สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

o23