กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางศิริพรรณ แถวนาชุม
ผู้อำนวยการกลุ่ม

089 8464597

นางลําไย วงษ์โสภา
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ

084 8362719

นางปาริชาติ แสนจันทร์
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ

086 8785763

นางนพรัตน์ จูมผา
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ

084 4010725

นายสัญญา กุลเกลี้ยง
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ

085 2793363

นางสาวรัตนา นิยมพันธ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

083 7302279

างสาววาสนา บุญหลง
เจ้าหน้าที่ลูกเสือ

082 5818324