รวมกฎหมายการศึกษาที่เกี่ยวข้อง

พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

2-พรบ-การศึกษาแห่งชาติ-พ.ศ.2542

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550

19-ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง-รวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน-พ.ศ.2550

พ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

4-พรบ-การศึกษภาคบังคับ-พ.ศ.2545

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

4-พรบ-การศึกษภาคบังคับ-พ.ศ.2545-1

พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546

6-พรบ-ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-พ.ศ.2546

แนวทางดำเนินงานตามระเบียบว่าด้วยการขยายชั้นเรียน 2553

20-แนวทางดำเนินงานตามระเบียบว่าด้วยการขยายชั้นเรียน-2553_compressed

พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

9-พรบ-สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา-พ.ศ.2546

พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

5-พรบ-คุ้มครองเด็ก-พ.ศ.2546

พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉ 2) พ.ศ.2553

7-พรบ-ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-ฉ-2-พ.ศ.2553

พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ (ฉ.2) พ.ศ.2545

3-พรบ-การศึกษาแห่งชาติ-ฉ.2-พ.ศ.2545

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉ3) พ.ศ.2553

8-พรบ-ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-ฉ3-พ.ศ.2553

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560

10-ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ-เรื่อง-การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ (ฉ.2) พ.ศ.2561

11-ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ-เรื่อง-การแบ่งส่วนราชการ-ฉ.2-พ.ศ.2561

คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19 2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ

12-คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ-ที่-19-2560-เรื่อง-การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคขอ

พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 8 พ.ศ.2553

13-พรบ-ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน-พ.ศ.2534-แก้ไขเพิ่มเติมถึง-ฉบับที่-8-พ.ศ.2553

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551-2554

14-ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ-พ.ศ.2548-และที่แก้ไขเพิ่มเติม-พศ2551-2554

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2551-2557

15-ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ-พ.ศ.2548-และที่แก้ไขเพิ่มเติม-2551-2557

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559

16-ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ-พ.ศ.-2559

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ.2560

17-ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ-พ.ษศ.2560

คำสั่ง สพฐ ที่1499 2555 เรื่องมอบอำนาจการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ สั่ง ณ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2555

18-คำสั่ง-สพฐ-ที่1499-2555-เรื่องมอบอำนาจการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ-สั่ง-ณ-วันที่-5-กันยายน-พ.ศ.2555

กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ให้ไว้ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

21-กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา-พ.ศ.2561-ให้ไว้-ณ-วันที่-20-กุมภาพันธ์-พ.ศ.2561

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและศูนยืการศึกษาพิเศษ ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561

22-ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ-เรื่อง-ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย-ระดับการศึกษาขั้น

ประกาศ สพฐ การกระจายอำนาจการบริหารและจัดการศึกษา

23-ประกาศ-สพฐ-การกระจายอำนาจการบริหารและจัดการศึกษา..