บุคลากรฝ่ายบริหาร

นายขวัญเรือน แสบงบาล
ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1

โทรศัพท์ :  085-4682772, 045-711419

Email : kwunruen.sa@gmail.com

นายสุริยันต์  มิ่งขวัญ
รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1
โทรศัพท์  :065-2281696
Email : suming2704@gmail.com
นายพงษ์ศักดิ์ บรรใดทอง
รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1
โทรศัพท์ : 083-9655951
Email : pongsak_bt@hotmail.com
นายพิทยา นามบุญลือ
รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1
โทรศัพท์ : 082-1320672
Email : teacher40.2540@gmail.com

ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางสมจิต เสนาวิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

081 9550229

sojit132@gmail.com

นายวีระวัฒน์ ยั่งยืน
ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน

089 7186192

werawaty@hotmail.com

นางแก้วตา ยั่งยืน
ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

081 3898089

belovemom.k@gmail.com

นายศาสตรา แสงชาติ
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

085 2226933
sastar2012@gmail.com

นางธาราทิพย์ คุณวุฒิ
ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

062-3426563

taratip2510@gmail.com

นางจันทราพร มูลลิสาร
ผูอำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

085-4903039

jantrapornmoonlisan@gmail.com

นางสุภชาดา หาญจังสิทธิ์
ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

098 5869923
warits2524@gmail.com

นางศิริพรรณ แถวนาชุม
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

089 8464597

kvatae@gmail.com

นางทิพยรัตน์ ปรีชา
ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี

085-666-9693
Pumpuivi@gmail.com

นายสฤษดิ์ ทองบ่อ
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

093 5173586

saritthong@gmail.com