บุคลากรกลุ่ม DLiCT

นายศาสตรา แสงชาติ
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

085 2226933

นางบริสุทธิ์ ละครราช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

086 7150856