กลุ่มกฏหมายและคดี

นางจิราพร มิ่งขวัญ
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางทิพยรัตน์ ปรีชา
นิติกรชำนาญการ