กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

นางแก้วตา ยั่งยืน
ผู้อํานวยการกลุ่ม

089 8978965

นางอุบล จินตชาต
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ

089 8978965

นางณัฐพร อินทะนิล
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ
นางสาวยุวดี แซ่ตั้ง
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ
นายประยงค์ ทาจิตต์
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ

0844481004

นางนงลักษณ์ ปันสกุล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน

080 4903397

นางภิญญดา ตันสมรส
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน
นางราตรี คำลือ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสัมฤทธิ์ วงศ์เกย
นักวิชาการพัสดุชํานาญการ

081 3604933

นายธีรพล สิงห์โสภา
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน

087 8808899

นางสาวธันยพร แพงสกล
เจ้าหน้าที่ธุรการ

097 1040280