กลุ่มกฏหมายและคดี

นางจิราพร มิ่งขวัญ
ผู้อำนวยการกลุ่ม

081 6698588

นางทิพยรัตน์ ปรีชา
นิติกรชำนาญการ

085 6669693