กฎหมายอื่น

1.พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

2. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2561

ตรวจเงินแผ่นดิน

พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

พรบ.-การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภา

พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

พรบ.-ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ-พ.ศ.-2540

พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน

พรบ.-ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ

พรบ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

พรบ.-อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของท