ผลทดสอบคะแนน O-NET, NT

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขต 1 .  Fรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร  เขต 1 ปีการศึกษา 2561

 

กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
คะแนนเฉลี่ย ผลต่าง
2560 กับ 2561
หมายเหตุ
2560 2561 2562
ภาษาไทย 51.88 44.37 52.5 + 8.31  
ภาษาอังกฤษ 31.21 32.78 33.76 + 0.98  
คณิตศาสตร์ 37.96 34.02 33.15 – 0.87  
วิทยาศาสตร์ 39.68 37.25 36.81 – 0.44  
เฉลี่ยรวม 4 กลุ่มสาระ 40.18 37.1 39.05 + 1.95  

 

 

 

 

 

 

 

 

            จากตาราง  พบว่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขต 1 ปีการศึกษา 2561ภาพรวม4กลุ่มสาระการเรียนรู้ลดลงจากปีการศึกษา 2559 เท่ากับ 1.95 เมื่อพิจารณารายกลุ่มสาระการเรียนรู้พบว่ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีผลต่างเพิ่มขึ้นเท่ากับ 8.3 1กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษมีผลต่างเพิ่มขึ้นเท่ากับ 0.98 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีผลต่างลดลงเท่ากับ0.87และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีผลต่างลดลงเท่ากับ 0.44

 

 

รายงานผลการทดสอบคะแนน O-Net   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร  เขต 1 ปีการศึกษา 2560

กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
คะแนนเฉลี่ย กับประเทศ เขตกับ สพฐ.
สพป.ยส.1 ระดับประเทศ ระดับ สพฐ.
ภาษาไทย 44.37 46.58 45.29 -2.21 -0.92
สังคมฯ
ภาษาอังกฤษ 32.78 36.34 32.73 -3.56 +0.05
คณิตศาสตร์ 34.02 37.12 35.55 -3.1 -1.53
วิทยาศาสตร์ 37.25 39.12 38.13 -1.87 -0.88
เฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระ 37.11 39.79 37.93 -2.68 -0.82

 

 

รายงานผลการทดสอบคะแนน O-Net   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร  เขต 1 ปีการศึกษา 2560

กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
คะแนนเฉลี่ย ผลต่างระหว่างเขต

 

กับประเทศ

ผลต่างระหว่าง

 

เขตกับ สพฐ.

สพป.ยส.1 ระดับประเทศ ระดับ สพฐ.
ภาษาไทย 43.92 48.29 48.77 -4.37 -4.85
สังคมฯ
ภาษาอังกฤษ 27.55 30.45 30.14 -2.9 -2.59
คณิตศาสตร์ 22.60 26.30 26.55 -3.7 -3.95
วิทยาศาสตร์ 30.19 32.28 32.47 -2.09 -2.28
เฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระ 31.07 34.33 34.48 -3.26 3.19

 

 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน  NT
ชั้นประถมศึกษาปีที่ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1ปีการศึกษา 2560

ข้อมูล ด้านภาษา ด้านคำนวณ ด้านเหตุผล รวม 3 ด้าน
คะแนนเฉลี่ย สพป.ยส. 1 52.76 39.11 45.98 45.95
คะแนนเฉลี่ย ของ สพฐ. 51.94 38.38 44.98 45.10
คะแนนเฉลี่ยของ ประเทศ 52.67 37.75 45.31 45.25