กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางศิริพรรณ แถวนาชุม
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

089 8464597

kvatae@gmail.com

นางปาริชาติ แสนจันทร์
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ

086 8785763

นางนพรัตน์ จูมผา
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ

084 4010725

นางสาวรัตนา นิยมพันธ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

083 7302279

นางสุมาลี ศิริวงศ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

080 4862299

นางสาวรัฐพร ทองมา
พนักงานราชการ

082-1848408

นางสาววาสนา บุญหลง
เจ้าหน้าที่ลูกเสือ

082 5818324