กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ

นายนิรันดร์ พลเกตุ
ผู้อํานวยการกลุ่ม

083 3718120

นางวัชราภรณ์ จิตรตมาศ
ศึกษานิเทศก์ ชํานาญการพิเศษ

062 2954799

นางจันทราพร มูลลิสาร
ศึกษานิเทศก์ ชํานาญการพิเศษ

085 4903039

นางสุทธินันท์ บุญศักดิ์
ศึกษานิเทศก์ ชํานาญการพิเศษ

064 4879331

นายอนันต์ มีชัย
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ

0868658586

นายณภัทร เบ้านาค
ศึกษานิเทศก์ ชํานาญการพิเศษ

093 0625387

นางปฏญญา จันเจือ
ศึกษานิเทศก์ ชํานาญการพิเศษ

061 0914968

นายปราโมทย์ ดวงมุลตรี
ศึกษานิเทศก์ ชํานาญการพิเศษ

083 3824211

นางสาวพชรภัทร เมฆมนต์
ศึกษานิเทศก์ ชํานาญการพิเศษ

093 5591199

นางสิริลักษณ์ ฝูงใหญ่
ศึกษานิเทศก์ ชํานาญการพิเศษ

089 9483171

นางฐิติยา อินตะนา
ศึกษานิเทศก์ ชํานาญการพิเศษ

098 1764088

นางสาวกฤษฎาภรณ์ ทิพใส
ศึกษานิเทศก์ ชํานาญการพิเศษ

080 1755699

นางสาวศิริวรรณ์ คุณาพันธ์
ศึกษานิเทศก์ ชํานาญการพิเศษ

093 4722020

นางสาววิภาวี ดวงมุลตรี
ศึกษานิเทศก์ ชํานาญการ

095 2922364

นางทักษิณา ทองศรี
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน

096 9322823

นางสาวกิ่งแก้ว เวฬุวนารักษ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

087 9446369