กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางธาราทิพย์ คุณวุฒิ
ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

062-3426563

taratip2510@gmail.com

นางสาววรรณพรรณ บุญทัน
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ

086 0965852

นางนพวรรณ รัตนก้านตง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

094-2909660

นางขวัญใจ นําภา
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

085 6363369

นางทิชคัมย์พร กองคำ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ

063 6289226

นางสาวศุภรัตนดา นามศรี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

089 0420949

นางสาววราภรณ์ ดวงตา
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน

081-3897721

นายปริพัตร จันทร์อ่อน
พนักงานราชการ

0918300540