กลุ่มบริหารงานบุคคล

ว่าง
ผู้อํานวยการกลุ่ม
นางธาราทิพย์ คุณวุฒิ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ

062 3426563

นางสาววรรณพรรณ บุญทัน
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ

086 0965852

นางทิชคัมย์พร หงษ์ศรี
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

063 6289226

นางขวัญใจ นําภา
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

085 6363369

นางสาวศุภรัตนดา นามศรี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

089 0420949

นางสุมาลี ศิริวงศ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

080 4862299

นางสาวลลิตา ภูกองชนะ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

098 2063978