กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553

1พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ-พ.ศ.2542-และที่แก้ไขเพื่ิมเติม

พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

2พรบ.การศึกษาภาคบังคับ-พ.ศ.2545