กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ

นายอนันต์ มีชัย
ผู้อํานวยการกลุ่ม

โทร : 086 8658586

นางวัชราภรณ์ อุปนิสากร
ศึกษานิเทศก์ ชํานาญการพิเศษ

062 2954799

นางจันทราพร มูลลิสาร
ศึกษานิเทศก์ ชํานาญการพิเศษ

085 4903039

นางสุทธินันท์ บุญศักดิ์
ศึกษานิเทศก์ ชํานาญการพิเศษ

092-5274789

นายณภัทร เบ้านาค
ศึกษานิเทศก์ ชํานาญการพิเศษ

093 0625387

นางปฏญญา จันเจือ
ศึกษานิเทศก์ ชํานาญการพิเศษ

061 0914968

นายปราโมทย์ ดวงมุลตรี
ศึกษานิเทศก์ ชํานาญการพิเศษ

083 3824211

นางสาวพชรภัทร เมฆมนต์
ศึกษานิเทศก์ ชํานาญการพิเศษ

088-6326263

นางสิริลักษณ์ ฝูงใหญ่
ศึกษานิเทศก์ ชํานาญการพิเศษ

089 9483171

นางฐิติยา อินตะนา
ศึกษานิเทศก์ ชํานาญการพิเศษ

098 1764088

นางสาวกฤษฎาภรณ์ ทิพใส
ศึกษานิเทศก์ ชํานาญการพิเศษ

080 1755699

นางสาวศิริวรรณ์ คุณาพันธ์
ศึกษานิเทศก์ ชํานาญการพิเศษ

093 4722020

นางสาววิภาวี ดวงมุลตรี
ศึกษานิเทศก์ ชํานาญการ

095 2922364

นายอุทิศ สายรัตน์
ศึกษานิเทศก์ ชํานาญการ

095-6452644

นางสาวกิ่งแก้ว เวฬุวนารักษ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

087 9446369