บุคลากรกลุ่ม DLiCT

นายศาสตรา แสงชาติ
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นางบริสุทธิ์ ละครราช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายปริพัตร จันทร์อ่อน
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์