หน่วยตรวจสอบภายใน

นายสฤษดิ์ ทองบ่อ
ผู้อำนวยการกลุ่ม

094 5414107

นางประไพ เหรียญทอง
นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการพิเศษ

089 7218396

นางอัมพร ศรีอิสาณ
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

089 4165172