กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางลําไย วงษ์โสภา
รักษาการ ผู้อำนวยการกลุ่ม

084 8362719

นางศิริพรรณ แถวนาชุม
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ

089 8464597

นางปาริชาติ แสนจันทร์
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ

086 8785763

นางนพรัตน์ จูมผา
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ

084 4010725

นายสัญญา กุลเกลี้ยง
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ

085 2793363

นางสาวรัตนา นิยมพันธ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

083 7302279

างสาววาสนา บุญหลง
เจ้าหน้าที่ลูกเสือ

084 6074452