บุคลากรกลุ่มพัฒนาบุคลากรฯ

นางสุภชาดา หาญจังสิทธิ์
ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

098 5869923
warits2524@gmail.com

นางณีรนุช ทองมณี
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

063 7655959