กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายกําจัด บุญวิทย
ผู้อํานวยการกลุ่ม

081 6601580

นางธาราทิพย์ คุณวุฒิ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
นางสาววรรณพรรณ บุญทัน
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ

086 0965852

นางทิชคัมย์พร หงษ์ศรี
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

063 6289226

นางขวัญใจ นําภา
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
นางสาวศุภรัตนดา นามศรี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

085 6363369

นางสุมาลี ศิริวงศ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

080 4862299

นางสาวบุณยนุช สระบัว
เจ้าหน้าที่ธุรการ

045 - 715214