บุคลากรกลุ่มพัฒนาบุคลากรฯ

นางสุภชาดา หาญจังสิทธิ์
ผู้อํานวยการกลุ่ม

098 5869923

นางณีรนุช ทองมณี
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

063 7655959