กลุ่มอำนวยการ

นางสมจิต เสนาวิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่ม

081 9550229

นางทิพย์สุคนธ์ สอนพลทัน
นักจัดการทั่วไปชํานาญการพิเศษ

093 3218699

นายประยูร ใบบัว
นักประชาสัมพันธ์ชํานาญการพิเศษ

0898482689

 

นายมนตรี ยาวะโนภาส
นักประชาสัมพันธ์ชํานาญการ

089 4244050

นางอรทัย โคตรบุตร
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

065 2959259

นางอุษณีย์ ภูมิพันธ
นักจัดการงานทั􀀀วไปชํานาญการ

089 9176029

นางนิรมล บุญเรือง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
092 9438002
นางทักษิฯา ทองศรี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายชุมพร ชื่นบาน
พนักงานธุรการ ส.๔

083 7226776

นายณุจิต เนินทราย
พนักงานธุรการ ส.๔

086 2625530

นายทัศนัย วงษ์เกย
พนักงานธุรการ ส.๔

094 5403047

นายธนพงษ์ อินทร์ภ
พนักงานธุรการ ส.๔

063 6258545

นายนริศ หลักหาญ
ช่างปูน ช.๔

081 3935728

นางสาวิตรี ชื่นบาน
พนักงานพิมพ์ดีด
083 7465675
นายสมบัติ มิลภา
นักการภารโรง

086 0913802

นางดวงเดือน ฝอยทอง
พนักงานทําความสะอาด
062 4818679
นายสัญญาศักด์ิ พาณิชกุล
ยามรักษาความปลอดภัย

080 7269317

นายประมวล ประเสริฐสังข์
ยามรักษาความปลอดภัย

062 1042904