ที่ชื่อ-สกุลโรงเรียนหมายเลขโทรศัพท์
1นายแทนนง  ธิมาชัยบ้านนาคำ (นาคำวิทยาคาร)063-7611512
2นายพรชัย  ภาพันธ์ไทยรัฐวิทยา 63 090-0422314
3นายสนทนา  โพธิแสนบ้านเดิด 082-8683522
4นางวาสนา  มูลเกษรบ้านบาก 084-8274199
5นายสุรพัฒน์  ชูชัยโตธนพัฒน์บ้านน้ำโผ่ 093-4180863
6 นางญาณันธร  ธิมาชัยบ้านใหม่ชุมพร 090-2435813
7นายประทีป  ทองบ่อ รกน.บ้านเชือก094-0268900
8นายธนศักดิ์ เวียงกมลบ้านเชือกน้อย 087-2615656
9นายพูลศักดิ์  ชูรัตน์บ้านหนองบั่ว 084-7877684
10นายพูลศักดิ์  ชูรัตน์บ้านหนองบั่วสาขาโพนขวาว 084-7877684
11นายสุทธิรักษ์  จันทุมบ้านขั้นไดใหญ่086-2218981
12นายวิเศษ  มิรัตนไพรบ้านคำฮี 081-7251435
 1. เครือข่ายวารีราชเดช
ที่ชื่อ-สกุลโรงเรียนหมายเลขโทรศัพท์
1นายปรีดา  พลสิงห์บ้านสมสะอาดหนองแวง062-8037975
2นางนิภาภรณ์ ยาวะโนภาสบ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก081-9665898
3นายนิเทศ ศิริโสมบ้านน้ำคำใหญ่081-5796863
4นางมัสริน  จงกลรัตน์บ้านตับเต่า091-8346650
5นายสมจิต  ขันธุปัทม์บ้านน้ำคำน้อย รกน.085-0242977
6นายชุมพล  ฝูงใหญ่บ้านห้องข่าหนองเสือตาย089-9487253
7นายมนูญกิต  ขอสุขบ้านหนองเป้า081-0663948
8นายอนิรุทธิ์  แสงดีบ้านหนองไม้ตาย086-8772502
9นายอุทิศ  สืบศรีบ้านทุ่งนางโอกฯ  รกน.087-2513851
10 บ้านทุ่งแต้ 
11จ.ส.อ.มานพ  ชื่นตาบ้านคำเม็กหนองนางฟ้า098-1586123
12นายสนอง  แสงสุขบ้านคำน้ำเกี้ยง090-2597402
 1. เครือข่ายเจ้าเสด็จ
ที่ชื่อ-สกุลโรงเรียนหมายเลขโทรศัพท์
1นายสถิต  บรรลือหาญบ้านนาสะไมย์092-9122981
2   
3นายธานาพล สังฆพรหมบ้านหนองเรือ  ( รกน.)097-3417544
4นายสำรวย  ผ่องใสบ้านนาสีนวลโนนสะอาด081-7252975
5นายชาญณรงค์  ผ่องใสบ้านนาดีดอนจาน081-7602303
6นายประยูร  ไชยมีบ้านดอนกลองหนองไฮ085-2032611
7นายอังกูร  อุ่นตาบ้านผือฮีนาลานาจาน082-8559455
8นายขจรศักดิ์  โฮมราชบ้านชาดศาลา088-5957094
9นายมานพ  ชื่นตาบ้านกุดระหวี่086-2602411
10นายเดวิช  ไศลบาทบ้านสิงห์081-7609399
11นายจรูญ  ทองแท่งบ้านหนองขอนโพนสิม (รกน.)093-3358567
12นายอำนาจ  ราตรีสุขบ้านหนองไร่จันทร์เกษม081-9670655
13นายธัญพิสิษฐ์  แพไธสงบ้านหนองแสง088-5715979
    
 1. เครือข่ายศิลาวารี
ที่ชื่อ-สกุลโรงเรียนหมายเลขโทรศัพท์
1นายกฤษฎากร  มิ่งขวัญบ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม 085-4901622
2นายณรงค์  ศรีคำเวียงบ้านหนองหิน 098-5863155
3นางเรืองวลี  สุพลบ้านหนองหงอก 088-7062807
4นายบัญญัติ เวชกามาบ้านหนองทองหลางโนนกุง 095-8759473
5นายสมัย  สมโสภาบ้านหนองเป็ด 093-3209211
6 นายชัยวิชิต ทันพรมบ้านหนองโบกโนนสวาท 081-8774598
7 บ้านโนนค้อหนองบ่อ
8 นายสกลยุทธ ยุทธพงษ์บ้านโต่งโต้น086-4615975
 1. เครือข่ายเขื่องคำขุมเงิน  
ที่ชื่อ-สกุล    โรงเรียนหมายเลขโทรศัพท์
1นายกมล  ณ รุณบ้านกว้างท่าเยี่ยม 083-1008493
2 บ้านหนองหอย 
3 บ้านกุดกง 
4นางชุติกาญจน์ ลาภสารบ้านดอนแก้ว (รกน.) 090-2842162
5นายกิติชัย  ธานีบ้านเขื่องคำ  (รกน.) 091-0644966
6นางจุรีรัตน์  พินิจมนตรีบ้านสะแนนฯ 083-1284418
7นายทองสวง  แสวงสายบ้านขุมเงิน086-7241533
8นายนิพล  สมสะอาดบ้านหนองบัว 084-8351001
9 บ้านคุยตับเต่า 
 1. เครือข่ายแจ้งอรุณ 
ที่ชื่อ-สกุล    โรงเรียนหมายเลขโทรศัพท์
1นายประครอง จันทคงบ้านตาดทอง 098-4696526
2นายนิเวศ  มุทุกัณฑ์บ้านหนองแฝก 098-1700026
3นายมนตรี  เวียงอินทร์บ้านดอนมะยางกม.3 090-2625072
4นายกำพล  ภาภักดีบ้านสะเดาฯ 088-0833036
5นายทองรื่น  ขยันทำบ้านโนนทรายงาม 081-9770695
6นายพินิจ คาดพันโนชุมชนบ้านหนองคู 087-2427078
7นายสุทัศน์  สันทาบ้านดงบัง081-7905826
8นายสุวรรณ เทียบศรีอนุบาลยโสธร 081-9554254
9   
 1. เครือข่ายลุมพุก
ที่ชื่อ-สกุล    โรงเรียนหมายเลขโทรศัพท์
1นายคูณ  วงศ์อนันต์อนุบาลลุมพุกฯ081-7605072
2นายวรศิลป์ โคตรมนตรีวุฒิศักดิ์ฯ089-2828291
3นายจิรภัทร  ชาแท่นบ้านโคกกลาง 095-6057363
4นายพิเชษฐ์ชัย  แก้วคำชาติบ้านโนนหนองแฝก 089-9499192
5นายพัทธรัตน์  วิสูญบ้านแหล่งแป้น086-2657442
6นายพิสิทธิ์  ไชยช่วยบ้านเหล่าฝ้าย 081-0661748
7นายโสรจ  สำโรงคำเขื่อนแก้ว081-8772202
8นายประยูร  ตั้งจิตประชาสงเคราะห์ 081-9767071
9นายไพบูลย์  โพธิ์ไพรบ้านแคนน้อยหนองเลิง081-7605219
    
 1. เครือข่ายดงเมืองเตย
ที่ชื่อ-สกุล    โรงเรียนหมายเลขโทรศัพท์
1นายประภาส  ศรีแสนบ้านกุดกุง 081-8771938
2นายนงรักษ์ นรทีทานบ้านโนนม่วง 062-1805137
3นายทิชากร  จังหวะบ้านเหล่ามะเขียว 093-3463889
4นางนารีรัตน์  ขอแจ้งกลางบ้านทรายงาม 088-1245406
5นายปัญญา  สิงห์กาลบ้านนาโพธิ์ 081-9761618
6นายบัญญัติ  ขอสุขบ้านดอนขะยอม 083-3712034
7นายอุทาน  สิงห์ครุธบ้านสงเปือย084-4742033
8นายวิคิด  อุ่นตาบ้านบุ่งหวาย 089-9498402
9 บ้านกุดตากล้า 
    
 1. เครือข่ายจตุสัมพันธ์ 
ที่ชื่อ-สกุลโรงเรียนหมายเลขโทรศัพท์
1นายชุมพล  ผองขำชุมชนย่อวิทยา089-9481991
2นายนิรันดร์ เขียนนอกบ้านสว่างดอนดู่095-6925550
3นายปิยะ  เด่นดวงบ้านโคกป่าจิก089-9869171
4นายหมิ่ง  ยวนยีบ้านคำม่วง087-8771603
5นายทองสุข  ชาภักดีบ้านทุ่งมน091-3674509
6นายสุรชาติ  แสวงแก้วโซงเหล่าโป่วิทยา094-9965516
7นายธีระเดช  ขอสุขบ้านมะพริกดู่โพนสิม080-0117857
8นายสมเพศ  คามใสบ้านดงเจริญ081-8782063
9นายจิระพล มะเสนาบ้านคำแหลม082-1519257
10นายอัครเดช  สุบินดีบ้านแหล่งหนู081-0623782
11นายสัญญา  แก้วศิริบ้านน้ำเกลี้ยง086-8772190
12 บ้านสำโรง 
13นายวิทยา จักรไชยบ้านโพนทัน081-8778708
14นายสุรศักดิ์  เอนกแสนราชประชานุเคราะห์ 28081-7185860
 1. 11. เครือข่ายพระธาตุกู่จาน
ที่ชื่อ-สกุล    โรงเรียนหมายเลขโทรศัพท์
1นายธนาวุฒิ  ส่องแสงชุมชนบ้านกู่จาน 097-3418415
2นางทิพยพิศุทธิ์ จันทรษุตะบ้านหนองเสียวชัยมงคล 087-4393394
3นายบรรจง  ปามุทาบ้านนาเวียงคำศิริ 091-3754850
4 นายมนูญ  พันธ์พิพัฒน์บ้านกุดเป่ง  (รกน.) 090-1912669
5 นางอมร  จักรสารบ้านเหล่าไฮ  (รกน.) 082-1306276
6นางทิพยพิศุทธ์  จันษุตะบ้านเหล่าหุ่ง  (รกน.) 087-4393394
7นายสมเกียรติ  ประการแก้วบ้านหัวขัว086-2539236
8นายไสว หินทองบ้านนาห่อม 081-5790526
9นางณัฏฐินี  สมสอาดบ้านนาคำปักแฮด091-0179369
    
 1. เครือข่ายแก้วบูรพา
ที่ชื่อ-สกุล    โรงเรียนหมายเลขโทรศัพท์
1นายชาญวิทย์  ยวงวิภักดิ์บ้านกลางนา085-6349689
2นายศุภชัย  เหล็กกล้าบ้านบกน้อย 086-2612002
3นายสุรพงษ์  แสวงศรีชุมชนดงแคนใหญ่ 093-9598923
4นายสมชาย  วัฒนาไชยบ้านผักบุ้ง 098-5859197
5นายวันชัย  บุญสารบ้านนาถ่ม 089-5842217
6นายวิชาญ  สมยาบ้านาแกม่วง หนองตุกหลุก 090-3638049
7นายอมร  แสนสุดบ้านนาหลู่เหล่าตอง088-3614716
8นายบัญชา คำชัยบ้านหนองเทา089-8445403
9นายประเวศ  สานนท์บ้านปลาอีด086-2432415
 1. เครือข่ายเมืองฟ้า
ที่ชื่อ-สกุล    โรงเรียนหมายเลขโทรศัพท์
1นายนรินทร์  นครวงษ์มหาชนะชัย 095-6014066
2นายสุริยา  พิลาวันบ้านเหมือดป่าตอง 083-3670497
3นายอารีวัฒนา  หงษาพลบ้านโนนธาตุ 086-8721347
4น.ส.พรทิพย์  เตียวพานิชย์กิจฟ้าหยาดราษฎร์นิยม 086-2433275
5นายเริงฤทธิ์  เยื่อใยบ้านคุ้ม 062-1989676
6นางสุภิญญา  นนทะวงษ์บ้านขาม 085-6601112
7นายสรศักดิ์  วิริยะสุชนบ้านคูเมือง092-5623919
8นายไมตรี หายเคราะห์บ้านสำโรง 081-7253008
9นายอำนาจ  ทองดีเลิศบ้านพลไว081-7602578
 1. เครืออข่ายราชนาวา
ที่ชื่อ-สกุล    โรงเรียนหมายเลขโทรศัพท์
1นายปัณณธร บุญอาจบ้านท่าช้าง 084-4961832
2นายวีรพันธ์ สานนท์บ้านยางกลาง 086-8503185
3นายศิริชัย  หัศจรรย์บ้านแดง 086-2539165
4นายปิยะรัช  หมื่นแสนบ้านราชมุนี 089-5796861
5นายสนิท  เพ็งธรรมบ้านเลียบ 087-8769393
6นายธีระวุฒิ ลาภเย็นชุมชนบ้านดอนผึ้ง 088-7046905
7นายปัณณธร  บุญอาจบ้านปอแดงโคกสะอาด084-4961832
8นายศุภกาญจน์  เลิศแล้วบ้านบากเรือดอนเรือ099-8373887
9 บ้านดงยาง 
 1. เครือข่ายม่วงบึงแก     
ที่ชื่อ-สกุล    โรงเรียนหมายเลขโทรศัพท์
1นายวีระ  คำอาจบ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี 086-2503365
2นายวิทยา  กรแก้วบ้านดงจงอาง 088-5129672
3นายพิทยา  นามบุญลือบ้านยางน้อย 082-1320672
4นางนิภา  เพ็งธรรมชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา 081-9764828
5นายอุทัย  ทองลุมบ้านยางเครือ 064-3656254
6นายชาญวิทย์  หมุนอุดมบ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์ 081-3898581
7 บ้านบัวขาว
8 บ้านหนามแท่งฯ089-7454807
9นายรินทอง  นรทีทารบ้านเหล่าใหญ่086-2197563
10นายสาลี  นาคสุขบ้านเหมือดขาว081-7601162
 1. เครือข่ายสงยางผือฮี
ที่ชื่อ-สกุล    โรงเรียนหมายเลขโทรศัพท์
1นายนพดล  ศิริโชติบ้านผือฮี 089-9481188
2นายชัยสิทธิ์ เสริมพงษ์บ้านสร้างแป้น 089-8458122
3นายยงยุทธ  สายสุดบ้านบ่อบึงโพนจาน 089-2847735
4 บ้านดงขวาง 
5นายเกียรติศักดิ์  บุญเรืองบ้านซำ 089-2842920
6นายนิยม แสนบุญเรืองบ้านสงยาง 087-9586210
7นายวิเชียร  สาริพันธ์บ้านหัวดอน085-2073433
8นางชวัลลักษณ์  นครวงษ์บ้านเปือย090-2502974
9นางลักขณา บุญแปลงบ้านเวินชัยฯ087-8747097
10นางศุภิสรา  กรแก้วบ้านโนนกอย087-8798038
 1. เครือข่ายหัวเมืองพระเสาร์   
ที่ชื่อ-สกุล    โรงเรียนหมายเลขโทรศัพท์
1นางลักขณา แสงทองทิพย์ชุมชนบ้านหัวเมือง 089-4942715
2นายสมัคร  โสระมรรคบ้านนาดีนาอุดม 093-3259549
3นายรักเกียรติ  ทองมูลบ้านหนองยาง 085-4797101
4นายพิชัย เลาะหะนะบ้านหนองตุ 081-2606653
5นายพรเทพ คำหินกองบ้านคูสองชั้น093-2782170
6นายเดชศักดิ์ พูนทรัพย์บ้านกุดพันเขียว 091-8280791
7นายสุรศักดิ์  วิเวกวินย์บ้านแดงประชาสรรค์081-2650946
8นายรัตนะ  แสงทองทิพย์บ้านพระเสาร์ 081-9660252
9 บ้านหัวดง 
10นางรัตนวงศ์ เลาะหะนะบ้านโนนยาง095-6020785
11 บ้านขาทรายมะเขือสามัคคี 
12นายพรเทพ  หินกองบ้านคูสองชั้น093-2782170
 1. เครือข่ายวังคู่ฟ้า
ที่ชื่อ-สกุล    โรงเรียนหมายเลขโทรศัพท์
1นายบุญเลิศ บุญโญอนุบาลค้อวัง 093-4543884
2นายณรงค์ สุวรรณเสาร์บ้านเหล่าน้อยฯ 080-1095616
3นางพรสวรรค์ ทองกลมบ้านดงมะหรี่064-4964084
4นายณรงค์  สุวรรณเสาร์บ้านหมากมาย080-0075123
5นางวชิรา  กิ่งมิ่งแฮวัดบ้านเปาะ 097-1456019
6 นายบรรจบ นันทวงศ์บ้านผิผ่วน 094-3693422
7นายอดุลย์  ทองกลมบ้านแข่โพนเมือง086-8671889
8นายปรีชาพล ธานีบ้านฟ้าห่วน 081-5791594
 1. เครือข่ายพลังน้ำใส
ที่ชื่อ-สกุล    โรงเรียนหมายเลขโทรศัพท์
1 บ้านติ้ว 
2นายสวัสดิ์  เครือไชยบ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย 094-2863383
3นางจินตะนา  ศรีหาญบ้านสังข์ 093-3234374
4นายกฤษฎา แจ่มพันธ์บ้านตูม093-5235808
5นายศิลป์  จารึกธรรมบ้านแจนแลน 088-1349943
6นายอภิชาต  บุญเกลี้ยงสหประชาสรรค์ 080-4777286
7นายธวัชชัย เกษหอมบ้านน้ำอ้อม087-2523737
8นางสุมาลัยรักษ์ แสนการุณบ้านโพนแบง 081-6009197
9นายประสาร  บุตตะไมล์บ้านบากใหญ่ฯ089-7454807
10นายจรัญ  สิทธิศาสตร์บ้านศิริพัฒนา089-8458663
11นายปริตร  จันทรุทินบ้านดวนบากน้อย085-4973792
12นายวีระยุทธ  งามล้วนบ้านจานทุ่ง081-3930627
 1. เครือข่ายโรงเรียนเอกชน    
ที่ชื่อ-สกุล             โรงเรียนหมายเลขโทรศัพท์
1นายคมสรรค์  โพธิ์ศรี   ศรีธรรมวิทยา 085-7704445
2นายนวรัตน์  วงศ์โสภา   สันติธรรมวิทยาคม 089-8446935
3นายปราโมทย์  เจริญศรี   ยโสธรวิทยาคาร 086-2616899
4นางนันท์ณรัตน์  หาญจังสิทธิ์   อนุบาลอินทร์-โฮม 081-0731663
5นางจำเนียร  แสงคำไพ   สาธิตอนุบาลพรเพชร 083-3518473
6นายจิระศักดิ์  ทองขาว   อนุบาลทองขาว 086-8749299
7นางพวงเพชร  ชุปวา วิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์ฯ086-4605031
8นางดวงเดือน  จันทร์เหลืองวิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร 085-0257852
9นายเอกอนันต์ ณ เชียงใหม่วิทยาลัยเทคโนโลยีเอกวรรณยโสธร086-6582353
10นางสุมนา  ขวานทองอนุบาลแก้วปัญญาอุปถัมภ์089-2823331
11นางอรุณศรี  พรหมจารีย์อนุบาลแก้วปัญญาอุปถัมภ์มหาชนะชัย093-3241911
12นายพรพรหม  ชุปวาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหาชนะชัย081-6609617
13นายราเชษฐ์  คำไสย์อนุบาลใหม่ปัญญานุสรณ์ค้อวัง090-1853486
14นางพัชรินทร์  คำดำอนุบาลอมรสิริรัตน์090-1841174