กลุ่มนโยบายและแผน

นายวีระวัฒน์ ยั่งยืน
ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน

089 7186192

werawaty@hotmail.com


นางอังคณา สิริอนุศาสน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ

088 4743145

นางมลิวัลย์ บุญยศ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ

081 6606389

นางสาวสุคมัยนัญ อินพรมพะเนา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ

093 2923919

นางพัทธนันท์ มาลัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ

093 4164525

นายอดิชัย ศรีวะรมย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

065 3400454

นางสาวรัติกาล สายโสภา
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน

088 4641525